Raporty bieżące EBI - 2010

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

31-12-2012 14:14:39 | Bieżący | EBI | 36/2012

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 31 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Kamilę Yamasaki oraz Pana Tadeusza Konkol z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  31-12-2012 14:12:18 | Bieżący | EBI | 35/2012

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 31.12.2012 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki

  • tresc uchwał-nwza-31-12-2012.pdf Pobierz

  21-12-2012 14:56:14 | Bieżący | EBI | 34/2012

  Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 21 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 2013 r. p. Piotra Kolbusza na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   21-12-2012 14:53:39 | Bieżący | EBI | 33/2012

   Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 21 grudnia 2012 r. otrzymał rezygnację z wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Emitenta przez p. Kamilę Yamasaki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 r.

   Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    21-12-2012 14:47:15 | Bieżący | EBI | 32/2012

    Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 21 grudnia 2012 r. otrzymał rezygnację z wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez p. Piotra Kolbusza ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 r.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

     27-11-2012 15:25:55 | Bieżący | EBI | 31/2012

     Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 31 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

     Podstawa prawna:
     § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

     Załączniki

     • ogloszenie-o-nwza-31-12-2012.pdf Pobierz

     08-11-2012 12:46:36 | Bieżący | EBI | 29/2012

     Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2012 r. przekazany do wiadomości raportem 2/2012.
     Termin publikacji został przesunięty z dnia 12.11.2012 r. na dzień 14.11.2012 r.

     Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

      31-10-2012 11:46:35 | Bieżący | EBI | 28/2012

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30.10.2012 r.

      Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

      Załączniki

      • tresc uchwał nwza-30-10-2012.pdf Pobierz

      19-10-2012 10:45:16 | Bieżący | EBI | 27/2012

      Stosując zasady rzetelnej polityki informacyjnej Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka, Black Point) tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point na bieżąco przekazuje inwestorom i akcjonariuszom informacje dotyczące branży i rynku, w których działają, w tym szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych za III kwartał 2012 roku.

      Szacunkowe dane finansowe wskazują na:

      • obrót skonsolidowany za III kwartał 2012 roku w wysokości ok. 13,78 mln PLN,
      • obrót jednostkowy Black Point S.A. za III kwartał 2012 roku w wysokości ok. 7,95 mln PLN.

      Łączny obrót Grupy Black Point w III kwartał 2012 roku jest o 11% niższy w porównaniu z III kwartałem 2011 roku. Przychody Spółki Black Point obniżyły się w tym okresie o 18 %.

      Pomimo spadku sprzedaży w ujęciu wartościowym, zauważalny jest wzrost dynamiki sprzedaży ilościowej w spółce zależnej Eco Service, która w III kwartale prawie podwoiła sprzedaż ilościową z analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost sprzedaży ilościowej w grupie produktowej marki Black Point laser classic oraz laser color, które wyniosły odpowiednio 9 i 12 % więcej w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego.

      Na osłabione wyniki Grupy największy wpływ ma otoczenie rynkowe. Kluczowym czynnikiem jest silna presja cenowa na rynku alternatywnych materiałów barwiących, a tym samym spadek obrotów wartościowych i marż. Agresywna konkurencja w branży alternatywnej jest skutkiem zmian rynkowych obserwowanych przez Zarząd po 2009 roku przed wszystkim zwiększenia się liczby dystrybutorów wprowadzających własne marki alternatywne (najczęściej masowo importowane z Dalekiego Wschodu).

      Pogłębiające się skutki trwającej od wielu miesięcy walki o rynek między dystrybutorami materiałów alternatywnych oraz utrudnienia wynikające z działań producentów urządzeń – zmiany w technologii kartridży, regionalizacja sprzedaży, repozycjonowanie oferty czy też egzekwowanie praw wynikających z prawa ochrony patentowej, wpływają negatywnie na osiągane wyniki.

      Odpowiedzią na wyzwania rynkowe była strategiczna decyzja Zarządu Black Point o przejęciu krakowskiej spółki SCOT Sp. z o.o. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2012 z dnia 1 października 2012 roku)

      Decyzja ta w pełni pokrywa się ze strategią spółki Black Point, która zakłada rozwój sprzedaży marki Black Point pozycjonowanej jako konkurencyjnej dla produktów Producentów Urządzeń oraz zwiększenie konkurencyjności oferty poprzez wprowadzenie nowej marki dedykowanej do konkurencji z innymi markami alternatywnymi. Przejęcie SCOT umożliwiło realizację tych założeń i poszerzenie oferty Grupy o uznaną już na rynku markę alternatywnych materiałów barwiących Printé.

      Wykorzystanie atutu, jakim jest własna produkcja, a także realizacja działań ukierunkowanych na minimalizację kosztów wytworzenia będzie dodatkowym strategicznym elementem działania w powiększonej Grupie. Optymalizacja kosztów działalności Grupy będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

      Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych zamieszczone zostanie w raporcie za III kwartał roku 2012, którego termin publikacji przypada na 12 listopada 2012 roku.

      Podane wyniki są wynikami szacunkowymi i mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za III kwartał 2012 roku.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       15-10-2012 16:08:50 | Bieżący | EBI | 26/2012

       Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 15 października 2012 r. otrzymał rezygnację z wykonywania funkcji Członka Zarządu Emitenta przez Tadeusza Konkola.

       Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

        12-10-2012 16:41:22 | Bieżący | EBI | 25/2012

        Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 12 października 2012 roku, jako właściciel 100% udziałów SCOT Sp. z o.o. (dalej: SCOT), złożył Oświadczenie nr 2 o dopłacie do kapitału w kwocie 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

        Wkłady pieniężne zostaną wniesione do 31 grudnia 2012 r. Po dopłacie kapitał zakładowy SCOT będzie wynosił 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

        Dopłata do kapitału w SCOT jest związana z postanowieniami umowy warunkowej z dnia 17 września 2012 roku (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2012) zmienionej aneksem z dnia 27 września 2012 roku (raport bieżący nr 20/2012).

        Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

         05-10-2012 16:00:39 | Bieżący | EBI | 24/2012

         Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje skorygowaną wersję raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 4 października 2012 roku. Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki pominięto w porządku obrad punkt o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto omyłkowo po uchwale nr 6 wpisano uchwałę nr 9. Poniżej wprowadzone zmiany.

         Treść porządku obrad:
         Było:
         1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
         2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
         3. Przyjęcie porządku obrad.
         4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
         a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
         b) Emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 upoważniających do objęcia akcji serii F i z wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, a także warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.
         c) Udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki upoważnień,
         d) Zmiany Statutu Spółki,
         e) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
         5. Zamknięcie obrad.

         Jest:
         6. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
         7. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
         8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
         9. Przyjęcie porządku obrad.
         10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
         a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
         b) Emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 upoważniających do objęcia akcji serii F i z wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, a także warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.
         c) Udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki upoważnień,
         d) Zmiany Statutu Spółki,
         e) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
         11. Zamknięcie obrad.

         Treść uchwały nr 9
         Było:
         Uchwała nr 9 z dnia 30 października 2012 r.
         Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
         w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

         Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

         Jest:
         Uchwała nr 7 z dnia 30 października 2012 r.
         Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
         w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

         Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

         W załączeniu skorygowana treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

         Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe

          04-10-2012 16:36:10 | Bieżący | EBI | 23/2012

          Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 30 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej nr 4 we Wrocławiu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

          Podstawa prawna:
          § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

          Załączniki

          01-10-2012 10:15:16 | Bieżący | EBI | 22/2012

          Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanego wyniku finansowego na 2013 rok.

          Prognoza zakłada osiągnięcie w 2013 roku skonsolidowanych wyników na następujących poziomach:
           Przychody ze sprzedaży: 214 mln PLN
           EBITDA: 9 mln PLN
           Dług*: 10 mln PLN
          *w tym 2,8 mln PLN depozyt zabezpieczający kredyt

          Skonsolidowana prognoza uwzględniająca wyniki przejętej spółki SCOT Sp. z o.o. (dalej: SCOT) została sporządzona przy następujących założeniach:
           wprowadzenie do sprzedaży materiałów alternatywnych do druku marki „VISUS”;
           utrzymanie sprzedaży materiałów marki „Black Point”;
           wzrost sprzedaży materiałów marki „Printé” o min. 5%;
           obniżenie kosztów wytworzenia o 2 mln PLN poprzez takie działania jak: przejęcie produkcji materiałów „Printé”, wprowadzenie nowych technologii wytwarzania „VISUS” oraz renegocjacje dotychczasowych warunków kontraktów z dostawcami;
           obniżenie kosztów działalności o 4 mln PLN poprzez takie działania jak: optymalizacja kosztów logistycznych i sprzedażowych oraz poziomu zapasów, a także redukcja zatrudnienia,
           zaciągniecie kredytu na rachunku bieżącym w kwocie 3,5 mln PLN na sfinansowanie przejęcia SCOT.

          Ponadto prognoza została sporządzona przy założeniach braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej, politycznej i przepisach prawa, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na działalność prowadzoną przez Grupę Emitenta oraz braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, których Zarząd Emitenta nie mógł przewidzieć oraz określić ich skutków finansowych.

          Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

          Zarząd Emitenta będzie dokonywał oceny możliwości realizacji powyższych prognoz na bieżąco, co najmniej raz na kwartał prezentując stanowisko w tym zakresie w publikowanych raportach okresowych. Ewentualna aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2013 rok zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

          Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           01-10-2012 10:13:22 | Bieżący | EBI | 21/2012

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w wyniku wykonania postanowień umowy warunkowej z dnia 17 września 2012 roku (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2012) zmienionej aneksem z dnia 27 września 2012 roku (raport bieżący nr 20/2012), w dniu 1 października 2012 roku została zawarta umowa nabycia kolejnych 50% udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (dalej: SCOT) pomiędzy Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze, spółką należącą do Pana Pawła Pernala, (dalej: Sprzedający), a Black Point S.A. (dalej: Kupujący) (dalej: Umowa). W związku z tym, że dnia 21 września 2012 roku Emitent nabył już 50% udziałów (raport bieżący nr 18/2012), obecnie posiada 100% udziałów SCOT.

