Raporty bieżące EBI - 2010

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

19-12-2011 12:10:22 | Bieżący | EBI | 39/2011

Zarząd Black Point S.A. (dalej „Emitent”) informuje o poszerzeniu dystrybucji na terenie Czech w kanale sprzedaży IT, za pośrednictwem spółki Trédl Borgy CZ A.S. (Kontrahent). Klientami Tredl Borgy są min. sklepy Planeo i Euronics należące do HP Tronics oraz sklepy Proton z grupy Fast. Ponadto dystrybutor dociera do licznej grupy niezrzeszonych sklepów IT. W sumie daje mu to obecność w około 300 punktach sprzedaży w kanale IT. Do końca 2012 roku planowane jest rozpoczęcie sprzedaży w 150 sklepach obsługiwanych przez Kontrahenta, co oznacza znacznie zwiększenie dostępności produktów marki Black Point na czeskim rynku. Szacuje się również, iż sprzedaż ta, na koniec roku 2012 stanowić będzie min. 20% udziału w całej sprzedaży prowadzonej na rynku czeskim.
Produkty marki Black Point na rynku czeskim dostępne są od końca 2008 roku. Można je znaleźć w sklepach sieci Globus, Electro World, są dystrybuowane za pośrednictwem indywidualnych partnerów sprzedaży.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  15-11-2011 15:43:47 | Bieżący | EBI | 38/2011

  Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z protokołem NWZA z dnia 14 listopada 2011 r. postanowiono przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielnych zysków Emitenta w latach ubiegłych w kwocie 1.120.000 PLN na wypłatę dywidendy tj. 0,10 PLN na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 30 listopada 2011 r., dzień wypłaty dywidendy natomiast na 14 grudnia 2011 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   15-11-2011 15:41:50 | Bieżący | EBI | 37/2011

   Zarząd Black Point S.A. w załączeniu przesyła protokół z NWZA z dnia 14 listopada 2011 r.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

   Załączniki

   • tresc uchwal-nwza-black-point-14.11.11.pdf Pobierz

   26-10-2011 13:28:41 | Bieżący | EBI | 35/2011

   Uwzględniając objęcie pierwszej transzy akcji nowej emisji serii D przez Zarząd Emitenta w ramach programu motywacyjnego (raport EBI 33/2011) oraz art. 348 par. 2 k.s.h Zarząd Emitenta dokonał korekty kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy. Zgodnie ze skorygowanym projektem uchwały NWZ Black Point S.A. (raport EBI 34/2011), Zarząd Emitenta dnia 14 listopada 2011r. zarekomenduje NWZ akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3.584.000 PLN tj. 0,32 PLN na akcję. Wzrost kwoty dywidendy wynika ze zwiększenia liczby akcji spółki Black Point z 11.000.000 do 11.200.000 oraz zachowania dotychczasowego poziomu kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję. Pozostałe parametry zw. z wypłatą dywidendy nie ulegają zmianie, tj. rekomendowany dzień dywidendy (dzień D) to 28.11.2011r. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h. przy czym wypłata dywidendy miałaby się odbyć w dwóch równych transzach realizowanych odpowiednio do 31.12.2011r. oraz do 31.03.2012r.

   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    26-10-2011 13:25:24 | Bieżący | EBI | 34/2011

    W związku z objęciem pierwszej transzy akcji nowej emisji serii D przez p. Kamilę Yamasaki pełniącą funkcje Prezesa Zarządu oraz p. Annę Skałecką pełniącą funkcje Vice-Przesa Zarządu, Emitent zobowiązany jest dokonać korekty projektu uchwały NWZA, którą przekazano raportem 31/2011. Zmianie ulega projekt uchwały nr 3, w tym zapis dotyczący wysokości kwoty kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielnych zysków Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

    Podstawa prawna:
    § 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Załączniki

    • zalacznik-do-raportu nr-34_2011.pdf Pobierz

    26-10-2011 13:22:34 | Bieżący | EBI | 33/2011

    Black Point S.A. informuje, iż dnia 25.10.2011r. Zarząd Spółki podpisał umowy na objęcie pierwszej transzy emisyjnej akcji serii D w ramach programu motywacyjnego („Premia X-lecia”). Przedmiotem umów jest objęcie po 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,05 PLN każda, przez p. Kamilę Yamasaki pełniącą funkcję Prezesa Zarządu oraz p. Annę Skałecką pełniącą funkcję Vice-Prezesa Zarządu spółki Black Point. Akcje obejmowane zostały opłacone w dniu podpisania umowy.
    Akcje serii D są objęte lock- up\’em, czyli zobowiązaniem do niezbywania akcji w okresie 6 miesięcy od dnia nabycia.

