Dane rejestrowe

NIP: 898-001-39-54

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IV Wydział Gospodarczy

KRS 0000290635

REGON: 008087905


Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz liczba akcji % kapitału
Waffen Investments Limited 8 030 000 66,92%
pozostali akcjonariusze 3 970 000 33,08%
Razem 12 000 000 100,00%

Władze spółki

Zarząd

Kamila Yamasaki, Prezes Zarządu Black Point S.A.

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości.

Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku. Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju.

W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A. W 2014 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Black Point S.A.

W obecnej kadencji objęła funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A.

Rada Nadzorcza

Piotr KOLBUSZ
Przewodniczący Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. kadencji 2020/2021.
Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej. Skończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej pod nazwą Black Point S.A.
W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point.
Od 1 stycznia 2013 r. ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A., którą sprawować ma do 31 października 2015 r.
W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki Collegium Wratislaviense sp. z o.o. oraz Waffen Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora.

Szczepan CZYCZERSKI
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A. kadencji 2020/2021.
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Finanse i Bankowość; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe; uczestnik Programu CFA.
Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A.
Od roku 2012. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych m.in. dla Grodno S.A, Pulire Sp. z o.o., IMS S.A., SMS Kredyt Holding S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o., Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A.
Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A., Me&My Friends S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A. Od 2014 r. Członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. Od 2005 r. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

Leszek JURASZ
Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. kadencji 2019/2020.
Leszek Jurasz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: Management 2002 (Kanadyjski Instytut Zarządzania), Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu upublicznienia spółki (OTREK Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu), V Konferencja Lean Manufacturing (Politechnika Wrocławska), Fuzje i Przejęcia – aspekty formalno–prawne i finansowe (Eurofinance Training), Umowy w grupach kapitałowych (MM Conference). W latach 2001-2007 brał udział w
projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert.
Leszek Jurasz drogę zawodową rozpoczął w 1987 r. pracą w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w “Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2000 roku rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 roku pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.
Leszek Jurasz jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama. Obecnie MANGATA HOLDING S.A. W jej skład obecnie wchodzą MCS Sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., Śrubena Unia S.A., Masterform Sp. z o.o., Zetkama Sp. z o.o., Zetkama R&D Sp. z o.o. oraz Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o.
W 2013 r. Leszek Jurasz otrzymał nominację w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Prezesa roku i znalazł się w gronie pięciu menedżerów szczególnie zasłużonych dla kierowanych przez siebie firm. Jego umiejętności zarządcze zostały docenione również w rankingu Harvard Business Review z 2015 r. gdzie zajął szóste miejsce wśród najskuteczniejszych prezesów z indeksu WIG 80 w okresie ostatnich pięciu lat.
Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., MASTERFORM Sp. z o.o., oraz zasiada w radach nadzorczych Kuźnia Polska S.A., Technox Sp. z o.o. i Plasma SYSTEM S.A.

Anna SKAŁECKA
Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. kadencji 2020/2021.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i University of Bardford w Anglii.
Wiceprezes zarządu spółki BLACK POINT S.A. w latach 2007 – 2013.
Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki.
W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. Wdrożyła ideę Lean Thinking i sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.
Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. – firmy, której właścicielem jest Wafen Inwestment – główny akcjonariusz Black Point S.A.
Od grudnia 2017 r. Prezes Zarządu Exclusive Worldwide Sp. z o.o., podmiotu należącego w 100% do Exclusive World Sp. z o.o.

Michał ZAWISZA
Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. kadencji 2020/2021.
Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu finansów, strategii i zarządzania, m. in. Harvard Business/ICAN. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną II stp. im Stanisława Moniuszki w Łodzi na wydziale instrumentalnym, specjalność akordeonistyka. Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych UŁ.
Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne (m.in.: restrukturyzacja finansowo-majątkowa, organizacyjna, budżetowanie, wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP – SAP).
Od 2001 roku współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o., partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. Od 2007 roku jako przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej. Od 2018 roku współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupowych spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.

