REGULAMIN PLATFORMY B2B
Ogólne warunki handlowe dotyczące handlu elektronicznego (B2B)

§ 1
Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce (zwanej dalej Black Point), za pośrednictwem Platformy B2B na rzecz klientów Black Point będących przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, prawną, bądź jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnych w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2. Ogólne warunki handlowe określone niniejszym Regulaminem dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych zamówień składanych na stronie internetowej partner.blackpoint.pl oraz dokonywanych z udziałem Black Point w handlu elektronicznym.
3. Warunki handlowe dostawców i odbiorców Black Point, których treść odbiega od ogólnych warunków handlowych ustalonych niniejszym Regulaminem, jest z nimi w jakimkolwiek stopniu sprzeczna lub też je uzupełnia, chociażby w stopniu nie mającym znaczenia dla umowy zawartej z nabywcą przez Black Point, nie stają się częścią tejże umowy nawet w przypadku podania ich do wiadomości, za wyjątkiem sytuacji, kiedy to warunki te zostaną wyraźnie uznane na piśmie przez Black Point.
4. Podane na stronie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 380 z późn.zm.) i nie mają charakteru wiążącego. W przypadku towarów ograniczonych czasowo, po upływie terminu ich obowiązywania, nie mają one mocy wiążącej dla Black Point.
5. Black Point zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian natury technicznej na stronie oraz zmian kształtu, koloru i/lub masy towaru, o ile takowe zmiany są uzasadnione z przyczyn dla Black Point istotnych.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1. Sprzedawca – Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ulica Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000290635.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zainteresowana nabyciem towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy lub dokonująca nabycia towaru będącego w ofercie Sprzedawcy.
3. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, znajdujący się w ofercie Black Point.
4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
5. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu w sposób określony w zamówieniu.
6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający ogólne warunki sprzedaży.

