Raporty bieżące EBI - 2013

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

31-12-2013 17:04:34 | Bieżący | EBI | 23/2013

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o złożeniu w dniu 31 grudnia 2013 roku przez panią Annę Skałecką planowanej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka i Wiceprezesa Zarządu Emitenta z upływem dnia 31 grudnia 2013 roku.

W ostatnim czasie pani Anna Skałecka zarządzała przede wszystkim szeroko rozumianym marketingiem Grupy Black Point. Od początku przyszłego roku za obszar ten będzie odpowiedzialny nowozatrudniony dyrektor handlowy – pan Marcin Kubacki. Pan Marcin Kubacki posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu.

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  22-10-2013 18:45:11 | Bieżący | EBI | 21/2013

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

  Z uwagi na fakt odstąpienia od zawartej w październiku 2012 r. umowy zakupu udziałów krakowskiej spółki SCOT Sp. z o.o. (dalej: SCOT), zmianie ulegnie prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Black Point. Począwszy od bieżącego kwartału będziemy Państwu przedstawiać wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej bez uwzględniania wyników spółki SCOT.

  Szacunkowe dane finansowe wskazują na:
  • Obrót skonsolidowany za III kwartał 2013 r. w wysokości ok. 17,11 mln PLN (przyrost o ponad 24%
  w stosunku do III kwartału 2012 r.).
  • Obrót jednostkowy Black Point S.A. za III kwartał 2013 r. w wysokości ok. 9,89 mln PLN (przyrost o ponad 24% w stosunku do III kwartału 2012 r.).

  W trzecim kwartale br. Zarząd Black Point zdecydował o wycofaniu się z inwestycji w spółkę SCOT, w związku z tym, iż inwestycja okazała się nieopłacalna i stanowiła obciążenie dla całej Grupy. Równolegle do odstąpienia od zakupu SCOT, dnia 12 września br. podpisano umowę nabycia prawa do znaku towarowego Printé, a w ślad za tym nastąpiło przejęcie rynku kluczowych odbiorców oraz zawarcie porozumień w sprawie powstrzymania się SCOT od działań konkurencyjnych wobec Spółki, o czym Spółka informowała raportem nr 19/2013.

  W konsekwencji podjętych decyzji od połowy września w centrali Black Point pod Wrocławiem, uruchomiliśmy profesjonalne Centrum Szkoleniowe, Obsługowe i Serwisowe, które kompleksowo łączy najważniejsze strategiczne funkcje rynkowe Spółki. Główne zadania Centrum związane są z technologią druku, marketingiem produktów Black Point oraz Printé a także sprzedażą, dostawą i serwisem posprzedażowym, w tym obsługą reklamacji oraz serwisem drukarek.

  Obecnie, wspierając się bogatym doświadczeniem oraz ekspercką wiedzą w zakresie materiałów do druku naszym najważniejszym priorytetem jest reorganizacja polityki dystrybucyjnej oraz cenowej obu marek: Black Point i Printé oraz stworzenie nowej jakości na polskim rynku alternatywnych materiałów drukujących zarówno pod względem wzmocnienia jakości oferty, szybkiej dostępności ale także zapewnienia silnego wsparcia sprzedażowego i marketingowego naszym klientom. Włączenie marki Printé w portfolio oferty umożliwi Black Point wykorzystanie dużego potencjału rynku polskiego oraz rynków Europy Środkowo-wschodniej związanych ze sprzedażą produktów „ekonomicznych”. Ten segment nie był do tej pory obsługiwany przez Spółkę, w czym upatrujemy szanse na znaczące przyrosty sprzedaży.

  Podjęte dotychczas działania w zakresie rozwoju eksportu zaowocowały pozytywnymi wynikami sprzedażowymi w tym segmencie rynku. Przychód ze sprzedaży na rynkach eksportowych za III Q 2013 r. wzrósł o 35% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Porównując wyniki narastająco, przychód z trzech kwartałów 2013 r. zwiększył się o prawie 30% w stosunku do roku ubiegłego.

  Poza podstawową działalnością Grupy, obszarem, który zamierzamy rozwijać to działalność recyklingowa, która będzie się opierać na utylizacji zużytych kartridży nienadających się do reprodukcji, co leży w kompetencjach Eco Service i jej spółek zależnych.

  Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za III kwartał, którego termin publikacji przypada na 12 listopada 2013 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   13-09-2013 15:59:50 | Bieżący | EBI | 20/2013

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent, Black Point) informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2013 rok, przekazanej do publicznej wiadomości dnia 15 maja 2013 roku raportem 8/2013 oraz o decyzji dotyczącej rezygnacji z podania nowej prognozy wyników finansowych Grupy na 2013 rok.
   Decyzja o odwołaniu prognozy finansowej Grupy na 2013 rok jest związana przede wszystkim z odstąpieniem o od zawartych z Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze umów sprzedaży udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2013.
   W opinii Zarządu Emitenta w obecnej sytuacji nie jest możliwe wystarczająco precyzyjne zaprognozowanie wyników finansowych. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta planuje podanie nowej prognozy za 2013 rok wraz z raportem okresowym za III kwartał.
   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    13-09-2013 15:57:51 | Bieżący | EBI | 19/2013

    Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent, Black Point) informuje o odstąpieniu dnia 12 września 2013 roku od zawartych z Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej: Loquinar) umów sprzedaży udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (dalej: SCOT) podpisanych dnia 21 września 2012 roku oraz 1 października 2012 roku, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 18/2012 oraz 21/2012.

    Jednocześnie dnia 12 września 2013 roku pomiędzy Emitentem a Loquinar zawarte zostało porozumienia regulujące skutki odstąpienia od umów sprzedaży udziałów (dalej: Porozumienie). Zgodnie z treścią Porozumienia Loquinar zwróci uiszczoną przez Black Point cenę nabycia udziałów w kwocie 10.450.000 PLN, oraz wypłaci Emitentowi odszkodowanie w wysokości 1.000.000 PLN pokrywające pozostałą w SCOT dopłatę wniesioną przez Black Point. O żądaniu zwrotu pozostałych 3.000.000 PLN Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2013.

    Dnia 12 września 2013 roku Emitent zawarł również z Loquinar umowę, na podstawie której Loquinar udzieli SCOT niezbędnej zgody na sprzedaż na rzecz Black Point prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny: „Printé” oraz bazy danych klientów SCOT, oraz zobowiąże się, w imieniu własnym oraz spółek zależnych i powiązanych z Loquinar oraz SCOT, do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Black Point przez okres 10 lat, za co Loquinar otrzyma od Emitenta wynagrodzenie i odszkodowanie w wysokości łącznej do 5.000.000 PLN.

    W związku z powyższym dnia 12 września 2013 roku Emitent podpisał ze SCOT umowę nabycia przez Black Point marki „Printé” z rynkiem kluczowych klientów, wraz z zobowiązaniem się SCOT do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Emitenta przez okres 10 lat, za co SCOT otrzyma wynagrodzenie w wysokości łącznej netto do 4.500.000 PLN.

    Decyzja Zarządu Emitenta o odstąpieniu od umowy z Loquinar podyktowana jest nieopłacalnością transakcji, pomimo zrealizowania programu restrukturyzacji i konsolidacji. Jednak kontynuując realizowaną strategią zwiększenia udziału w rynku alternatywnych materiałów eksploatacyjnych, Emitent zdecydował o nabyciu marki „Printé”, które wraz z pozostałymi markami Black Point tworzy kompleksową ofertę produktów kompatybilnych.

    W opinii Zarządu, podjęcie strategicznych decyzji związanych z odstąpieniem od nabycia udziałów SCOT oraz nabyciem marki Printé będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Grupy w najbliższych kwartałach. Zarząd przewiduje, że Grupa Black Point zakończy bieżący rok z dodatnim wynikiem netto.

    Zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, Emitent zorganizuje wideokonferencję, podczas której szczegółowo wyjaśni powody i rezultaty wyżej przedstawionych decyzji. O terminie wideokonferencji Emitent poinformuje w ciągu najbliższych dni na własnej stronie korporacyjnej.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

     26-07-2013 14:15:44 | Bieżący | EBI | 17/2013

     W nawiązaniu do raportu nr 25/2012 z dnia 12 października 2013 roku o dopłacie do kapitałów w spółce zależnej SCOT Sp. z o.o. (dalej: SCOT) w kwocie 4.000.000 PLN, Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2013 roku oświadczenia, na mocy którego Emitent zarządza zwrot dopłat do kapitałów SCOT w kwocie 3.000.000 PLN. Zwrot powinien nastąpić do 31 lipca 2013 roku.

     Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

      19-07-2013 13:28:41 | Bieżący | EBI | 16/2013

      Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2013 r.

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

      Szacunkowe dane finansowe wskazują na:

      •Obrót skonsolidowany za II kwartał 2013 r. w wysokości ok. 32,7 mln PLN (przyrost o ponad 115 % w stosunku do II kwartału 2012 r.).
      •Obrót jednostkowy Black Point za II kwartał 2013 r. w wysokości ok. 11,1 mln PLN (przyrost o ponad 26 % w stosunku do II kwartału 2012 r.).