Jednocześnie informujemy, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej:
– nie ma prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
– nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Grupa kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej Black Point wchodzą Black Point S.A. oraz podmioty zależne: Eco Service Sp. z o.o. (zależność bezpośrednia), TBG GmbH oraz Eco Service China (zależność pośrednia), EC Trading LLC. (zależność pośrednia) oraz MService Sp. z o.o. (zależność pośrednia)

Black Point S.A. istniejąca od 1988 r. to założyciel Grupy Black Point – spółka wykwalifikowana w obszarze technologii druku. Jednej z liderów branży w kraju. Spółka Black Point to światowej klasy, innowacyjny polski producent alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Właściciel marki Black Point oraz Printe. Spółka z ogromnym doświadczeniem, wiedzą oraz nowoczesnym zapleczem produkcyjnym i badawczym.

Spółka Eco Service Sp. z o.o. i jej podmioty zależne: TBG GmbH oraz Eco Service China, EC Trading to firmy działające w sektorze materiałów do produkcji tonerów i tuszów do urządzeń drukujących. Zajmują się przede wszystkim obrotem zużytymi (pustymi) kartridżami do urządzeń drukujących, pochodzącymi z recyklingu. Komponenty te wykorzystuje się do produkcji alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W mniejszym stopniu obydwie firmy zajmują się obrotem fabrycznie nowymi komponentami do drukarek (np. proszek tonerowy, tusz, wałki OPC).

Pierwotnie Eco Service Sp. z o.o. działał wyłącznie usługowo na rzecz Black Point S.A., przejmując kompetencje zarządzania dostawami oraz stanami zużytych kartridży. W szczególności zajmowała się negocjacją cen i ilości materiałów, zakupem materiałów oraz obsługą logistyczną. Następnie spółka zmieniła profil z firmy usługowej na handlową. Uruchomiony został magazyn i rozpoczęto samodzielną sprzedaż głównie na terenie Europy. Na przełomie lat 2008 i 2009 Eco Service przejęła większość udziałów w TBG Gmbh, niemieckiej spółce o podobnym profilu, dedykując ją do działań w Europie Zachodniej. Eco Service cały czas koncentruje się na rozwoju rynków (sprzedażowych i zakupowych) w Azji, Ameryce Północnej oraz w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zapewnia dostawy surowców do Black Point.
W 2010 r. uruchomiono placówkę dedykowaną do obsługi rynków dalekowschodnich – Eco Service China.

Struktura Grupy Kapitałowej do pobrania


Historia

1988     

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 16 maja 1988 r. wpisano Spółkę do rejestru handlowego dział B pod numerem 304. Od początku swojej działalności Spółka specjalizowała się w produkcji i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Produkcję materiałów eksploatacyjnych rozpoczynała od montażu kaset do maszyn piszących Robotron, sukcesywnie rozszerzając ofertę w kolejnych latach przede wszystkim o tusze i tonery, oferując je pod własną marką „Black Point”.

1999     

W czerwcu 1999 r. Spółka przeprowadziła się do nowej siedziby w Bielanach Wrocławskich, dzięki czemu znacząco została zwiększona zdolność produkcyjna i logistyczna Spółki.

2002     

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2000 oraz amerykańskich standardów testowania tonerów (STM).

2003  

Jako założyciel i znaczący udziałowiec Spółka zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Eco Service Sp. z o.o.

2003 

Rozpoczęliśmy sprzedaż produktów firmy w kolejnych sieciach handlowych: Media Markt, Saturn, Selgros, itd.

2006     

W spółce wdrożono elementy zintegrowanego systemu: środowiskowego – ISO 14001:2004 oraz BHP – PN-N 18001:2004. Dodatkowo wdrożono najnowocześniejsze systemy technologiczne do wytwarzania tuszy i tonerów, jak również uruchomiono profesjonalne laboratorium do badania jakości i wydajności oferowanych produktów.