           Łączna wartość transakcji przejęcia kontroli w SCOT wynosi 14,47 mln PLN. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta, z kredytu bankowego oraz z emisji akcji Black Point S.A. w następujących sposób:
           1) 4.500 tys. PLN płatne gotówką do 21 grudnia 2012 roku;
           2) 5.970 tys. PLN zostanie zapłacone w formie wzajemnego potrącenie wierzytelności wynikającego z objęcia do dnia 31 stycznia 2013 roku przez Sprzedającego 3.400.000 akcji nowej emisji Black Point S.A. po cenie nominalnej 0,05 PLN za akcję i cenie emisyjnej 1,75 PLN za akcję; oraz 20 tys. PLN w gotówce do 31 stycznia 2013;
           3) 4.000 tys. PLN – dopłata do kapitału SCOT do 31 grudnia 2012 roku.
           Ponadto w przypadku osiągnięcia celów wynikających z umowy warunkowej z dnia 17 września 2012 roku, nowi Członkowie Zarządu Black Point, tj. Pan Paweł Pernal i Pan Tadeusz Konkol, otrzymają opcje menedżerskie na warranty subskrypcyjne zamienne na łącznie 400.000 sztuk akcji nowej emisji Black Point po cenie nominalnej.

           Transakcja zostanie sfinansowana z kapitałów własnych Black Point. Z powyższych kwot, kredytem bankowym zostanie sfinansowane 3,5 mln PLN .

           Sprzedający zobowiązał się do niezbywania 2.900.000 akcji przez okres 12 miesięcy od objęcia akcji nowej emisji.

           Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

           SCOT jest wyspecjalizowanym dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących pod markami producentów urządzeń (OEM – Original Equipment Manufacturer), a także właścicielem i dystrybutorem własnej marki kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do druku – „Printé”. W roku 2011 spółka SCOT wygenerowała przychody w wysokości 167 mln PLN.

           Transakcja nabycia udziałów SCOT jest zgodna ze strategią Emitenta mającą na celu rozwój Grupy Kapitałowej Black Point w oparciu o strategiczne alianse kapitałowe. Umowa została uznana za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju, oraz ze względu na jej wartość przekraczającą 20% kapitałów własnych Emitenta.

           Dnia 1 października 2012 roku w Warszawie w Sali Notowań NewConnect w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4 zostanie zorganizowane spotkanie dla inwestorów i analityków (godz.: 13:00), na którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące przeprowadzonej operacji i planów powiększonej Grupy Kapitałowej Black Point.

           Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

            28-09-2012 15:52:33 | Bieżący | EBI | 20/2012

            Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 28 września 2012 roku zawarty został aneks do umowy warunkowej nabycia 100% udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (dalej: SCOT) pomiędzy Pawłem Pernalem, Tadeuszem Konkolem, a Black Point S.A. zawartej dnia 17 września 2012 roku (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2012).

            Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu zawarcia umowy nabycia pozostałych 50% udziałów w SCOT. Zgodnie z aneksem zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pozostałych 50% udziałów w SCOT nastąpi po spełnieniu warunków Umowy, nie później niż do 1 października 2012 roku.

            Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

             26-09-2012 14:29:38 | Bieżący | EBI | 19/2012

             Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy uchwały nr 1 i 2 z dnia 25 września 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Pawła Pernala oraz Pana Tadeusza Konkola do pełnienia funkcji Członków Zarządu począwszy od dnia 1 października 2012 roku.

             Życiorys powołanych członków Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

             W związku z powyższym, w chwili obecnej w skład Zarządu Emitenta wchodzi: Pani Kamila Yamasaki, Pani Anna Skałecka, Pan Marcin Adamski, Pan Paweł Pernal oraz Pan Tadeusz Konkol.

             Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

              21-09-2012 14:24:59 | Bieżący | EBI | 18/2012

              Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w wyniku wykonania postanowień umowy warunkowej z dnia 17 września 2012 roku (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2012), w dniu 21 września 2012 roku została zawarta umowa nabycia 50% udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (dalej: SCOT) pomiędzy Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze (dalej: Sprzedający), a Black Point S.A. (dalej: Kupujący) (dalej: Umowa). Cena nabycia, sposób zapłaty, źródła finansowania i inne istotne elementy transakcji zostaną opublikowane po zawarciu kolejnej umowy, nie później niż do 28 września 2012 roku, której realizacja doprowadzi do nabycia przez Kupującego łącznie 100% udziałów SCOT.

              SCOT jest wyspecjalizowanym dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących pod markami producentów urządzeń (OEM – Original Equipment Manufacturer), a także właścicielem i dystrybutorem własnej marki kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do druku – „Printé”. W roku 2011 spółka SCOT wygenerowała przychody w wysokości 167 mln PLN.

              Transakcja nabycia 100% udziałów SCOT jest zgodna ze strategią Emitenta mającą na celu rozwój Grupy Kapitałowej Black Point w oparciu o strategiczne alianse kapitałowe. Umowa została uznana za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju. Według Zarządu Emitenta transakcja przyczyni się do istotnej zmiany pozycji strategicznej Grupy Black Point na rynku materiałów do druku.

              Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Sprzedającymi nie zachodzą żadne powiązania osobowe i kapitałowe.

              Po zamknięciu transakcji nabycia 100% udziałów zostanie zorganizowane spotkanie dla inwestorów, analityków i mediów, na którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące przeprowadzonej operacji i planów powiększonej Grupy Kapitałowej Black Point.

              Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

               17-09-2012 09:55:27 | Bieżący | EBI | 17/2012

               Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dnia 17 września 2012 roku została zawarta warunkowa umowa nabycia 100% udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (dalej: SCOT) pomiędzy Pawłem Pernalem, Tadeuszem Konkolem, a Black Point S.A. (dalej: Umowa). Zawarcie umów przyrzeczonych i nabycie 100% udziałów w SCOT nastąpi po spełnieniu warunków Umowy, nie później niż do 28 września 2012 roku.

               SCOT jest wyspecjalizowanym dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących pod markami producentów urządzeń (OEM – Original Equipment Manufacturer), a także właścicielem i dystrybutorem własnej marki kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do druku – „Printé”. W roku 2011 spółka SCOT wygenerowała przychody w wysokości 167 mln PLN.

               Transakcja nabycia 100% udziałów SCOT jest zgodna ze strategią Emitenta mającą na celu rozwój Grupy Kapitałowej Black Point w oparciu o strategiczne alianse kapitałowe. Umowa została uznana za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju. Według Zarządu Emitenta transakcja przyczyni się do istotnej zmiany pozycji strategicznej Grupy Black Point na rynku materiałów do druku.

               Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Sprzedającymi nie zachodzą żadne powiązania osobowe i kapitałowe.

               Po zamknięciu transakcji zostanie zorganizowane spotkanie dla inwestorów, analityków i mediów, na którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące przeprowadzonej operacji i planów powiększonej Grupy Kapitałowej Black Point.

               Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

                31-08-2012 13:22:57 | Bieżący | EBI | 16/2012

                Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o rozpoczęciu współpracy z siecią sklepów Euronics Vorosko Kft. (dalej: Euronics), należącą do Euronics International Ltd., w ramach umowy z CHS Hungary Ltd, który jest dystrybutorem produktów marki Black Point na rynku węgierskim. Euronics International Ltd. jest organizacją zrzeszającą niezależnych liderów detalicznego handlu sprzętu elektronicznego w Europie. Marka Black Point będzie obecna w 16 największych z 70 sklepów Euronics znajdujących się na terenie Węgier. Emitent zamierza jednak kontynuować strategię poszerzania sieci dystrybucji, również poprzez obecność we wszystkich sklepach Euronics w przyszłości.

                W ramach umowy z CHS Hungary Ltd, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2011, produkty Black Point sprzedawane są jako jedyna marka alternatywnych materiałów do druku w 21 halach sklepów Media Markt i Saturn, w 13 halach sklepów Metro, a teraz także w 16 sklepach Euronics. Zarząd szacuje, iż obrót zrealizowany dzięki współpracy z Euronics będzie stanowić około 20% całego obrotu zrealizowanego na rynku węgierskim.

                 28-08-2012 12:58:15 | Bieżący | EBI | 15/2012

                 Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o rozpoczęciu współpracy z siecią sklepów Metro Cash & Carry, należącą do Metro Group, w ramach umowy z CHS Hungary Ltd, który jest dystrybutorem produktów marki Black Point na rynku węgierskim. Metro Group jest jedną z najważniejszych międzynarodowych firm handlu detalicznego zrzeszającą m.in. sieci Metro Cash & Carry oraz hipermarkety Media Markt i Saturn – lidera detalicznego handlu sprzętu elektronicznego w Europie. Na terenie Węgier Metro Group posiada 13 sklepów wielkopowierzchniowych Metro Cash&Carry.

                 W ramach umowy z CHS Hungary Ltd, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2011, produkty Black Point sprzedawane są jako jedyna marka alternatywnych materiałów do druku w 21 halach sklepów Media Markt i Saturn, a teraz także jako największa marka alternatywna w 13 halach sklepów Metro. Zarząd szacuje, iż obrót zrealizowany dzięki współpracy z Metro Group będzie stanowić około 5% obrotu całego rynku eksportowego Emitenta.

                  19-07-2012 10:40:13 | Bieżący | EBI | 13/2012

                  Stosując zasady rzetelnej polityki informacyjnej Zarząd BLACK POINT S.A. (dalej: Spółka, BLACK POINT) tworząca wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową BLACK POINT na bieżąco przekazuje inwestorom i akcjonariuszom informacje dotyczące branży i rynku, w których działają, w tym szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych za II kwartał 2012 roku.

                  Szacunkowe dane finansowe wskazują na:
                  • obrót skonsolidowany za II kwartał 2012 roku w wysokości ok. 15,16 mln PLN,
                  • obrót jednostkowy BLACK POINT S.A. za II kwartał 2012 roku w wysokości ok. 8,77 mln PLN.

                  Łączny obrót Grupy BLACK POINT za II kwartał 2012 roku wyniósł 15,16 mln zł i jest o 16% niższy w porównaniu z II kwartałem 2011 roku.

                  Na bazie wstępnych danych Zarząd szacuje, że z dobrym wynikiem finansowym II kwartał zakończy spółka zależna Eco Service. Dobre wyniki spółka zawdzięcza konsekwentnemu rozwijaniu handlu pustymi kartridżami na rynkach światowych, a tym samym wzrostom sprzedaży ilościowej o 23% w stosunku do II kwartału 2011 roku. Wzrost sprzedaży ilościowej, wraz z optymalizacją marż handlowych pozwalają rekompensować widoczny również w tej branży spadek cen sprzedaży. Pozytywnie na wyniki spółki wpływa również realizowany od stycznia 2012 roku program poprawy efektywności – optymalizacji kosztów działalności.
                  Zgodnie z przewidywaniami Zarządu wyniki spółki Eco Service pozwalają na częściową rekompensatę gorszych wyników realizowanych w 2012 roku w spółce BLACK POINT.

