Raporty bieżące EBI - 2014

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

20-12-2014 13:28:48 | Bieżący | EBI | 22/2014

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 r. Emitent nabył łącznie 2.600.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. Akcje własne, o których mowa powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Black Point S.A. od akcjonariusza Loquinar Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r.
Tym samym spełnił się warunek umowy pomiędzy Emitentem a Loquinar, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014.
Ponadto Uchwałą nr 5 z dnia 19 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie zadecydowało o umorzeniu tych akcji, tj. 2.600.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. Umorzenie akcji własnych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 130.000 PLN.
Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 7 i 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  19-12-2014 23:19:59 | Bieżący | EBI | 21/2014

  Zarząd Spółki Black Point S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 19 grudnia 2014 roku.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • uchwaly-podjte-przez-nwza-19.12.2014.pdf Pobierz

  21-11-2014 16:14:53 | Bieżący | EBI | 20/2014

  Zarząd spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje poniżej planowane zmiany Statutu Emitenta, które zostaną uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Black Point S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r. (dalej: „NWZA”).

  Uchwałą nr 8 NWZA postanawia zmienić ust. 1, w tym pkt. e), Artykuł 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

  ?Artykuł 8
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:
  a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;
  b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;
  c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;
  d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000;
  e) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 2.600.001 do E 3.400.000;
  f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001do nie więcej niż G 300.000.
  1a. (uchylony).
  1b. (uchylony).
  1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż do G 300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
  2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.?

  Poprzednie brzmienie artykułu 8

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:
  a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;
  b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;
  c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;
  d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000 oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000;
  e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000;
  f) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000.
  1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1 w ramach II transzy emisyjnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.
  1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 2, wyemitowanych na podstawie oświadczenia II złożonego przez przedstawiciela jedynego obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 30 października 2012 r.
  2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   21-11-2014 15:36:30 | Bieżący | EBI | 19/2014

   Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 19 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.
   W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • ogloszenie-o-nwza-19-12-2014.pdf Pobierz

   08-11-2014 09:32:39 | Bieżący | EBI | 17/2014

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o podpisaniu dnia 7 listopada 2014 roku warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze (dalej: Loquinar) (dalej: Umowa). Umowa nawiązuje do podpisanego dnia 12 września 2014 roku porozumienia, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2013.

   Na mocy Umowy Loquinar zobowiązał się sprzedać Emitentowi 2.600.000 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 130.000 PLN. Zbycie w/w akcji nastąpi pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. wyrazi zgodę na nabycie akcji własnych przez Emitenta w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Przejście praw z akcji z Loquinar na Black Point S.A. nastąpi z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych. Do czasu podjęcia w/w uchwały, Loquinar przekazał Zarządowi Emitenta dokumenty akcji objętych przedmiotem niniejszego nabycia. Dokumenty akcji zostały złożone do depozytu znajdującego w siedzibie Emitenta.

   Nabycie akcji nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości 2,48 PLN za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 6.448.000 PLN za wszystkie akcje. Płatność wynagrodzenia nastąpi w drodze potrącenia wierzytelności Loquinar od Emitenta z tytułu wynagrodzenia za zbycie akcji na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, ze wzajemną wierzytelnością Emitenta od Loquinar w łącznej wysokości 6.450.000 PLN z tytułu zwrotu części cen sprzedaży udziałów (5.450.000 PLN) oraz odszkodowania za wady udziałów w spółce SCOT sp. z o.o. (1.000.000 PLN). Strony ustaliły, że wierzytelność Emitenta od Loquinar, o której mowa powyżej, stała się w całości wymagalna z chwilą zawarcia Umowy.

   Pod warunkiem zawieszającym, o którym mowa powyżej, Umowa przyspiesza i ostatecznie zamyka rozliczenie z Loquinar.

   Ponadto Loquinar i Emitent zawarli dnia 7 listopada 2014 roku porozumienie, zgodnie z którym pozostałe 800.000 akcji Black Point S.A. posiadanych przez Loquinar zostanie wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect do dnia 30 czerwca 2016 roku. W przypadku, gdy nie dojdzie do wprowadzenia odpowiedniej liczby akcji do alternatywnego systemu obrotu we wskazanym terminie Emitent zapłaci karę umowną w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby akcji posiadanych przez Loquinar na dzień 30 czerwca 2016 roku i kwoty 0,50 PLN.

   § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    04-11-2014 14:22:23 | Bieżący | EBI | 16/2014

    Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 3 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 3 w sprawie powołania Pana Marcina Kubackiego na Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

    W załączeniu życiorys Pana Marcina Kubackiego.

