NAKLEJKA

REGULAMIN KONKURSU
„WYPOCZYNEK Z BLACK POINT I UZDROWISKAMI KŁODZKIMI”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu – „Wypoczynek z Black Point i Uzdrowiskami Kłodzkimi”.
 2. Organizatorami konkursu są: Black Point S.A., z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, 50-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem rejestru KRS: 0000290635, NIP: 898-001-39-54 oraz Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy Zdrój, przy ul. Zdrojowej 39, kod pocztowy 57-320 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS: 0000110987, NIP8830001702.
 3. Definicje:

3.1 Konkurs – promocja konkursowa organizowana pod nazwą „Wspólny Wypoczynek z Black Point i Uzdrowiskami Kłodzkimi, której dotyczy niniejszy regulamin.

3.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzonym konkursem. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania konkursu i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych uprawnionych do udziału w konkursie. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

3.3 Zakup promocyjny – warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie zakupu minimum 1 szt. z asortymentu produktowego w czasie trwania konkursu. Zakup promocyjny musi być potwierdzony dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura)

3.4 Formularz zgłoszeniowy – specjalnie przygotowany do potrzeb konkursu formularz internetowy przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika konkursu, celem dokonania zgłoszenia zakupu promocyjnego i wzięcia udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy zawierał będzie miejsce na podanie między innymi następujących danych uczestnika: imię i nazwisko, nr tel. komórkowego kontaktowego, adres e-mail, numer dokumentu potwierdzenia zakupu, odpowiedź na pytanie konkursowe.

3.5 Asortyment produktowy – kartridże atramentowe, tonery laserowe, papier do zdjęć marki Black Point.

4 W celu wzięcia udziału w konkursie trzeba dokonać zakupu asortymentu produktowego i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wymień 3 najważniejsze powody dla których kupujesz tonery Black Point”

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinno zawierać minimum 200 znaków
 2. Zasięg konkursu – ogólnopolski.
 3. Czas trwania konkursu – konkurs trwa od 01.12.2018 r, a kończy w dniu 31.05.2019 r
 4. Uczestnicy konkurs– uczestnikiem niniejszego konkursu może być użytkownik końcowy, przez co rozumie się:

8.1. Osobę fizyczną dokonującą zakupu na podstawie paragonu.

8.2. Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu na podstawie faktury, który wykorzystuje bezpośrednio zakupiony produkt na potrzeby własne, jako użytkownik końcowy

 1. Dane osobowe – dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.).
 2. Dostępność regulaminu – pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest na stronie www.blackpoint.pl/konkurs oraz www.uzdrowiska-kłodzkie.pl/konkurs

ZASADY PROWADZENIA KONKURSIE

11.1 Każdy uczestnik, spełniający warunki określone w pkt. 7 powyżej, który zechce wziąć udział w konkursie powinien:

   • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
   • zachować dokument potwierdzania zakupu promocyjnego,
   • zgłosić się do konkursu poprzez rejestracji w formularzu
   • odpowiedzieć na pytanie konkursowe
   • wyrazić zgodę na poniższe zgody:

11.2 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:01 dnia 01.12.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.05.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

11.3 Każdy jeden odrębny zakup promocyjny, udokumentowany jednym dokumentem sprzedaży, uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w konkursie. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego dokumentu sprzedaży nie zwiększa szans uczestnika na wygraną i traktowane jako duplikat.

11.4 Uczestnik, który w ramach jednej transakcji, na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, wysyła jedno zgłoszenie.

11.5 Każdy uczestnik niniejszego konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń pod warunkiem dokonania odpowiedniej ilości zakupów promocyjnych.

11.6 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz nagrodzone zgłoszenie nie bierze dalszego udziału w konkursie.

11.7 Jeden uczestnik może w ramach konkursu wygrać maksymalnie jedną nagrodą tj. jedną nagrodę miesięczną oraz jedną nagrodę główną.

