Raporty bieżące EBI - 2010

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

27-12-2010 09:25:31 | Bieżący | EBI | 26/2010

W nawiązaniu do raportu 25/2010 opublikowanego dnia 13.12.2010, Black Point S.A. informuje, iż w treści przedmiotowego raportu pojawiła się omyłka pisarska dotycząca daty zwołania NWZA.

Skorygowana treść raportu brzmi:
Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 14 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:30 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  13-12-2010 12:49:53 | Bieżący | EBI | 25/2010

  Zarząd Black Point S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:30 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 2 pkt. 1,2,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  03-11-2010 15:07:50 | Bieżący | EBI | 23/2010

  Zarząd Black Point SA informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 roku. Podany wcześniej termin 5 listopada 2010 roku (RB nr 4/2010) ulega przesunięciu. Nowy termin przekazania raportu to 10 listopada 2010 roku.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   01-10-2010 17:01:18 | Bieżący | EBI | 22/2010

   W nawiązaniu do komunikatu 4/2010 odnośnie wypłaty dywidendy oraz związanego z nim komunikatem 12/2010 zawierającego uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 Zarząd Black Point S.A. informuje, iż na mocy Uchwały nr 3 z dnia 01 października 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy oraz nadać jej następujące brzmienie:

   „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., postanawia podzielić zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.820.602,37 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści siedem groszy) netto w następujący sposób:
   1. kwotę 4.160.602,37 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
   2. kwotę 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, po 0,06 zł (sześć groszy) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona do dnia 30 października 2010 r. (trzydziestego października dwa tysiące dziesiątego roku).”

   Dzień dywidendy ustalony Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 r. na 09 lipca 2010 r. nie ulega zmianie.

   Zmiana uchwały uzasadniona jest faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. w uchwale nr 9 z dnia 25 czerwca 2010 r. zadecydowało o podziale części zysku netto za rok obrotowy 2009 przeznaczając kwotę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych zero groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy tytułem dywidendy. Wskazana powyżej kwota nie może jednak zostać wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, gdyż zgodnie z treścią uchwały przed projektowaną zmianą, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,05(45) zł, zaś system przeliczeniowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku.

   W związku z tym Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w zakresie określenia kwoty zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy i ustalenia jej na kwotę 0,06 zł na każdą akcję uprawniającą do dywidendy, a także w zakresie ustalenia dnia wypłaty dywidendy. Zarząd rekomenduje ponadto utrzymanie w mocy postanowienia Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego dnia dywidendy ustalonego na dzień 09 lipca 2010 r., w związku z tym iż na ten dzień Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał już rejestracji listy akcjonariuszy BLACK POIN S.A. uprawnionych do dywidendy.

   Należy podkreślić, iż proponowane zmiany nie uszczuplają praw akcjonariuszy uprawnionych na dzień 09 lipca 2010 r. do dywidendy, bowiem kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy będzie o 60 000 zł wyższa niż przewidziana pierwotnie Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 2010 r. (podwyższenie z kwoty 600.000 zł do kwoty 660.000 zł).

   Pełna treść uchwały nr 3 NWZA z dnia 01 października 2010 r. została przekazana komunikatem EBI nr 21/2010

   Podstawa prawna:
   „§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym systemie Obrotu”

    01-10-2010 16:48:49 | Bieżący | EBI | 21/2010

    W nawiązaniu do raportu nr 20/2010 zarząd Black Point S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 01.10.2010 r.

    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

    Załączniki

    • tresc uchawł nwza-1.10.2010.pdf Pobierz

    01-10-2010 16:23:51 | Bieżący | EBI | 20/2010

    Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 01.10.2010 r.

    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

     03-09-2010 16:20:41 | Bieżący | EBI | 19/2010

     Zarząd Black Point S.A. informuje o zwołaniu na dzień 1.10.2010 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w Kancelarii Notarialnej J.A. Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu. W załączniku treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

     Podstawa prawna:
     § 4 ust. 2 pkt. 1,2,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

     Załączniki

     • ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-dywidenda-01.10.2010.pdf Pobierz

     05-08-2010 15:13:28 | Bieżący | EBI | 16/2010

     Zarząd Black Point S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2010 roku. Termin 9 sierpnia 2010 r. podany w raporcie nr 15/2010 ulega przesunięciu. Nowy termin przekazania raportu to 10 sierpnia 2010 roku.

     Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

      23-07-2010 15:54:50 | Bieżący | EBI | 15/2010

      Zarząd Black Point SA („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą zarządu nr 1/22.07.2010 zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2010 roku. Podany wcześniej termin 6 sierpnia 2010 roku (RB nr 4/2010) ulega przesunięciu. Nowy termin przekazania raportu to 9 sierpnia 2010 roku.

      Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

       01-07-2010 15:30:43 | Bieżący | EBI | 14/2010

       W uzupełnieniu raportu bieżącego 12/2010 Zarząd Black Point S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.820.602,37 zł netto w następujący sposób

       1. Kwotę 4.220.602,37 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

       2. Kwotę 600.000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w terminie do dnia 30.06.2011 r.,
       przy czym dzień dywidendy ustala się na 09.07.2010 r.

