Administratorem Danych Osobowych jest Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ulica Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000290635

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Jest to możliwe poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres marketing@blackpoint.pl lub poprzez użycie linku, które znajduje się na końcu każdej przesłanej przez nas informacji w Newsletterze.

Wyznaczyliśmy Administratora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych), z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt jest możliwy pod adresem iodo@blackpoint.pl lub pisemnie na adres naszej Spółki.

Twoje dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych:
a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
b) w celu wysyłania informacji handlowych,
c) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d) w celach realizowania sprzedaży naszych produktów i usług.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane Black Point S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane z podanymi powyżej celami przetwarzania danych. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.