§ 3
Procedura dokonywania i przyjmowania zamówień

1. Do dokonywania zamówień upoważnione są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć na zawarcie umowy w jednym z poniższych sposobów.
2. Zamówienia można składać poprzez:
a) system elektronicznych zamówień będący integralną częścią platformy B2B Black Point,
b) drogą elektroniczną przy pomocy poczty elektronicznej na adres b2b@blackpoint.pl,
c) za pomocą faksu na nr 71 338 68 96 lub
d) w drodze telefonicznej na nr 71 338 68 41
przy czym złożenie zamówienia w drodze faksu lub telefonicznej wymaga wcześniejszego złożenia oświadczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, o korzystaniu z tej formy zamówień.
3. Dokonanie zamówienia przy pomocy systemu elektronicznych zamówień wymaga wcześniejszej jednorazowej rejestracji przez Klienta na platformie B2B. Klientowi przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądanie o zaprzestanie ich wykorzystywania.
4. Bez względu na sposób dokonywania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania oznaczenia produktu Black Point, koloru, symbolu OEM i zaakceptowanie warunków sprzedaży.
5. Zamawiania dokonywane przy pomocy systemu elektronicznych zamówień polega na skompletowaniu zamówienia przez Klienta, poprzez wybór towaru, jego ilości i dodanie go do koszyka zamówień oraz podanie danych adresowych.
6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W celu dokonania zamówienia Klient zobowiązany jest udostępnić wszystkie informacje wymagane w formularzu zamówienia danych.
7. Po wypełnieniu wszystkich danych i określeniu adresu dostawy, Klient uzyskuje wgląd w zamówienie. Wybór polecenia „ZAMÓW” oznacza wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy i równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia przez Klienta. Ewentualna korekta zamówienia możliwa jest do chwili jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Z chwilą potwierdzenia zamówienia Klient nie może anulować zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 18.
8. Zamówienia składane być mogą od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00. Zamówienia złożone po godz. 16.00 lub w dni wolne od pracy traktowane będą jako zamówienia złożone w następnym roboczym dniu tygodnia, z uwzględnieniem § 2 ust.6 Regulaminu.
9. W przypadku wątpliwości co do charakteru i rodzaju towaru Klient może skontaktować się z upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy pod numerem telefonu, bądź adresem e-mailowym widniejącym na stronie.
10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta i jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Składając zamówienie Klient oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sprzedawca uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych oraz finansowych, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zamówienia. Przed realizacją zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków. W tym celu Sprzedawca może nawiązać połączenie telefoniczne z Klientem celem potwierdzenia prawidłowości i poprawności otrzymanego zamówienia.
12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji:
a) nieprawidłowego jego złożenia, w szczególności: błędnego podania danych osobowych, teleadresowych lub danych dotyczących towaru, warunków dostawy niezbędnych do realizacji przesyłki;
b) celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych, teleadresowych lub danych dotyczących towaru, a także warunków jego dostawy, niezbędnych do realizacji przesyłki;
c) nie uiszczenia kwoty przedpłaty w sytuacji, gdy zostało to zastrzeżone na mocy indywidualnych uzgodnień między klientem a Sprzedawcą.
13. W przypadku określonym w ust.10 i 12 w sytuacji dotyczącej zamówień opłaconych na podstawie Faktury Proforma odstąpienie od realizacji zamówienia wymaga wcześniejszego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Klienta z pomniejszeniem zapłaty o kwotę poniesionych strat obejmujących także koszty związane z procedurą weryfikacyjną.
14. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę minimalnej ilości towaru, jaka możliwa jest do nabycia przez Klienta, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża niniejszym na to zgodę, że w przypadku zamówienia ilości towaru poniżej obowiązującego minimum, Sprzedawca będzie mógł dokonać zmiany ilości zamówionego towaru poprzez zwiększenie do niezbędnego minimum, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
15. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia w ustalonym terminie oznacza odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca przesyła Klientowi w formie faxu lub e-mail, chyba że Klient wskazał inny sposób do potwierdzenia zamówienia.
16. Przesłanie potwierdzenia zamówienia nie oznacza przyjęcia oferty, a jedynie ma na celu poinformowanie Klienta o wpłynięciu złożonego przezeń zamówienia.
17. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Na czas ten składa się: czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (potwierdzenie zamówienia, kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie i nadanie przesyłki) oraz bezpośredni czas dostawy zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega dla siebie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku towaru nie będącego na stanie magazynowym, produktów specjalnych, wyrobów nie będących w stałej ofercie Black Point, znacznej partii towaru nie będącej na stanie magazynowym lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie realizacji zamówienia.
18. Jeżeli realizacja zamówienia stanie się niemożliwa z przyczyn niedotyczących Klienta Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim wypadku Klientowi przysługuje:
a) prawo do dokonania podziału zamówienia na części i wybrania terminów realizacji odpowiednich dla Klienta i możliwych do realizacji przez Sprzedającego, co oznacza, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach i terminach odrębnie ustalonych;
b) prawo anulowania zamówienia w części, w jakiej jego realizacja nie jest możliwa. Oznacza to, że Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim ona nie jest możliwa;
c) prawo dokonania anulowania zamówienia w całości, co oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia i zwrot całości uiszczonej kwoty na rzecz Klienta.
19. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Klient może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

§ 4
Dostawa

1. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie zgodnie z treścią zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
2. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności pracownika dostawcy.
3. W sytuacji stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności pracownika dostawcy protokół uszkodzeń lub braków. Klient zobowiązany jest także złożyć reklamację w sposób w jaki dokonywał zamówienia. W przypadku zamówienia złożonego w formie telefonicznej lub faksem Klient zobowiązany jest złożyć reklamację w formie pisemnej.
4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonego mu towaru, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych do zgłoszenia i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia. Wady ilościowe mogą zostać zgłoszone nie później niż w chwili dokonywania dostawy.
5. Zgłoszenie powyższych wad nie zwalnia klienta z obowiązku dokonania reklamacji zgodnie z § 6 Regulaminu.
6. Odbiór zamówionego towaru jest możliwy także w siedzibie Sprzedawcy w godz. od 08.00 do 16.00 w dni robocze. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji w zamówieniu Klient zobowiązany jest ustalić termin odbioru przy pomocy telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. W przypadku zlecenia dokonania odbioru towaru przez Klienta, ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na Klienta z chwilą przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Zwłoka Klienta z przyjęciem dostawy pociąga za sobą takie same skutki jak w zd. 1.