      Wszelkie działania Grupy, uwzględniając bieżące, negatywne skutki słabej koniunktury, ukierunkowane są na przeciwdziałanie nieprzychylnym tendencjom rynkowym oraz poprawę efektywności gospodarczej.
      W II kwartale Zarząd Grupy Black Point kontynuował politykę restrukturyzacji modelu biznesowego Grupy oraz modernizację struktury sprzedaży i oferty.

      Podjęte w II kwartale przedsięwzięcia ofertowe i sprzedażowe, mimo trudnej sytuacji rynkowej oraz gospodarczej pozwoliły na utrzymanie poziomu sprzedaży ilościowej, a także przyniosły pozytywny efekt w postaci sukcesywnego zwiększania marży handlowej, która w II kwartale wzrosła o 4% w stosunku do ubiegłego okresu. Reorganizacja, o której mowa wpłynęła także na układ przychodów, zmieniając proporcję sprzedaży poszczególnych grup produktowych na korzyść sprzedaży marek własnych Black Point oraz Printé względem pozostałych produktów z oferty.

      Spółka zależna Eco Service podtrzymuje fazę rozwoju odnotowując bardzo dobre wyniki sprzedaży. Przychód w II kwartale 2013 r. przyrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 50%. Spółka realizuje także wysokie dynamiki sprzedaży ilościowej.

      Zarząd Grupy potwierdza, iż zamierza konsekwentnie realizować przyjętą strategię działania, rozwijać działalność w ramach podmiotów Grupy oraz sukcesywnie zwiększać wartość rynkową Grupy.

      Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za II kwartał , którego termin publikacji przypada na 12 sierpnia 2013 r.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       27-06-2013 22:17:22 | Bieżący | EBI | 15/2013

       Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

       Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku Michał DUBAS został powołany na Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. nowej kadencji.
       Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku Kamila YAMASAKI została powołana na Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. nowej kadencji.
       Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku Waldemar SZEWC został powołany na Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. nowej kadencji.
       Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku Jolanta RYCERZ została powołana na Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. nowej kadencji.
       Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku Szczepan CZYCZERSKI został powołany na Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. nowej kadencji.

       Emitent przekazuje w załączeniu życiorysy powołanych osób nadzorujących.

       Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

        27-06-2013 17:28:02 | Bieżący | EBI | 14/2013

        Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą w dniu 26 czerwca 2013 roku Członków Zarządu.

        Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/RN/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku powołano Piotra KOLBUSZA na Prezesa Zarządu Spółki.
        Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/RN/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku powołano Annę SKAŁECKĄ na Wiceprezesa Zarządu Spółki.
        Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/RN/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku powołano Marcina ADAMSKIEGO na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

        Emitent przekazuje w załączeniu życiorysy powołanych osób zarządzających.
        Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

         27-06-2013 17:24:36 | Bieżący | EBI | 13/2013

         Zarząd Spółki Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

         Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

         Załączniki

         • treść-uchwaly-zwza-26.06.2013.pdf Pobierz

         29-05-2013 14:48:55 | Bieżący | EBI | 10/2013

         Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS)

         W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

         Podstawa prawna:
         § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

         Załączniki

         • ogloszenie-o-zwza-black-point-26-06-2012.pdf Pobierz

         15-05-2013 16:06:55 | Bieżący | EBI | 8/2013

         Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy skonsolidowanych wyników finansowych, opublikowaną dnia 1 października 2012 roku (raport bieżący nr 22/2012).
         Biorąc pod uwagę sytuacje rynkową a przede wszystkim trwającą restrukturyzację oraz wyniki Grupy Black Point za I kwartał 2013 roku, Zarząd Emitenta zdecydował o korekcie wcześniej przekazanej prognozy.
         Skorygowana prognoza zakłada osiągnięcie w 2013 roku skonsolidowanych wyników na następujących poziomach:
         • Przychody ze sprzedaży: 150 mln PLN
         • EBITDA: 4,5 mln PLN
         • Dług kredytowy: 9 mln PLN
         Korekta prognozy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o ok. 60 mln PLN jest efektem rezygnacji Grupy z nieefektywnych i nierentownych transakcji, przede wszystkim na urządzeniach drukujących i materiałach eksploatacyjnych ich producentów (tzw. OEM).
         W konsekwencji obniżona zostaje prognoza wskaźnika EBIDTA, niemniej osiągnięcie rentowności prognozowane jest w całym 2013 roku. Będzie to możliwe dzięki skutecznie wdrożonym programom redukcji kosztów (redukcja na poziomie 1 mln PLN w I kwartale br.), które będą kontynuowane w następnych kwartałach, a także dzięki wdrażanym projektom rozwoju sprzedaży krajowej i eksportowej, które, ze względu na sezonowość sprzedaży, owocować będą dopiero od III kwartału br. Efekty tych działań będą jednak trwałe i oddziaływać skutecznie w roku 2014.
         Skorygowana prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.
         Zarząd Emitenta będzie dokonywał oceny możliwości realizacji powyższych, skorygowanych prognoz na bieżąco, co najmniej raz na kwartał prezentując stanowisko w tym zakresie w publikowanych raportach okresowych. Ewentualna aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2013 rok zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

         § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

          09-05-2013 14:31:34 | Bieżący | EBI | 7/2013

          Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zostanie przekazany w dniu 15 maja 2013 r.

          Pozostałe daty przekazywania raportów okresowych, opublikowane raportem bieżącym nr 2/2013, pozostają bez zmian.

          Postawa prawna:
          § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

           24-04-2013 15:50:24 | Bieżący | EBI | 6/2013

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

           Szacunkowe dane finansowe wskazują na:
           • Obrót skonsolidowany za I kwartał 2013 r. w wysokości ok. 39,21 mln PLN (przyrost o 128%r/r).
           • Obrót jednostkowy Black Point za I kwartał 2013 r. w wysokości ok. 12,66 mln PLN (przyrost o 32% r/r).

           Wysoki wzrost sprzedaży w Grupie jest głównie wynikiem konsolidacji krakowskiej spółki SCOT i przejęciem dostaw produktów pod marką Printé.
           Przejęcie SCOT wpłynęło również na wyniki od strony kosztowej. Wykorzystanie synergii kosztowych w Grupie pozwoliło na uzyskanie oszczędnościami na poziomie 0,75 mln PLN kwartalnie.

           Wyniki Grupy w dalszym ciągu są efektem z jednej strony czynników wewnętrznych, wynikających ze złożonych procesów konsolidacji spółek, a z drugiej zaś utrzymujących się negatywnych tendencji rynkowych i gospodarczych, takich jak:
           • Spowolnienie gospodarcze. Wzmożona konkurencja cenowa, walka o utrzymanie wolumenów sprzedaży. Zmniejszony popyt.
           • Konkurencja w branży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych: rozwój marek własnych dystrybutorów IT i agresywna polityka cenowa.

           W I kwartale br. kontynuowano wprowadzanie szeregu projektów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych działalność operacyjną Grupy, a także projektów związanych z rozwojem oferty marek własnych oraz ze standaryzacją nowej struktury sprzedaży, której najważniejszym celem jest dopasowanie szerokiej oferty Black Point do potrzeb rynku, szukanie nowych rozwiązań dystrybucyjnych oraz zwiększanie wolumenu sprzedaży.

           Zarząd Grupy Black Point jest przekonany, że przyjęta strategia działania oparta na konsekwentnej i dynamicznej realizacji strategii jakościowej, w której podstawowym źródłem przewag rynkowych jest unikatowa oferta produktowa wykorzystująca możliwości własnej produkcji i wiedzy technologicznej przyniesie oczekiwane efekty biznesowe.

           Bardzo ważnym kierunkiem, który będzie kontynuowany jest rozwój światowego handlu pustymi kartridżami, oraz rozwój projektów spółki Eco Service związanych z recyklingiem surowców, w których firma upatruje duży potencjał i perspektywy rozwoju.

           Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za I kwartał roku 2013, którego termin publikacji przypada na 13 maja 2013 roku. Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za I kwartał 2013 roku.

           Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

            19-04-2013 15:38:53 | Bieżący | EBI | 5/2013

            Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 19 kwietnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) o zarejestrowaniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 170.000 PLN, w wyniku emisji 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje serii E zostały objęte przez Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze.
            Ponadto Sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę nie większą niż 20.000 PLN poprzez emisję nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
            Zgodnie z otrzymanym postanowieniem Sąd zarejestrował zmianę art. 8 Statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie:
            „Artykuł 8
            1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:
            a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;
            b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;
            c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;
            d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000 oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000;
            e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000;
            f) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000.”
            1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1 w ramach II transzy emisyjnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.
            1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2012 r.
            2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.”

            Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

             24-01-2013 14:52:12 | Bieżący | EBI | 3/2013

             Stosując zasady rzetelnej polityki informacyjnej Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka, Black Point) tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point na bieżąco przekazuje inwestorom i akcjonariuszom informacje dotyczące branży i rynku, w których działają, w tym szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych za IV kwartał 2012 roku.