                  W II kwartale spółka BLACK POINT zrealizowała obrót wartościowy o 24% niższy niż w II kwartale 2011 roku.
                  Spadki sprzedaży ilościowej o 8% w grupie laserowej i 17% w grupie atramentowej są pogłębione wymuszonym przez rynek spadkiem cen sprzedaży. Pozytywnie natomiast w kontekście obecnej sytuacji rynkowej oceniamy wzrost sprzedaży ilościowej głównej grupy produktowej, którą stanowią tonery laserowe BLACK POINT [3% wzrost w II kwartale w porównaniu do I kwartału 2012 roku].

                  Zgodnie z przewidywaniami Zarządu trudna sytuacja w branży materiałów do drukowania, w tym również w zakresie handlu alternatywnymi materiałami barwiącymi utrzymuje się i będzie widoczna w kolejnych miesiącach 2012 roku.

                  Analiza sytuacji rynkowej kilku ostatnich miesięcy niezmiennie wskazuje na zaostrzenie się walki konkurencyjnej w branży. Walkę o rynek prowadzą zarówno producenci urządzeń jak i duża grupa dostawców materiałów alternatywnych. Jest to wynikiem dynamicznego wzrostu liczby dostawców w ciągu ostatnich 2 lat oraz znacznym zwiększeniem liczby dystrybutorów, czyli firm dostarczających materiały alternatywne kupowane od producentów, głównie z Dalekiego Wschodu, pod własnymi markami.
                  W ostatnich kilku miesiącach widoczne jest wzmożenie agresywnej walki w tej grupie w zakresie realizacji transakcji przetargowych, w których kluczowym kryterium decyzyjnym dla Użytkownika jest cena materiału drukującego.

                  Krótko- i średniookresowe konsekwencje ostrej walki rynkowej są dla branży negatywne – spadek cen sprzedaży, spadek marż handlowych oraz wzrost kosztów sprzedaży. Co więcej są one również niekorzystne dla Użytkowników końcowych, gdyż na rynek dostarczane są duże ilości bardzo tanich, ale jednocześnie bardzo słabej jakości produktów, a zamieszanie informacyjne dotyczące tej grupy produktów nie pozwala na ich jasną i świadomą ocenę i wybór.

                  W związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym i poszukiwaniem oszczędności przez Użytkowników, m.in. podmioty gospodarcze, mamy dodatkowo do czynienia z ograniczonym popytem na materiały barwiące. Fakt ten w połączeniu ze wzrostem liczby dostawców materiałów alternatywnych i ich agresywną walką o sprzedaż przekłada się na spadki obrotów i wyników wielu spółek w branży.

                  Widoczną w ostatnich miesiącach tendencją wartą podkreślenia jest zaostrzenie działań producentów urządzeń oryginalnych materiałów drukujących tzw. OEM-owych [ang. Original Equipment Manufacturer] w zakresie egzekwowania praw wynikających z ochrony patentowej swoich produktów. Działania w tym zakresie realizowane przez takie firmy jak Hewlett Packard, Samsung, Canon, Brother i inne widoczne są zarówno na rynkach światowych, np. w USA jak również w Europie i na rynku polskim.

                  Głównym celem takich działań jest eliminacja handlu tzw. „100% nowymi materiałami alternatywnymi”, czyli produktami, do produkcji których wykorzystywane są nowe, puste, plastykowe „obudowy”, które w wielu wypadkach mogą łamać prawa patentowe producentów urządzeń.

                  Dziś większość dystrybutorów materiałów alternatywnych, nie będących faktycznie producentami, opiera swoje oferty właśnie na tzw. „100% nowych materiałach” narażając się tym samym na konsekwencje wprowadzania do obrotu produktów łamiących prawa patentowe.

                  Należy zdecydowanie podkreślić, iż działania te nie są wymierzone w reprodukcję – czyli wytwarzanie alternatywnych materiałów barwiących z wykorzystaniem pustych, zużytych kartridży OEM. Wytwarzane w procesie reprodukcji alternatywne materiały barwiące są w pełni bezpieczne z punktu widzenia ochrony praw patentowych producentów OEM.

                  W ocenie Zarządu działania producentów urządzeń w zakresie ochrony patentów mogą mieć poważny wpływ na branżę alternatywnych materiałów barwiących, przy czym według nas wpływ ten będzie pozytywny i przełoży się na ograniczenie dystrybucji tzw. „produktów 100% nowych”, które w wielu wypadkach są produktami najniższej jakości, sprzedawanymi za najniższe ceny, przy czym ich wytwarzanie może się wiązać z nielegalnym wykorzystywaniem praw intelektualnych producentów OEM.

                  W odniesieniu do obecnej sytuacji rynkowej Zarząd zamierza konsekwentnie realizować strategię Grupy, skupiając swoją uwagę w szczególności na wykorzystaniu potencjału spółki Eco Service dla wzmocnienia wyników Grupy w 2012 roku oraz na realizacji kluczowych działań w spółce BLACK POINT, w celu odwrócenia negatywnych tendencji spadkowych. Są to w szczególności rozwój i pełne wykorzystanie własnej produkcji jako źródła najwyższej jakości, bezpiecznych patentowo produktów, działania ofertowe, ukierunkowane na dostosowanie do bieżących warunków rynkowych oraz optymalizacja kosztów działalności.