2007     

29 czerwca 2007 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z 200.000 PLN do 500.000 PLN oraz zmieniono nazwę firmy z Inter Mind Sp. z o. o. na Black Point Sp. z o. o. 15 października 2007 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. W 2007 roku nastąpiło objęcie udziałów w firmie z branży recyklingowej o nazwie Eko Mar Sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

2008     

W styczniu 2008 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z 500.000 PLN do 549.000 PLN. W styczniu 2008 r. zostały objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Eco Service Sp. z o.o., tym samym zaangażowanie udziałowe w Eco Service wzrosło do 79%. Objęcie przez Spółkę zależną Eco Service większościowych udziałów w spółce TBG GmbH, z siedzibą w Herne – Niemcy.

2009     

Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z 549.000 PLN do 550.000 PLN, a Akcjonariuszami stali się członkowie Zarządu Spółki. Przyjęto strategię rozwoju na lata 2010 – 2012, zakładającą m.in. dalszy rozwój sprzedaży produktów Black Point w Polsce i na rynkach środkowoeuropejskich. W związku z tym w październiku 2009 r. Spółka sprzedała inwestorowi branżowemu udziały w Spółce Eko Mar sp. z o.o., której profil działania nie mieścił się w przyjętej strategii. Nastąpiło zwiększenie przez Black Point S.A. do 88% udziałów w Spółce Eco Service Sp. z o.o. w wyniku zakupu udziałów od mniejszościowych udziałowców. Przyjęto program budowy wartości Spółki, zakładający upublicznienie Spółki w roku 2010 na GPW w Warszawie – rynek NewConnect (Alternatywny System Obrotu).

2010     

Black Point S.A. zwiększył do 91% udziały w Spółce Eco Service Sp. z o.o. w wyniku zakupu udziałów od mniejszościowych udziałowców. W maju spółka Black Point zadebiutowała na NewConnect – alternatywnym rynku GPW w Warszawie.

W czerwcu Black Point otworzył w Hong Kongu centrum logistyczne – uruchomiono tam spółkę Eco Service China odpowiedzialną za obsługę dalekowschodniego rynku pustych kartridży. Rozszerzono obecność na rynku eksportowym i rozpoczęto realizację pierwszych zamówień na terenie Bułgarii, Rumunii i Ukrainy.

Black Point podpisał umowę o dystrybucji z siecią Mix Electronics i wszedł do sprzedaży w przejętych przez sieć marketach Electro World. Zaangażowanie w Black Point S.A. zwiększył Alior – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który wszedł w posiadanie ponad 5% kapitału zakładowego spółki. Swój udział, do 6,50% kapitału zakładowego spółki, zwiększyło również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema S.A.

2011     

Rozpoczęto współpracę z liderem rynku dystrybucji IT – spółką ABC Data S.A. Przedłużono również współpracę z Vobisem – jedną z największych sieci sklepów komputerowych w Polsce. Black Point rozwijał eksport. Spółka wzmacniała obecność na rynku węgierskim. Podpisanie umowy z CHS Hungary (jednym z największych dystrybutorów IT na rynku węgierskim) umożliwiło sprzedaż produktów marki Black Point w elektromarketach Media Markt i Saturn na terenie całych Węgier. Spółka podpisała również umowę z węgierską siecią supermarketów Cora.

W Polsce Black Point nawiązał współpracę z siecią cash&carry Selgros i podpisał umowę o dystrybucji z jednym z największych polskich sklepów internetowych – Merlin.pl.

2012     

Producent rozpoczyna rok od wzmocnienia obecności marki Black Point w Czechach. Rozszerzenie współpracy z firmą Tredl Borgy na kanał IT zapewniło dotarcie m.in. do sklepów Planeo i Euronics, należących do Hp Tronics oraz sklepów Proton z grupy Fast.

2012

Automatyzacja produkcji i wdrożenie zaprojektowanej przez inżynierów i technologów Black Point innowacyjnej na skalę światową automatycznej linii do produkcji kartridży atramentowych.

2013

Włączenie do oferty Grupy Black Point konkurencyjnej marki Printé.