             • Obrót skonsolidowany w IV kwartale 2012 roku wyniósł ok. 48,49 mln PLN, a narastająco za okres styczeń – grudzień 2012 roku ok. 94,62 mln PLN.
             • Obrót jednostkowy Black Point S.A. w IV kwartale 2012 roku wyniósł ok. 15,40 mln PLN, a narastająco za okres styczeń – grudzień 2012 roku ok. 41,70 mln PLN.

             Szacunki skonsolidowanych wyników obejmują wyniki spółki SCOT Sp. z o.o. (dalej: SCOT), która z dniem 1 października 2012 roku stała się częścią powiększonej Grupy Kapitałowej Black Point [informacja o transakcji przejęcia spółki SCOT – raporty bieżące nr 18/2012 oraz 21/2012].

             W związku z restrukturyzacją oraz reorganizacją Grupy, będących wynikiem przejęciem spółki SCOT, przyjęty został nowy model dystrybucji, który w znaczący sposób zmienił strukturę sprzedaży w ramach Grupy. Zmiana ta znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych wynikach Grupy.

             Czynnikami wpływającymi na wyniki Grupy w IV kwartale 2012 r. są przede wszystkim konsolidacja ze spółką SCOT i znacząca zmiana oferty, które w dłuższym okresie będą miały duży wpływ na zwiększenie wolumenu sprzedaży. Emitent nadal jednak odczuwa wpływ stale utrzymującej się osłabionej koniunktury, silnie wpływającej na spadające marże i zyski.

             Podane wyniki są wynikami szacunkowymi i mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za IV kwartał 2012 roku. Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych zamieszczone zostanie w raporcie za IV kwartał roku 2012, którego termin publikacji przypada na 11 lutego 2013 roku.

             Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

              24-01-2013 14:50:01 | Bieżący | EBI | 2/2013

              Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2013. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

              – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 roku – w dniu 11 lutego 2013 roku,
              – Raport okresowy roczny za 2012 rok – w dniu 11 czerwca 2013 roku,
              – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 roku – w dniu 13 maja 2013 roku,
              – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 roku – w dniu 12 sierpnia 2013 roku,
              – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 roku – w dniu 12 listopada 2013 roku.

              Postawa prawna:
              § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

               24-01-2013 13:25:54 | Bieżący | EBI | 1/2013

               Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) poniżej przekazuje komentarz Prezesa Zarządu Emitenta w związku z publikacją Gazety Wyborczej z dnia 23 stycznia 2013 roku. Zarząd Emitenta zadecydował o przekazaniu do publicznej wiadomości poniższego komentarza w formie raportu bieżącego, gdyż uznał, że są to istotne dla inwestorów informacje, a także mogące mieć wpływ na kształtowanie się kursu akcji Black Point S.A.

               „Komentarz Piotra Kolbusza, prezesa Black Point SA:

               W swojej 25 letniej historii, firma Black Point, zawsze ze szczególną starannością dbała o przestrzeganie praw patentowych i zasad uczciwej konkurencji. Nasza firma nie wprowadza do obrotu produktów naruszających prawa patentowe producentów drukarek ani nie posiada ich w magazynie. Potwierdziła to wizja lokalna przeprowadzona przez komornika sądowego w towarzystwie przedstawiciela HP w czerwcu 2012 roku. Zarzuty formułowane przez HP odrzucamy w toczącym się procesie.

               Jednocześnie Black Point, jako polski producent materiałów alternatywnych, dysponujący opatentowaną technologią produkcji i własnym parkiem maszynowym uznaje wagę i znaczenie praw patentowych i gotów jest wspierać działania producentów drukarek w tym zakresie. Z tego względu odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję HP z listopada 2012 r., aby spór sądowy zakończyć polubownie i zmierzamy do zawarcia porozumienia w tym zakresie.

               Warto zaznaczyć w tym miejscu, że firma HP przez lata tolerowała niewłaściwe praktyki dużych i małych dystrybutorów swoich materiałów, polegające na wprowadzaniu na polski rynek dalekowschodnich produktów, naruszających prawa patentowe tego producenta. Doprowadziło to do zapewnienia tym produktom znaczącego udziału w rynku materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

               Dodatkowo informujemy, że Black Point opiera się w swojej działalności głównie na reprodukcji zużytych wkładów do drukarek, który to proces nie tylko nie narusza praw patentowych, lecz także chroni środowisko naturalne – uwalnia je od milionów sztuk odpadów w postaci zużytych kartridży. Tym samym jesteśmy w stanie zaopatrywać naszych partnerów handlowych, a pośrednio i użytkowników w bezpieczne patentowo i ekologiczne produkty.”

               Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”