§ 5
Ceny i warunki płatności

1. Ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy dla klientów prowadzących działalność na terytorium Polski wyrażone są w złotych polskich (PLN), dla klientów spoza terytorium Polski w ramach indywidualnie ustalonych warunków i walut. Ceny są cenami netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Ceny nie obejmują kosztów transportu, o których Klient zostaje powiadomiony po złożeniu zamówienia. Ceny nie zawierają także informacji na temat opłat celnych w przypadku dostawy poza granicami Polski.
2. Cena sprzedaży jest aktualna dla produktów będących na stanie magazynowym oraz w stałej ofercie sprzedaży. W przypadku towarów zamawianych na indywidualne zamówienie Klienta cena może ulec zmianie.
3. Sprzedawca zastrzega dla siebie prawo do zmiany cen o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta zamówienia na określony produkt nie będą realizowane. W takim wypadku umowa poczytana będzie za niezawartą.
4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi.
5. Z chwilą zrealizowania zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, którą przesyła Klientowi w drodze elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.
6. Termin płatności faktury określony będzie każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.
7. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uzgodniona została przedpłata na podstawie faktury Proforma Klient dokonuje płatności po otrzymaniu faktury VAT w terminie podanym na fakturze przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8. W przypadku opóźnienie w zapłacie czy też prolongaty płatności Sprzedawca ma prawo domagać się odsetek za zwłokę czy też prolongatę, w wysokości ustawowej. Nie wyklucza to dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu opóźnienia w zapłacie.
9. W przypadku wysłania do Klienta upomnienia Sprzedawcy przysługuje prawo żądania od Klienta zwrotu kosztów każdego upomnienia w wysokości 20,00 PLN.
10. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, chyba że jego żądanie w tej mierze jest bezsporne i zostało prawomocnie uznane.

§ 6
Procedura reklamacyjna

Pakiet gwarancyjny Black Point.
1. Partnerzy biznesowi Black Point korzystają z pakietu gwarancyjnego w ramach warunków Dożywotniej Gwarancji. Na produktach Black Point nie ma daty określającej termin przydatności, gdyż gwarantowana jest ich niezawodność przez cały okres eksploatacji, tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, tonera itd.).
2. Produkty marki Black Point objęte są dożywotnią gwarancją oraz pakietem Satysfakcji Gwarantowanej, co oznacza, że firma Black Point gwarantuje pozytywne rozpatrzenie każdej zgłoszonej reklamacji przez partner biznesowego Black Point. Wyjątek stanowią jedynie:
a) produkty obce (inny producent),
b) produkty zużyte (zużycie środka barwiącego),
c) produkty mechanicznie uszkodzone.