    Dodatkowo Emitent przekazuje poniżej numery raportów bieżących powiązanych tematem programu motywacyjnego o którym mowa w niniejszym raporcie:
    EBI 10/2011 – Informacja o wdrażaniu programu motywacyjnego dla zarządu za lata 2000-2012.
    EBI 12/2010 – Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 25.06.2010, w tym uchwała nr 25 ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki

    Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

     19-10-2011 16:06:22 | Bieżący | EBI | 32/2011

     Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 14 listopada 2011r. zarekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielnych zysków Spółki w latach ubiegłych w kwocie 3.520.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy.
     Zgodnie z projektami uchwał opublikowanymi raportem bieżącym EBI 31/2011 w dywidendzie wynoszącej 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje wszystkich serii. Na dzień przekazania raportu liczba akcji Black Point SA wynosi 11.000.000.
     Rekomendowany dzień dywidendy (dzień D) to 28.11.2011r. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h. przy czym wypłata dywidendy miałaby się odbyć w dwóch równych transzach realizowanych odpowiednio do 31.12.2011r. oraz do 31.03.2012r.

     Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

      19-10-2011 15:42:15 | Bieżący | EBI | 31/2011

      Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zwołuje na dzień 14 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej nr 4 we Wrocławiu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

      Podstawa prawna:
      § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      Załączniki

      • ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-na-14.11.2011-r.pdf Pobierz

      17-10-2011 10:29:28 | Bieżący | EBI | 30/2011

      Adekwatnie do podjętej polityki informacyjnej, Zarząd spółki BLACK POINT S.A., tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przekazuje do wiadomości akcjonariuszom i inwestorom szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy za III kwartał , tj okres od 1 lipca do 30 września 2011r.

      -Obrót skonsolidowany za III kwartał 2011 r. 15 mln PLN i 51 mln PLN w ujęciu narastającym za okres styczeń – wrzesień 2011 r.

      -Obrót jednostkowy Black Point za III kwartał 2011 r. 9 mln PLN i 32 mln PLN w ujęciu narastającym za okres styczeń – wrzesień 2011 r.

      Zgodnie z opublikowanymi w poprzednich raportach okresowych danymi finansowymi obrót skonsolidowany za okres styczeń-wrzesień 2011 r. jest o 2% niższy od obrotu skonsolidowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku obrotu jednostkowego, spadek ten wynosi ok. 5%. Biorąc pod uwagę, iż obroty te były uzyskane przy osłabionej koniunkturze w branży materiałów eksploatacyjnych osiągnięty wynik Zarząd uznaje za dobry.

      Kluczowe znaczenia ma fakt, iż zarówno Spółka BLACK POINT jak i Eco Service konsekwentnie zwiększają sprzedaż ilościową, dzięki czemu obroty skonsolidowane za III kwartał są o 17% wyższe niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego.

      W okresie od stycznia do września br. Spółka Eco Service zwiększyła sprzedaż pustych kartridży o około 12 %. Natomiast Spółka BLACK POINT odnotowała 10 % wzrost sprzedaży w podstawowej grupie produktowej – tonery laserowe. Wprawdzie w grupie kartridży atramentowych, którą również uznajemy za kluczową, po 9 miesiącach 2011 r. widoczny jest jeszcze ok. 5 % spadek sprzedaży ilościowej, niemniej jednak kluczowe znaczenie ma fakt, iż sprzedaż ta systematycznie wzrasta w kolejnych kwartałach 2011 r.
      Po III kwartale 2011 r. osiągnęliśmy w tej grupie produktowej aż 10 % wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. W tym samym okresie sprzedaż ilościowa tonerów do drukarek laserowych zwiększyła się o prawie 14 % a sprzedaż ilościowa w Spółce Eco Service wzrosła o ponad 30 %.