                  Zarząd nie zapomina również o ważnym w długim okresie celu i poszukuje możliwości rozwoju kapitałowego Grupy BLACK POINT.

                  Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za II kwartał roku 2012, którego termin publikacji przypada na 13 sierpnia 2012 roku.
                  Podane wyniki są wynikami szacunkowymi i mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za II kwartał 2012 roku.

                  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

                   05-06-2012 14:13:04 | Bieżący | EBI | 12/2012

                   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A., podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 4 ZWZ Spółki postanowiono przeznaczyć części zysku netto za rok obrotowy 2011 wynoszącego 2.932.260,52 PLN na wypłatę dywidendy.
                   Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2.800.000 PLN i stanowi 95,49% zysku netto za rok 2011. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,25 PLN. Dywidendą objęte zostają wszystkie akcje Spółki w ilości 11.200.000 sztuk. Dzień dywidendy wyznaczono na 18.06.2012 r., dzień wypłaty dywidendy natomiast na 29.06.2012 r.

                   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

                    05-06-2012 13:54:23 | Bieżący | EBI | 11/2012

                    Zarząd Black Point S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 4.06.2012 r.

                    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

                    Załączniki

                    • tresc uchwal-zwz-4.06.2012-r.pdf Pobierz

                    11-05-2012 14:53:39 | Bieżący | EBI | 9/2012

                    Zarząd Black Point S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego z dnia 14.05.2012 r. na dzień 17.05.2012 r. Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym EBI 2/2012 nie ulegają zmianie.

                    Poniżej zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012r
                    17.05.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 rok
                    13.08.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku
                    12.11.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

                    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

                     09-05-2012 13:53:39 | Bieżący | EBI | 7/2012

                     Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu. W załączniku treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

                     Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

                     Załączniki

                     23-04-2012 11:05:45 | Bieżący | EBI | 6/2012

                     Zarząd BLACK POINT S.A., (dalej: Spółka) tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

                     Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o dokonaniu istotnej zmiany w prezentacji wyników spółek Grupy BLACK POINT. Od 1 stycznia 2012 roku firmy należące do Grupy zmieniły formę prezentacji wyników ujętych w rachunku zysku i strat z wariantu porównawczego na wariant kalkulacyjny. Zmiana ta ma na celu zwiększenie przejrzystości danych.

                     Szacunkowe dane finansowe wskazują na:
                     • Obrót skonsolidowany za I kwartał 2012 r. szacuje się na ok. 17,2 mln PLN
                     • Obrót jednostkowy Black Point za I kwartał 2012 r. 9,5 mln PLN.

                     Obrót wartościowy Grupy według wyników szacunkowych wynosi ok. 17,2 mln PLN, tym samym Spółka utrzymała wynik na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wartość obrotu wyniosła 17,4 mln PLN [wynik w ujęciu kalkulacyjnym].

                     Wyniki szacunkowe za I kwartał 2012 roku wskazują na dynamiczny rozwój sprzedaży pustych kartridży w spółce Eco Service [ok. 60% wzrostu sprzedaży ilościowej] oraz spadek sprzedaży w spółce BLACK POINT [ok. 12% spadku sprzedaży ilościowej].

                     Zarząd dobrze ocenia wyniki Grupy, natomiast za niezadowalające uznaje efekty sprzedaży ilościowej oraz wartościowej spółki Black Point.

                     Wyniki spółek są efektem i odzwierciedleniem sytuacji rynkowej w branży producentów i dystrybutorów materiałów alternatywnych. Kluczowe tendencje widoczne w I kwartale 2012 roku to:

                     1. Znaczące osłabienie koniunktury na rynku światowym w branży producentów materiałów alternatywnych. Dużą wiedzę na ten temat daje obserwacja rynku z punktu widzenia spółki Eco Service, która dostarcza produkty do największych producentów materiałów barwiących na świecie.
                     2. Wzmocnienie pozycji rynkowej producentów OEM [producentów drukarek].
                     Producenci skutecznie odzyskali udział w rynku. Ich aktualny udział w rynku to ponad 54 % udziału ilościowego oraz aż 75 % udziału wartościowego. Sytuacja ta jest efektem systematycznych działań ofertowych, marketingowych i technologicznych prowadzonych przez dostawców OEM, a wymierzonych w branżę producentów alternatywnych.
                     3. Zaostrzenie na rynku krajowym działań konkurencyjnych miedzy dostawcami produktów alternatywnych, wśród których dominującą grupę stanowią tzw. dystrybutorzy, którzy kupują produkty od producentów, głównie z Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedają je pod własną marką. Dynamiczne zwiększenie liczby dystrybutorów nastąpiło w okresie 2010/2011, wówczas rozpoczęła się bardzo agresywna walka o klienta. Efektem tego są rosnące oczekiwania cenowe użytkowników i partnerów handlowych, rosnące koszty sprzedaży oraz zamieszanie informacyjne na rynku materiałów alternatywnych. Sytuację tą utrudnia dodatkowo fakt, iż w okresie ogólnogospodarczej stagnacji popyt na materiały drukujące nie rośnie.