3. Produkty marki Printe objęte są dożywotnią gwarancją na produkt oraz pełnym pakietem opieki serwisowej. Black Point gwarantuje szybką wymianę produktu wadliwego na nowy lub zwrot pieniędzy w przypadku każdej uznanej reklamacji.
4. Black Point gwarantuje zwrot kosztów naprawy/wymiany urządzenia (drukarki), w przypadku szkody spowodowanej użyciem produktów marki Black Point i Printe.
Sposób reklamowania uszkodzonych produktów
Procedura składania zgłoszenia serwisowego (zgłaszania reklamacji) na uszkodzone produkty.
1.Partnerzy biznesowi Black Point rejestrują zgłoszenie serwisowe wypełniając przygotowany formularz poprzez platformę B2B.
2.Wszystkie produkty zarejestrowane w zgłoszeniu serwisowym należy spakować do kartonu zbiorczego i zabezpieczyć na czas transportu.
3.Wydruk zgłoszenia serwisowego, który jest generowany automatycznie przez system podczas rejestracji zgłoszenia należy:
a)jeden egzemplarz – umieścić w paczce wraz z produktem,
b)drugi egzemplarz – nakleić na paczce, tak by w punkcie dostaw Black Point S.A został poprawnie i sprawnie przyjęty.
4. Wysyłka produktów zarejestrowane w zgłoszeniu serwisowym jest na koszt Black Point tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Przy zamówieniu kuriera należy podać numer klienta 120 8888.
Adres wysyłki:
Black Point S.A.
ul. Atramentowa 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Rozpatrywanie zgłoszeń serwisowych (reklamacji)
1. Produkty, które obejmuje pakiet Satysfakcja Gwarantowana oraz inne z reklamacji uznanych przez Black Point S.A. będą wymienione na produkty nowe, wolne od wad w terminie 6 dni roboczych od daty dostarczenia przez kuriera paczki do siedziby Black Point lub Black Point rozliczy to w formie korekty (dot. tylko partnerów biznesowych Black Point).
2. W przypadku gdy zarejestrowany w zgłoszeniu serwisowym produkt jest niedostępny na magazynie Black Point, wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany przez partnera biznesowego Black Point podczas rejestracji zgłoszenia z inną propozycją rozpatrzenia.
Sposób reklamowania uszkodzonego sprzętu drukującego
1. W przypadku potwierdzenia przez serwis Black Point w procesie rozpatrywania zgłoszenia serwisowego awarii urządzenia drukującego na skutek użycia produktów Black Point gwarantowana jest naprawa urządzenia.
2. W przypadku podejrzenia wystąpienia usterki sprzętu drukującego na skutek używania produktów Black Point należy niezwłocznie skontaktować się z działem serwisu Black Point.
– Infolinia 0 800 166 054
– tel. +48 71 338 68 53
– e-mail: serwis@blackpoint.pl
w celu wspólnej weryfikacji kolejnych etapów czy rekomendacji.
3. Przy ustaleniu z pracownikiem serwisu Black Point wymogu wysyłki sprzętu drukującego do Black Point należy:
a) odpowiednio zabezpieczyć sprzęt drukujący na czas transportu (sztywny karton, wypełnione wolne przestrzenie, zabezpieczone rogi kartonu)
b) w sprzęcie drukującym musi znajdować się produkt, który był eksploatowany w momencie wystąpienia awarii urządzenia, lub jeśli produkt wylał/wysypał należ go wyjąć z urządzenia i zabezpieczyć dodatkowo na czas transportu.
4. Wysyłka sprzętu drukującego zarejestrowane w zgłoszeniu serwisowym jest na koszt Black Point tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Przy zamówieniu kuriera należy podać numer klienta 120 8888.
Uwaga: należy zgłosić kurierowi ubezpieczenie przesyłki!
Adres wysyłki:
Black Point S.A.
ul. Atramentowa 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Rozpatrywanie zgłoszeń serwisowych uszkodzonego sprzętu drukującego
1.Termin rozpatrywania zgłoszenia serwisowego sprzętu drukującego przez serwis Black Point – do 14 dni roboczych. Dla sprzętu drukującego, który podczas zgłoszenia objęty jest gwarancją producenta urządzenia – termin do 20 dni roboczych.
2.Po zakończonych czynnościach wysyłka sprawnego sprzętu drukującego wraz z nowym wkładem drukującym Black Point odbywa się na uzgodniony z partnerem biznesowym Black Point adres, na koszt Black Point S.A.
Postanowienia końcowe
1.W przypadku gdy uszkodzony sprzęt drukujący w skutek użycia produktów Black Point zostanie przesłany przez partnera biznesowego Black Point do serwisu zewnętrznego i zostanie tam dokonana naprawa bez wcześniej konsultacji z serwisem Black Point, kosztów naprawy sprzętu Black Point nie będzie ponosił/zwracał.
2.Jeżeli podczas rozpatrywania zgłoszenia serwisowego uszkodzonego sprzętu drukującego serwis Black Point potwierdzi, że usterka nie jest spowodowana użytkowaniem wkładu drukującego Black Point, partnera biznesowy Black Point zostanie poinformowany telefonicznie/e-mailem o dalszych działaniach.
Ograniczenie gwarancji w przypadku urządzeń atramentowych z głowicą drukującą niezintegrowaną z kartridżem
Jednym z wymiennych komponentów sprzętu drukującego podlegających konserwacji są głowice posiadające określoną datę przydatności do użytku. Głowice po okresie określonym jako przydatne do użytku mogą działać nieprawidłowo lub powodować złą jakość wydruku. Również niewłaściwe użytkowanie (np. duże przestoje pomiędzy drukowaniem) ma wpływ na funkcjonalność głowic, bez względu na rodzaj stosowanej kasety drukującej.
Black Point bierze odpowiedzialność za niezawodną pracę głowicy drukującej w sprzęcie drukującym tylko w okresie trwania gwarancji producenta urządzenia. Po upływie tego okresu gwarancji na sprzęt drukujący i głowicę użytkownik na własny koszt dokonuje wymiany głowicy drukującej.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem platformy B2B, zarówno w celu dokonania zamówienia jak i reklamacji jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w momencie dokonania rejestracji w serwisie B2B http://partner.blackpoint.pl. Przesłane w ten sposób dane obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, NIP.

3. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi.

4. Podanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

5. Do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji nie jest potrzebne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6. Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą Black Point może przetwarzać dane osobowe
w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu.

7. Black Point zapewnia, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: biuro@blackpoint.pl.

8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, w związku ze sprzedażą produktów oraz rozpatrzeniem reklamacji. Przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych osobowych, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Przekazane Black Point dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

12. W niektórych sytuacjach Black Point ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży lub rozparzenia reklamacji. Black Point będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez Black Point, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Black Point zleci realizacją zadań, innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, PayPro Spółka Akcyjna.

§ 8
Odpowiedzialność

1. Klient jest świadom, że w związku z modyfikacją, modernizacją, rozbudową, konserwacją systemu lub oprogramowania, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań osób nieuprawnionych mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w korzystaniu ze strony internetowej Sprzedawcy i tym samym świadczeniu usług drogą elektroniczną, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli zostało to spowodowane działaniami osób trzecich.
3. Niemożność lub utrudniania w korzystaniu ze strony internetowej sprzedawcy przez Klienta, utrata danych Klienta z tym związana nie obciąża Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w związku ze szkodą spowodowaną działaniami lub zaniechaniami klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze strony w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się jedynie do sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionej przez Klienta straty.

§ 9
Rozwiązanie umowy

Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podania przyczyny
z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem,
w szczególności dotyczy to złożonych przed rozwiązaniem zamówień, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy.

§ 10
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazw produktów oferowanych przez Sprzedawcę, wzorców, formularzy, zdjęć należą wyłącznie do Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Korzystanie z nich następować może wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem.
2. Dokonywanie zamówień w formie e-mail lub też przesyłanie korespondencji uważa się za skuteczne także wtenczas, gdy złożone zostały bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Klienci są świadomi, że korzystanie z usług świadczonych drogę elektroniczną, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni zatem stosować środki techniczne, które będą minimalizować wskazane zagrożenia, co obejmuje m.in. stosowanie firewalli, programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci.
4. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.
5. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, również
w stosunku do partnerów zagranicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 380 z późn.zm.)oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Część tę należy interpretować w taki sposób, by była zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała intencje Sprzedawcy w dokonaniu danego zapisu.
8. Treść Regulaminu może zostać zmieniona, o czym Klient zostanie poinformowany.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient powinien zaprzestać realizacji zamówień pod rygorem uznania, iż akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Jeśli Klient w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu nie poinformuje Sprzedawcy o braku jego akceptacji uznaje się, że zaakceptował Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.