      Po 9 miesiącach Grupa zrealizowała ok. 70% prognozy obrotowej, co biorąc pod uwagę widoczny rozwój sprzedaży pozwala zakładać, iż prognoza obrotowa 2011 zostanie przez Grupę osiągnięta.

      Wzrosty sprzedaży ilościowej oraz zwiększenie obrotów wartościowych względem roku 2010 potwierdzają słuszność przyjętej strategii oraz podjętych działań, w szczególności ukierunkowanych na rozwój oferty produktowej oraz poszerzanie sieci dystrybucji.

      Efektem tych działań było poszerzenie oferty o kluczowe produkty atramentowe – efekty sprzedażowe powinny być jeszcze bardziej widoczne w IV kwartale 2011.
      Dalszym działaniem ukierunkowanym na większą automatyzację produkcji, a przez to szybsze reagowanie na potrzeby klientów oraz zwiększenie efektywności pracy w procesie produkcji będzie wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji atramentów.

      Zarząd zdecydowanie kładzie również nacisk na dalszy rozwój oferty tonerów do drukarek laserowych.

      Kluczowym działaniem służb handlowych w Grupie będzie dalszy rozwój sieci dystrybucji, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych.

      W III kwartale Spółka BLACK POINT konsekwentnie realizowała działania w tym zakresie – w ostatnich dniach podpisano m.in. kontrakt z jednym z największych polskich sklepów internetowych Merlin.pl. (MerlinPL S.A).
      BLACK POINT umocnił również pozycję na rynkach eksportowych Europy Środkowo-Wschodniej poprzez podjęcie współpracy z siecią Cora. To znana i popularna sieć, posiada 85 sklepów wielkopowierzchniowych w Europie, z czego 7 na Węgrzech.

      Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za III kwartał roku 2011, którego termin publikacji przypada na 09.11.2011 r.
      Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za III kwartał 2011 r.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

       06-10-2011 16:12:15 | Bieżący | EBI | 29/2011

       Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 5 października 2011 roku do Spółki wpłynęła umowa o dystrybucji z jednym z najstarszych a zarazem największych polskich sklepów internetowych – spółką Merlin.pl S.A.
       Spółka szacuje, że poprzez współpracę z Merlin.pl znacząco poprawi dostępność produktów Black Point dla użytkownika domowego, w niezwykle aktywnie rozwijającym się, kanale internetowym.
       Na dzień sporządzenia raportu Emitent nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wielkości wpływu przedmiotowej umowy na wyniki finansowe Spółki, nie mniej jednak szacowany jest duży potencjał obrotowy z perspektywą wzrostu w kolejnych latach.

       Podstawa Prawna:
       §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

        22-09-2011 15:21:48 | Bieżący | EBI | 28/2011

        Black Point S.A., informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku powziął informacje o objęciu w dniu 20 września 2011 roku Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 w ramach I transzy emisyjnej przez Panią Prezes Zarządu Kamilę Yamasaki oraz Panią Wiceprezes Zarządu Annę Skałecką.
        Pani Kamila Magdalena Yamasaki objęła Warranty Subskrypcyjne Serii 1 w ramach I transzy emisyjnej w ilości 100.000 (słownie: sto tysięcy), z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), Pani Anna Katarzyna Skałecka objęła Warranty Subskrypcyjne Serii 1 w ramach I transzy emisyjnej w ilości 100.000 (słownie: sto tysięcy), z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
        Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 odbyło się w ramach ustalonego Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny realizowany jest na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. nr 25 z 25.06.2010 (raport EBI 12/2010).

        Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

         09-09-2011 16:57:05 | Bieżący | EBI | 27/2011

         Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 09.09.2011r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Black Point S.A. Dotychczasowy Przewodniczący Rady, Piotr Kolbusz zrezygnował z przewodniczenia Radzie i zaproponował kandydaturę Leszka Jurasza, która została poparta przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.
         Piotr Kolbusz pozostaje w Radzie w charakterze członka, a zmiana ma na celu zwiększenie otwarcia spółki na doświadczenia z innych branż i organizacji. Leszek Jurasz pełni również funkcję prezesa zarządu spółki giełdowej ZETKAMA S.A.

         Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

          25-08-2011 11:55:49 | Bieżący | EBI | 26/2011

          Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.08.2011r.

          Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

          Załączniki

          • tresc uchwal NWZA_24.08.2011.pdf Pobierz

          12-08-2011 12:34:45 | Bieżący | EBI | 25/2011

          Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 15 sierpnia 2011 r. w ramach umowy z CHS Hungary Ltd będącym dystrybutorem produktów marki Black Point na rynku Węgierskim, rozpoczyna współpracę z siecią super i hiper marketów sieci CORA. Cora jest znaną i popularną siecią składającą się z 85 sklepów na terenie Europy. Na rynku węgierskim sieć posiada 7 sklepów wielkopowierzchniowych. Zarząd firmy Black Point uznaje potencjał sprzedażowy tej sieci za istotny z punktu widzenia rozwoju sprzedaży eksportowej na rynku węgierskim – w roku 2011 sprzedaż do sieci powinna stanowić nie mniej niż ok 10% całej sprzedaży na ten rynek. Współpraca z siecią CORA niewątpliwie zwiększy dostęp do produktów marki Black Point wielu tysiącom nowych użytkowników, co Zarząd uznaje za ważny element budowania pozycji rynkowej marki Black Point na rynkach zagranicznych.

          Podstawa prawna: par. 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do regulaminu ASO

           10-08-2011 11:40:57 | Bieżący | EBI | 23/2011

           Zarząd Black Point SA, podaje do wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2011:
           – Obrót skonsolidowany: 72 mln PLN, co stanowi 1% wzrost względem roku poprzedniego
           – Zysk brutto skonsolidowany: 5,3 mln PL.
           Ponadto celem w wymiarze wynikowym na rok 2011 jest min. 10% zwiększenie sprzedaży ilościowej w podstawowych grupach produktowych.

           Podstawa prawna: § 3 pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

            01-08-2011 12:55:43 | Bieżący | EBI | 22/2011

            Zarząd Emitenta informuje, iż od 1 sierpnia 2011r. funkcje Animatora Rynku na rynku NewConnect dla akcji spółki Black Point SA pełnić będzie Dom Maklerski BDM SA.
            Umowa z Domem Maklerskim IDM SA pełniącym funkcje Animatora Rynku od dnia 14 maja 2010r. uległa wygaśnięciu z dniem 31 lipca 2011r.

            Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

             26-07-2011 13:44:47 | Bieżący | EBI | 21/201

             Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zwołuje na dzień 24 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu (na parterze budynku RODIS). W załączniku treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

             Podstawa prawna:
             § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

             Załączniki

             19-07-2011 09:57:47 | Bieżący | EBI | 20/2011

             Zarząd Black Point S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w ramach rozwoju polityki informacyjnej zapewniającej akcjonariuszom i inwestorom dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki, podjął decyzję o rozpoczęciu przekazywania do wiadomości publicznej po zakończeniu każdego kwartału szacunkowej wartości obrotów jednostkowych oraz skonsolidowanych.

             W związku z powyższym Emitent podaje do wiadomości następujące dane szacunkowe:
             – Obrót skonsolidowany za II kwartał 2011r. 17,7 mln PLN i 35,7 mln PLN w ujęciu narastającym za okres styczeń- czerwiec 2011r.
             – Obrót jednostkowy za II kwartał 2011r. 11,4 mln PLN i 23,2 mln PLN w ujęciu narastającym za okres styczeń-czerwiec 2011r.

             Zdaniem Zarządu Spółki na wielkość sprzedaży w głównej mierze miały wpływ następujące czynniki:
             – Osłabienie koniunktury w branży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych co skutkuje spadkiem popytu na puste kartridże.
             Rynek alternatywnych materiałów drukujących jest rynkiem, któremu w szczególny sposób sprzyja pogłębienie kryzysu gospodarczego – w takich warunkach rynek ten wzrasta szczególnie dynamicznie. Zależność ta była wyraźnie widoczna w roku 2009. Wówczas odnotowano ponadprzeciętny wzrost całej branży, co było spowodowane nasilonym poszukiwaniem oszczędności, tym samym rezygnacją z materiałów drukujących producentów urządzeń. Sytuacja zaczęła się zmieniać od II połowy roku 2010. Osłabienie koniunktury w branży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych widoczne jest na całym świecie.
             – Zaostrzone działania konkurencji zarówno producentów urządzeń jak i konkurencji alternatywnej.
             – Spadek cen materiałów eksploatacyjnych widoczny jako trend długookresowy.