                     W wyniku tych czynników, mimo wzrostów sprzedaży ilościowej w spółce Eco Service wzrost jej obrotów wartościowych za I kwartał 2012 wyniósł tylko niecałe 5%.
                     Spadek sprzedaży wartościowej w spółce BLAKC POINT jest większy niż spadek sprzedaży ilościowej – wyniósł ok. 14%.

                     Naszym podstawowym konkurentem od samego początku istnienia firmy byli i są producenci urządzeń drukujących, którzy wyznaczają trendy w rozwoju sprzętu, a co za tym idzie również technologii druku.
                     Konkurencja z dystrybutorami materiałów alternatywnych natomiast, w praktyce oznacza konkurencje z „ich dostawcami”. Dystrybutorzy muszą polegać na tym, co mogą kupić od producentów dostarczających tzw. „private label” [produkty pod „marki prywatne”]. Często są to te same źródła zaopatrzenia dla kilku lub kilkunastu różnych dystrybutorów z danego regionu świata, np. Polski.

                     Zdaniem Zarządu Grupy BLACK POINT odpowiedzią na taką sytuację rynkową musi być konsekwentna i dynamiczna realizacja strategii jakościowej, w której podstawowym źródłem przewag rynkowych ma być unikatowa oferta produktowa wykorzystująca możliwości własnej produkcji i wiedzy technologicznej.

                     Własna produkcja pozwala na szybkie i skuteczne odpowiadanie na coraz bardziej wymagające działania technologiczne producentów drukarek. Zapewnia również bezpieczeństwo patentowe naszych produktów, umożliwia dynamiczny rozwój technologii, a tym samym doskonalenie jakości i poszerzanie oferty w najbardziej perspektywicznych grupach produktów, np. tonerach laserowych do drukarek kolorowych.
                     Firma BLACK POINT wytwarza produkty zapewniające użytkownikom wysoką jakość i niezawodność połączoną z niższymi kosztami wydruku niż materiały producentów drukarek.

                     Stąd kluczowymi kierunkami rozwoju dla spółki BLACK POINT pozostają:
                     1. Rozwój oferty produktowej BLACK POINT – doskonalenie jakości oraz gwarancje korzyści wynikających z oferty dla Partnerów Handlowych i Użytkowników.
                     2. Rozwój sieci dystrybucji, w szczególności działania w ramach rozwoju eksportu.
                     3. Rozwój własnej produkcji, wdrożenie zgodnie z planami nowej linii technologicznej do produkcji kartridży atramentowych, rozwój technologii produkcji tonerów laserowych do drukarek kolorowych.

                     Bardzo ważnym kierunkiem, który będzie kontynuowany jest rozwój światowego handlu pustymi kartridżami, który daje realne szanse na rekompensatę w krótkim okresie spadków sprzedaży w grupie wyrobów gotowych BLACK POINT.
                     Firma Eco Service upatruje duży potencjał i perspektywy rozwoju w rynku dalekowschodnim. Spółka zależna Eco Service China, dedykowana wyłącznie do obsługi rynków dalekowschodnich, pozwala zdecydowanie skuteczniej penetrować rynek pustych kartridży oraz dotrzeć do większej liczby firm. Rozpoczęła ona rok 2012 z bardzo dobrym wynikiem – jej obrót za I kwartał stanowił ok 80% obrotu za rok 2011.

                     Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za I kwartał roku 2012, którego termin publikacji przypada na 10.05.2012 r.
                     Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za I kwartał 2012 r.

                     Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

                      29-03-2012 14:20:36 | Bieżący | EBI | 5/2012

                      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 28 marca 2012 roku za zgodą Rady Nadzorczej, dokonał sprzedaży opcji inwestycyjnej o wartości 2,5 mln PLN spółce Waffen Investments Ltd z siedzibą w Limassol na Cyprze. Zgodnie z treścią umowy spółka Waffen Investments Ltd w zamian za odkupienie opcji inwestycyjnej od Black Point S.A. do dnia 31 grudnia 2012 roku przekaże Emitentowi 2,5 mln PLN oraz wynagrodzenie w wysokości 250.000 PLN. Piotr Kolbusz działając w imieniu Waffen Investments Ltd oświadcza również, iż w celu zabezpieczenia zwrotu kwoty 2,75 mln PLN dokona w terminie do dnia 06 kwietnia 2012 roku blokady jednego miliona akcji Black Point S.A. należących do Waffen Investments Ltd. Przedmiotowa inwestycja nie jest powiązana z działalnością Emitenta. Wyłącznym właścicielem Waffen Investments Ltd jest p. Piotr Kolbusz pełniący również funkcję Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A.
                      Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

                       09-02-2012 15:16:32 | Bieżący | EBI | 3/2012

                       Zarząd Black Point S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za IV kwartał 2011 r.
                       Termin publikacji został przesunięty z dnia 13.02.2012 r. na dzień 14.02.2012 r.

                       Podstawa prawna: § 19.2. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

                        31-01-2012 13:26:25 | Bieżący | EBI | 2/2012

                        Zarząd Black Point S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku 2012:

                        13.02.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku
                        10.05.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012 roku
                        14.05.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 rok
                        13.08.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2012 roku
                        12.11.2012 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

                        Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

                         18-01-2012 14:40:59 | Bieżący | EBI | 1/2012

                         Zarząd spółki BLACK POINT S.A., tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przekazuje do wiadomości akcjonariuszom i inwestorom szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy

                         • Obrót skonsolidowany za IV kwartał 2011 r. 19,3 mln PLN i 70,5 zł mln PLN w ujęciu narastającym za okres styczeń – grudzień 2011 r.