       W dywidendzie będzie uczestniczyć 11 000 000 akcji. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,0545 zł.

       Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym systemie Obrotu „.

        28-06-2010 16:19:03 | Bieżący | EBI | 13/2010

        Zarząd BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich informuje, iż w dniu 25.06.2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, która na swojego przewodniczącego wybrała Piotra Kolbusza a Annę Skałecką na wiceprzewodniczącą. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie: Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu Spółki oraz Marcin Adamski członek Zarządu. Nowy skład zarządu został powołany w związku z upływem kadencji poprzedniego zarządu.
        Pani Kamila Yamasaki jest absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości. Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku. Pracowała m.in. jako pełnomocnik Zarządu ds. jakości i kierownik działu badań i rozwoju. W 2004 roku została Członkiem Zarządu spółki Black Point. Od września 2006 roku do września 2009 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A. Od października 2009 roku do czerwca 2010 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki.
        Pan Marcin Adamski jest absolwentem zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
        Z Grupą Black Point jest związany od 2002 roku. W 2004 roku powierzono mu misję stworzenia i rozwoju spółki Eco Service, zajmującej się pozyskiwaniem i sprzedażą pustych kartridży. Od momentu założenia spółki do dzisiaj pełni funkcję Prezesa Eco Service, aktualnie wchodzącej w skład Grupy Black Point. W styczniu 2009 roku został Członkiem Zarządu Black Point S.A.

        Podstawa Prawna: § 3 ust. 2) p.11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

         28-06-2010 16:10:52 | Bieżący | EBI | 12/2010

         Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2010 r.

         Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

         Załączniki

         • tresc uchwał zwza-z-dnia-25.06.2010.pdf Pobierz

         17-06-2010 12:43:15 | Bieżący | EBI | 11/2010

         Zarząd Black Point SA informuje, iż w dniu 16 czerwca 2010 r. , do spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji pana Dobrosława Wereszko z członkostwa w radzie nadzorczej. Powodem rezygnacji są względy osobiste oraz utrata statusu akcjonariusza spółki, na skutek sprzedaży akcji w ofercie prywatnej, która została zakończona w kwietniu 2010 roku.

         Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

          16-06-2010 11:18:08 | Bieżący | EBI | 10/2010

          Eco Service Sp. z o.o. wchodząca w skład GRUPY BLACK POINT utworzyła swoje przedstawicielstwo w Chinach.

          Dnia 15-06-2010 Spółka Eco Service otrzymała urzędowe potwierdzenie dokonania rejestracji spółki z siedzibą w Hongkongu.

          Zadaniem Spółki jest rozwój handlu pustymi kartridżami z Dalekim Wschodem głównie z Chinami.

          Rozwój Eco Service Sp. z o.o. jest zgodny ze strategią rozwoju BLACK POINT S.A.
          Zarząd planuje, że Spółka w Chinach w najbliższych dwóch latach będzie miała znaczący wpływ na wyniki całej GRUPY BLACK POINT i przyczyni się do zwielokrotnienia obrotów z Dalekim Wschodem.

           07-06-2010 16:22:35 | Bieżący | EBI | 9/2010

           Zarząd Spółki Black Point S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r.

           W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad. W załączeniu treść nowego porządku obrad.

           Załączniki

           28-05-2010 15:04:23 | Bieżący | EBI | 8/2010

           Zarząd Black Point S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

           Podstawa prawna:
           § 4 ust. 2 pkt. 1,2,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           25-05-2010 16:47:34 | Bieżący | EBI | 7/2010

           Zarząd spółki Black Point SA w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” które nie są przez emitenta stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

           Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

           Załączniki

           13-05-2010 16:24:31 | Bieżący | EBI | 5/2010

           Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 447/2010 zgodnie z którą określono dzień 14 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki BLACK POINT S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBLKPT00018”:
           a) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii A,
           b) 980.000 (dziewięciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii B,
           c) 20.000 (dwudziestu tysięcy) akcji serii C;
           Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BLACKPOIN” i oznaczeniem „BPN”.

           Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

            13-05-2010 12:51:35 | Bieżący | EBI | 4/2010

            Zarząd spółki Black Point S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2010 roku:
            Raport kwartalny za I kwartał: 17 maja 2010 r.
            Raport kwartalny za II kwartał: 06 sierpnia 2010 r.
            Raport kwartalny za III kwartał: 05 listopada 2010 r.

            Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

             12-05-2010 14:19:37 | Bieżący | EBI | 3/2010

             Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2010 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii A, B i C spółki Black Point S.A. na dzień 14 maja 2010 roku.

             Podstawa prawna:
             § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

              12-05-2010 14:16:18 | Bieżący | EBI | 2/2010

              Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2010 roku otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 433/ 2010 z dnia 11 maja 2010. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Black Point S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda:
              a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A
              b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B
              c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii C

              Podstawa prawna:
              § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
              i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
              NewConnect”.

               07-05-2010 15:46:55 | Bieżący | EBI | 1/2010

               Zarząd Black Point S.A. informuje, że w dniu 07.05.2010 r. otrzymał informację, iż z dniem 6.05.2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
               W związku z powyższym od dnia 07.05.2010 r. Black Point S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

               Podstawa prawna:
               § 10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.