             Zarząd uznaje, iż na tle sytuacji rynkowej wyniki Grupy BLACK POINT należy uznać za dobre. W szczególności za sukces odnotować należy ok 15% wzrostu obrotów w ujęciu ilościowym i ok 5% w ujęciu wartościowym w podstawowych liniach produktów do urządzeń laserowych.

             W odpowiedzi na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się na następujących działaniach, mających na celu rozwój działalności w perspektywie 2011/2012:
             – Rozwój sieci dystrybucji na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.
             – Wdrożenie nowej technologii produkcji kartridży atramentowych.
             – Rozwój oferty produktowej.
             – Wzmocnienie działań marketingowych.

             Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za II kwartał roku 2011, którego termin publikacji przypada na 10.08.2011r.
             Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za II kwartał 2011r.

             Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

              27-05-2011 17:32:39 | Bieżący | EBI | 19/2011

              Zarząd Black Point SA informuje, iż Walne Zgromadzenie spółki z dnia 27 maja 2011 r. powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

              – Piotr Kolbusz – Przewodniczący
              – Maciej Dolny – Vice-Przewodniczący
              – Jolanta Rycerz – Członek Rady Nadzorczej
              – Piotr Kopydłowski – Członek Rady Nadzorczej
              – Leszek Jurasz – Członek Rady Nadzorczej

              Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybrała Zarząd Spółki Black Point S.A., którego skład przedstawia się następująco:
              – Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu
              – Anna Skałecka – Vice-Prezes Zarządu
              – Marcin Adamski – Członek Zarządu

              Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

               27-05-2011 17:31:03 | Bieżący | EBI | 18/2011

               Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point SA dnia 27.05.2011 zatwierdziło uchwałę nr 9 zgodnie z którą zysk netto spółki za rok 2010 w kwocie 3 408 532,79 zł (trzy miliony czterysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:
               1)kwotę 1 100 000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych), tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym dzień dywidendy ustala się na 14.06.2011 r., a dzień wypłaty dywidendy na 30.06.2011 r.,
               2)kwotę 2 308 532,79 zł (dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

               Podstawa prawna: par. 4 ust.2 pkt 11), Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

                27-05-2011 17:27:42 | Bieżący | EBI | 17/2011

                Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2011r.

                Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

                Załączniki

                • protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-black-point.pdf Pobierz

                24-05-2011 14:30:59 | Bieżący | EBI | 16/2011

                Zarząd Black Point S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2010. Rekomendacja dotyczy przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 1.100.000 PLN (tj. 0,10 PLN na akcję) co stanowi 33% zysku netto. Pozostała część wypracowanego zysku zasili kapitał zapasowy Spółki. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14.06.2011 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 30.06.2011 roku. Uchwała Zarządu w powyższej sprawie zostanie przedstawiona ZWZA, które podejmie ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto.

                Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
                NewConnect”.

                Załączniki

                • protokol-z-posiedzenia-zarzadu_23.05.2011.pdf Pobierz

                17-05-2011 12:09:02 | Bieżący | EBI | 15/2011

                Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 17 maja 2011 roku do Spółki wpłynęła umowa o współpracy handlowej z jedną z wiodących na rynku sieci Casch&Carry w Polsce – firmą Selgros. Umowa weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2011 roku. Umowa z Selgros Cash&Carry daje firmie Black Point S.A. dostęp do wielu tysięcy nowych użytkowników indywidualnych oraz biznesowych w Polsce. Kontrakt zwiększy znacznie udział Black Point S.A. w kanale marketowym, realizowanym dotychczas głównie poprzez największe markety elektroniczne, czyli Media Markt i Saturn, sieci detaliczne RTV-AGD takie jak Euro RTV-AGD oraz największe hipermarkety i supermarkety takie jak Carrefour.

                Podstawa prawna: par. 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do regulaminu ASO

                 05-05-2011 11:16:07 | Bieżący | EBI | 12/2011

                 Zarząd Black Point S.A. informuje, iż zmianie ulegają podane w raporcie EBI 7/2011 terminy publikacji raportu okresowego za I kwartał 2011 oraz raportu rocznego za rok 2010. Nowe terminy publikacji raportów:
                 – 09.05.2011 r.-Publikacja raportu za IQ2011
                 – 12.05.2011 r.- Publikacja raportu za rok 2010.