                         • Obrót jednostkowy Black Point za IV kwartał 2011 r. 12, 4 mln PLN i 44,9 mln PLN w ujęciu narastającym za okres styczeń – grudzień 2011 r.

                         Wyniki szacunkowe IV kwartału wskazują na ok 2% wzrost obrotów wartościowych Grupy w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku.
                         Spółka BLACK POINT osiągnęła w IV kwartale ok 3,7% wzrost sprzedaży wartościowej natomiast spółka Eco Service aż 27%.

                         Obie spółki mogą się pochwalić znaczącą dynamiką sprzedaży ilościowej w kluczowych grupach produktowych. BLACK POINT S.A. osiągnęła prawie 8% dynamikę wzrostu w grupie kartridży do drukarek atramentowych oraz 6% w grupie tonerów laserowych.
                         Spółka Eco Service zwiększyła sprzedaż ilościową o niemal 80%, w tym szczególnym sukcesem jest niemal 1,5 krotne zwiększenie sprzedaży pustych kartridży atramentowych.

                         Analiza wyników szacunkowych 2011 roku wskazuje na ok 1,3% spadek obrotów wartościowych rok do roku. W okresie tym spółka BLACK POINT odnotowała ok 3% spadek, spółka Eco Service natomiast ok 2% wzrost obrotów wartościowych.

                         Na tym tle bardzo ważny jest fakt, iż spadkom obrotów wartościowych przeciwstawia się wzrosty sprzedaży ilościowej widoczny w podstawowych grupach produktowych w obu spółkach.
                         W sumie w Grupie odnotowano aż 14% wzrost sprzedaży ilościowej, co przekracza założenie przyjęte przez Zarząd w prognozie opublikowanej w raportach bieżącym nr 23/2011 i okresowym za IIQ2011. z dnia 10.08.2011 r. Zgodnie z treścią obu raportów, BLACK POINT S.A. szacuje, iż obrót skonsolidowany w roku 2011wyniesie 72 mln PLN.
                         Na dzień przekazania raportu, Zarząd nie widzi zagrożeń dla realizacji przyjętej prognozy.

                         Kluczowym sukcesem w spółce BLACK POINT jest ok 9% wzrost sprzedaży w strategicznej grupie produktowej – tonerach do drukarek laserowych. W szczególności ważny jest systematyczny rozwój sprzedaży podstawowej linii tych produktów o unikatowych wartościach dla użytkowników – tonerach BLACK POINT SUPER PLUS (dynamika około 13 %)

                         Za sukces uznajemy również utrzymanie sprzedaży ilościowej kartridży atramentowych na poziomie 2010 roku.
                         W związku ograniczeniami technologicznymi sprzedaż głowic do drukarek atramentowych w I połowie 2011 roku była niższa niż w I połowie 2010. Dzięki wdrożeniu nowej technologii produkcji udało się skutecznie odwrócić tą tendencję w II połowie roku.

                         Dużym sukcesem jest również wprowadzenie do oferty nowych kartridży do drukarek atramentowych, m.in. Brother i Epson.

                         W spółce Eco Service narastająco w roku 2011 uzyskano ok 26% wzrost sprzedaży ilościowej, w tym ponad 50% wzrost w grupie pustych kartridży do drukarek atramentowych.

                         Zwiększenie sprzedaży ilościowej zarówno na rynkach krajowych, jak i bardzo dynamiczne umacnianie pozycji na rynkach eksportowych jest dobra podstawą do planowania dalszego rozwoju w 2012 roku.

                         Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki to przede wszystkim:

                         – przemyślana i głęboko osadzona w realiach strategia sprzedaży oparta na analizie rynku i branży

                         – konsekwentna i rzetelna praca nad zwiększaniem konkurencyjności oferty produktowej, wprowadzenie w IV kwartale kolejnych, nowości do oferty BLACK POINT, wdrożenie nowej technologii produkcji kartridży atramentowych

                         – poszerzanie sieci dystrybucji i rozwój eksportu.
                         W IV kwartale spółka Black Point rozpoczęła współpracę za pośrednictwem Spółki Trédl Borgy CZ A.S. na nowym rynku IT na terenie Czech,
                         IV kwartał był także momentem, w którym Spółka Black Point odnawiała kontrakty ze swoimi dotychczasowymi klientami, między innymi przedłużono kontrakt ze spółką VOBIS S.A.

                         – niekorzystnie na rozwój sprzedaży wartościowej przekładała się w 2011 roku tendencja spadku cen sprzedaży widoczna w obu spółkach, w dużej mierze wynikająca z bardzo agresywnych działań konkurencji [dystrybutorów materiałów alternatywnych]

                         – osłabiona koniunktura w branży, widoczna w 2011 roku, przekładająca się na zmniejszenie popytu na materiały do drukowania

                         Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za IV kwartał roku 2011. Termin publikacji raportu za IV kwartał roku 2011 zostanie przekazany przez BLACK POINT S.A. w raporcie bieżącym w terminie określonym w § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” tj. nie później niż do 31.01.2012r.

                         Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za IV kwartał 2011 r.

                         Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.