Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z:

 • korzystaniem z serwisu blackpoint.pl,
 • korzystaniem z platformy B2B, zarówno w celu dokonania zamówienia jak
  i reklamacji,
 • odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem skrzynki mailowej,

jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Dane osobowe wykorzystywane są także w momencie przesyłania informacji przez formularz kontaktowy jak i dokonania rejestracji w serwisie B2B http://partner.blackpoint.pl.

Przesłane w ten sposób dane obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, NIP.

Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym
z odpowiedzią na Twoje pytanie, sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych przez Ciebie produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi, a w szczególności w celach związanych z:

 • zawarciem i wykonaniem umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą    z Tobą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami –  6 ust.1 lit. f RODO,
 • marketingowym, oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

W niektórych przypadkach, np. w celu zawarcia umowy, podanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Jeżeli nie podałeś swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały przekazane Black Point S.A. przez podmiot, w imieniu, którego działasz lub podmiot, który przekazał Black Point S.A. Twoje dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu. Twoje dane mogliśmy także pozyskać z powszechnie dostępnym źródeł taki jak strony WWW, Linkedin, Goldenline, CEIDG, KRS.

Do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych.

Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą Black Point może przetwarzać Twoje dane osobowe celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. Odwołanie zgody jest możliwe poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail: biuro@blackpoint.pl.

Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, w związku ze sprzedażą produktów oraz rozpatrzeniem reklamacji.

Dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto Black Point może przekazać Twoje dane podmiotom trzecim tylko za wyraźną Twoją zgodą.

W niektórych sytuacjach Black Point mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży lub rozparzenia reklamacji. Black Point będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez Black Point, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Black Point zleci realizacją zadań, innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, PayPro Spółka Akcyjna.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii, dlatego Twoje dane nie będą przekazywane poza ten obszar.

Jakie prawa Tobie przysługują

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii.

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
– uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych.

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

– jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o Twoją zgodę;
– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
– wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
– wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
– Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
– gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni;

– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 • do przenoszenia danych

– masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail iodo@blackpoint.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 14 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.