                 Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

                  29-04-2011 15:46:43 | Bieżący | EBI | 11/2011

                  Zarząd Black Point S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu. W załączniku treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

                  Podstawa prawna:
                  § 4 ust. 2 pkt. 1,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

                  Załączniki

                  28-04-2011 15:40:06 | Bieżący | EBI | 10/2011

                  Informujemy, że dnia 27.04.2011 roku rozpoczęło się wdrażanie systemu motywacyjnego dla zarządu Black Point S.A.

                  Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. nr 25 z 25.06.2010 (raport EBI 12/2010) oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 31.08.2010 oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, uchwalonym przez Radę Nadzorczą dnia 07.04.2011, w dniu 27.04.2011 przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kolbusz przedstawił pani Prezes Zarządu Kamili Yamasaki oraz pani Wiceprezes Zarządu Annie Skałeckiej ofertę objęcia po 100.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii 1 w ramach I transzy emisyjnej, uprawniających do objęcia po 100.000 akcji serii D spółki Black Point S.A. po cenie nominalnej (5 groszy/akcję).

                  W dalszym toku, w ramach ustalonego Programu Motywacyjnego obowiązywać będą następujące, ogólne zasady realizacji programu w ramach II transzy emisyjnej – „Premia 2010-2012”, o których mowa w w/w Uchwale ZWZA:

                  1. Prawo do objęcia warrantów serii 1 może być przyznane maksymalnie 3 (trzem) Członkom Zarządu.
                  2. Prawo do objęcia warrantów serii 1 może być przyznane osobom, które w sumie pełniły w okresie 2010-2012 funkcje w Zarządzie przez minimum 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.
                  3. W przypadkach losowych prawo do objęcia warrantów serii 1 może być przyznane osobom pełniącym funkcje w Zarządzie krócej.
                  4. Prawo do objęcia warrantów serii 1 w ramach II transzy emisyjnej zostanie przyznane pod warunkiem uzyskania przez Black Point S.A. w latach 2010-2012 minimum 24 000 000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) skonsolidowanego zysku brutto. W tym przypadku zostanie przyznanych 200 000 (dwieście tysięcy) warrantów do podziału.
                  5. W przypadku przekroczenia 26 800 000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych) skonsolidowanego zysku brutto zostanie przyznanych 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów do podziału.
                  6. W przypadku przekroczenia 28 500 000 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych) skonsolidowanego zysku brutto zostanie przyznanych 300 000 (trzysta tysięcy) warrantów do podziału.
                  7. Wysokość skonsolidowanego zysku brutto w latach 2010-2012 zostanie obliczona w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenia Black Point S.A. skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki.
                  8. Członek Zarządu, który w okresie 2010-2012 przestanie pełnić funkcję z własnej winy, nie będzie uczestniczył w przydziale warrantów serii 1.

                  Wykonanie praw z warrantów serii 1 nie może nastąpić później niż do 31 grudnia 2011 roku w ramach I transzy emisyjnej oraz nie później niż do 31 grudnia 2013 w ramach II transzy emisyjnej.

                  Jednocześnie informujemy, iż członkowie zarządu, których obejmuje program motywacyjny podpisali umowy lock-up\’owe (umowy zobowiązujące do czasowego niezbywania akcji)

                  Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

                   07-02-2011 15:49:50 | Bieżący | EBI | 8/2011

                   Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 7.02.2011 r. otrzymał informację o nagłej śmierci Pana Daniela Wawszczyka, nowo powołanego Członka Zarządu Spółki.

                   Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

                    28-01-2011 16:15:04 | Bieżący | EBI | 7/2011

                    Zarząd spółki Black Point S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

                    Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.: 11 luty 2011 r.
                    Raport kwartalny za I kwartał 2011 r.: 10 maja 2011 r.
                    Raport kwartalny za II kwartał 2011 r.: 10 sierpnia 2011 r.
                    Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.: 09 listopada 2011 r.

                    Raport roczny: 13 maja 2011 r.