11.8 Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

11.9 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź doręczenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

12.1 Roszczenia związane z udziałem w konkursie przedawniają̨ się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

12.2 Bieg przedawnienia roszczeń́ ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1 Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

13.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zgłoszenia do Konkursu jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

13.3 Dane zwycięzców Konkursu przetwarzane są w celu przekazania i rozliczenia nagrody. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne i odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

13.4 Administratorem danych osobowych jest Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 5, 55-040 Kobierzyce. Dane osobowe, o których mowa w pkt 13.1. powyżej są przetwarzane przez Black Point S.A. w celach związanych z organizowaniem
i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców i wręczenia Nagród oraz przekazywaniem informacji dotyczących Konkursu i Nagród.

13.5 Dane uczestników Konkursu będą udostępnione podmiotom trzecim, tj. Uzdrowiskom Kłodzkim, przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach zawartych w RODO. Przekazanie danych do Uzdrowisk Kłodzkich związane jest z realizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

13.6 Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne
i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

13.7 Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iodo@blackpoint.pl lub pisząc bezpośrednio na adres Spółki.

13.8 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

13.9 Dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu 6 miesięcy od dnia przedawnienia roszczeń, zgodnie z punktem 12.1 i 12.2 powyżej, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13.10 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.11 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURUS

14.1 Rozstrzygnięcie konkursu dokonane będzie przez komisję konkursową, składającą się z osób wyznaczonych przez Organizatora konkursu.

14.2 Rozstrzygnięcie konkursu z nagród miesięcznych, odbędzie się w terminach:

– 18.02.2018 r., w którym biorą udział poprawne zgłoszenia promocyjne z okresu 01.12.2018 – 31.01.2018 r.

– 15.03.2019 r., w którym biorą udział poprawne zgłoszenia promocyjne z okresu 01.02.2019 – 28.02.2018 r.

– 15.04.2019 r., w którym biorą udział poprawne zgłoszenia promocyjne z okresu 01.03.2019 – 31.03.2018 r.

– 17.05.2019 r., w którym biorą udział poprawne zgłoszenia promocyjne z okresu 01.04.2019 – 30.04.2018 r.

– 17.06.2019 r., w którym biorą udział poprawne zgłoszenia promocyjne z okresu 01.04.2019 – 30.04.2018 r.

14.3 Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodą główną, odbędzie się w terminie:

– 17.06.2019 r., w którym biorą udział nienagrodzone nagrodą miesięczną poprawne zgłoszenia promocyjne z okresu 01.12.2018 – 31.05.2019 r.

14.4 Rozstrzygnięcie będzie przeprowadzone na podstawie oceny Komisji konkursowej, składającej się z osób wyznaczonych przez organizatorów konkursu.

NAGRODY

15.1 Nagrodą główną w konkursie jest drukarka 3D Flashforge 3 o wartości rynkowej 3 000 zł.

15.2 Nagrodą miesięczną jest voucher na pobyt w hotelu Mała Pieniawa w Polanicy Zdrój dla 2 osób, na 2 dni wraz ze śniadaniem, z dostępem do Term Wielka Pieniawa, w tym basenów, masaży wodnych, jacuzzi oraz sanuarium, o wartości rynkowej 600 zł.

15.3 Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 7 (słownie: siedem), 6 (sześć) nagród miesięcznych oraz 1 (jedna) nagroda główna

15.4 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

16.1 Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu telefonicznie na podstawie nadanych podanych w formularzu rejestracyjnym. na numer podany w formularzu zgłoszeniowym. Organizator w treści wiadomości.

16.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez laureata błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu, w przypadku kontaktu telefonicznego – niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej sześciu prób kontaktu, podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie próbował kontaktować z laureatem w co najmniej godzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów połączenia.

WYDANIE NAGRÓD

17.1 Warunkiem odebrania nagrody jest:

– Warunkiem wydania nagrody jest dostarczenie przez laureata oryginału dokumentu potwierdzającego zakup produktu objętego promocją

– podpisanie oświadczenia o udzielonych zgodach na przetwarzania danych osobowych.

– wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

18.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania konkursu na piśmie, na adres biura Black Point S.A., ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 02.05.2019 r.

18.2 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

18.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 08.05.2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi konkursu pocztą (listem poleconym). O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydanie nagród w konkursie nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Black Point oraz Uzdrowiska Kłodzkie

Obowiązuje od 01/12/2018 r.

Organizatorzy