                    Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

                     28-01-2011 15:55:39 | Bieżący | EBI | 6/2011

                     Zarząd Black Point S.A. informuje, iż 27 stycznia 2011 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano nowych członków Zarządu: Panią Annę Skałecką, która jednocześnie zostaje odwołana z Rady Nadzorczej z dniem 31.1.2011 oraz Pana Daniela Wawszczyka. Dodatkowo zgodnie z uchwałą nr 2 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2011 roku do Rady Nadzorczej zostaje powołana Pani Jolanta Rycerz. Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2011 roku.

                      26-01-2011 14:19:41 | Bieżący | EBI | 5/2011

                      Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 25 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęła umowa dystrybucji z liderem rynku dystrybucji IT – spółką ABC Data S.A. Umowa weszła w życie z dniem 20 stycznia 2011 roku. Umowa z ABC Datą daje firmie Black Point dostęp do kilku tysięcy nowych partnerów handlowych w Polsce, w szczególności sklepów komputerowych oraz dostawców technologii informatycznych dla biznesu. Kontrakt zwiększy znacznie udział polskiego producenta materiałów eksploatacyjnych w rynku IT, realizowany dotychczas głównie poprzez największe sieci detaliczne, czyli VOBIS i KOMPUTRONIK. W roku 2011 spółka szacuje potencjał obrotowy współpracy z dystrybutorem na około 2 mln zł z perspektywą wzrostu w następnych latach.

                       21-01-2011 09:30:24 | Bieżący | EBI | 4/2011

                       Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 19 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęło podpisane porozumienie dotyczące wsparcia sprzedaży produktów Black Point w sieci salonów własnych i sklepów partnerskich Vobis oraz na stronie www.vobis.pl, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011. Porozumienie stanowi załącznik do Umowy o Współpracy Handlowej z dnia 29.10.2007 (która zastąpiła pierwotną umowę z dnia 01.01.2002). W ramach porozumienia Black Point wykona szereg działań marketingowych, których celem jest dwukrotne zwiększenie ekspozycji marki i produktów Black Point w sieci VOBIS już od lutego 2011. Potencjał kontraktu w roku 2011 spółka szacuje na poziomie 2,4 mln PLN, co stanowi znaczny przyrost w stosunku do obrotu zanotowanego w roku 2010.

                        18-01-2011 13:38:55 | Bieżący | EBI | 3/2011

                        Zarząd Black Point SA informuje, iż dnia 17 stycznia 2011 roku podpisana została umowa o nawiązaniu współpracy handlowej pomiędzy spółką Black Point S.A. a CHS Hungary Ltd. Na podstawie umowy strony nawiązały współpracę handlową, w ramach której Black Point S.A. dostarczać będzie CHS Hungary towary handlowe ze swojej oferty, CHS Hungary natomiast prowadzić będzie dalszą dystrybucję tych towarów. Pierwszym realizowanym wspólnie kontraktem będzie dostawa produktów Black Point poprzez firmę CHS Hungry Ltd. do sieci elektromarketów Media Markt i Saturn na terenie całych Węgier.

                        CHS Hungary Ltd. jest jednym z największych dystrybutorów IT na Węgrzech. Zarząd szacuje, iż sprzedaż w ramach realizowanego kontraktu w roku 2011, uzyskanego na podstawie umowy z CHS Hungary wynosić będzie ok. 1,5 mln PLN. Potencjał kontraktu natomiast spółka szacuje na poziomie 4 mln PLN. Umowa ta posiada cechy umowy znaczącej również ze względu na fakt, iż daje ona możliwość zawarcia kolejnych ważnych umów o współpracy z nowymi partnerami.

                        Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

                         17-01-2011 14:56:27 | Bieżący | EBI | 2/2011

                         W nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2011 Zarząd Black Point S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwołane dnia 14.01.2011 r, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, zgodnie z przyjętą uchwałą nr 1 postanowiło przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków Spółki w latach ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy. W dywidendzie wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii. Dzień dywidendy ustala się na dzień 31.01.2011 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 14.02.2011 r.

                         Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym systemie Obrotu „.

                          17-01-2011 13:37:59 | Bieżący | EBI | 1/2011

                          Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.01.2011 r.

                          Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okres

                          Załączniki

                          • tresc uchwal nwza-z-dnia-14-stycznia-2011.pdf Pobierz