    W związku z powyższym, aktualnie w skład Zarządu Emitenta wchodzi:
    Pan Piotr Kolbusz – Prezes Zarządu, Pani Kamila Yamasaki – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Marcin Kubacki – Wiceprezes Zarządu.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Załączniki

    • zyciorys-wiceprezes-zarzadu-marcin-kubacki-3.11.2014.pdf Pobierz

    22-10-2014 16:01:29 | Bieżący | EBI | 15/2014

    Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

    Zgodnie z szacunkami, w III kwartale roku obrotowego 2014 wartość przychodów ze sprzedaży skorygowanej o bonusy posprzedażowe wyniosła:
    – Obrót skonsolidowany za III kwartał 2014 r. w wysokości ok. 13, 39 mln PLN
    – Obrót jednostkowy Black Point za III kwartał 2014 r. w wysokości ok. 7, 43 mln PLN

    Spółka Black Point S.A. nie dokonuje porównania jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych osiągniętych w III kwartale do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdyż do września 2013 r. wyniki Spółki i Grupy Black Point S.A. podlegały konsolidacji z przychodami osiągniętymi przez spółkę powiązaną SCOT Sp. z o.o. (Zarząd wyjaśniał szczegółowo przyczyny takiego podejścia w poprzednich raportach).

    Zarząd Spółki planuje powrócić do konfrontowania wyników rok do roku już od IV kwartału bieżącego roku. Wówczas osiągnięty przez Black Point S.A. wynik będzie mógł zostać stosunkowo obiektywnie zweryfikowany z wynikami ubiegłorocznymi osiągniętymi w analogicznym okresie rozliczeniowym.

    Jednocześnie Zarząd informuje, iż odstąpienie od umowy zakupu spółki SCOT Sp z o.o. w dniu 12 września 2013 r. oznacza formalnie i prawnie, iż spółki Black Point S.A. oraz SCOT Sp z o.o. są względem siebie niezależnymi podmiotami gospodarczymi, bez jakichkolwiek zależności kapitałowych i organizacyjnych. Zatem podane do publicznej wiadomości w Monitorze Gospodarczym postanowienie z dnia 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt VIII GU 61/14/S, o upadłości SCOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, obejmującej likwidację majątku w żaden sposób nie wpływa na działalność spółki i Grupy Black Point S.A. Grupa Black Point nie posiada też znaczących, otwartych rozrachunków ze SCOT Sp. z o.o., które mogłyby być utracone na skutek w/w upadłości.

    Zarząd pragnie nadmienić, iż po nieudanym aliansie kapitałowym ze Spółką SCOT Sp. z o.o oraz wynikających z tej transakcji strat zarówno finansowych jak i organizacyjnych, Spółka Black Point S.A. odbudowuje w sposób ciągły, sukcesywny i skuteczny swoją pozycję rynkową i co najważniejsze, odzyskuje sprawność operacyjną i finansową.

    Poziom sprzedaży Spółki Black Point S.A. podlega wahaniom w ciągu roku kalendarzowego, a III kwartał od wielu lat charakteryzuje się osłabioną koniunkturą w okresie letnim.

    Osiągnięte przez Black Point S.A. w III kwartale 2014 r. wyniki sprzedaży spadły względem poprzedniego kwartału br. o 6 %, co biorąc pod uwagę najsłabszy w roku i naznaczony sezonowością okres sprzedaży, jest w ocenie Zarządu zapowiedzią pozytywnych tendencji i zapowiedzią wzrostów sprzedaży.

    Jednocześnie Spółka Eco Service Sp. z o.o. zrealizowała w 100 % założony na III kwartał plan marżowy i obrotowy, co jest tym bardziej satysfakcjonujące, iż plan realizowany był w najsłabszym sprzedażowo okresie w roku, oraz że zachowano poziom marży osiągnięty w analogicznym okresie roku poprzedniego przy mniejszym o prawie 20 % obrocie.

    Mając na uwadze poczynione przez Spółkę kroki do osiągnięcia oczekiwanych założeń obrotowych i wynikowych Zarząd widzi dobre perspektywy dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy Black Point a do najważniejszych sukcesów III kwartału zalicza:
    – odzyskanie rentowności sprzedaży we wszystkich spółkach we wrześniu,
    – wzrost marży jednostkowej dla produktów Black Point, która od początku roku przyrosła aż o 4,5 punktu procentowego,
    – wdrażanie nowej strategii i misji Grupy Black Point, która oferuje:
    ? wysokiej jakości, ekologiczne materiały do drukowania oraz usługi szkoleniowe i serwisowe dla użytkowników biurowych i domowych,
    ? puste kartridże oraz usługę ich utylizacji reproducenotm
    ? surowiec w postaci przemiału i granulatu producentom wyrobów z tworzyw sztucznych.
    – wdrożenie nowoczesnego, kreatywnego marketingu marki Black Point, m.in. poprzez obecność w bardzo popularnych serwisach społecznościowych jak: facebook, linkedin, youtube, uruchomienie programów lojalnościowych oraz szeregu akcji wsparcia sprzedaży,
    -uruchomienie nowej strategii działania opartej na kompleksowej ofercie produktów najwyższej jakości marki Black Point oraz Printé wzmocnionej kompetencjami szkoleniowymi i serwisowymi.

    Black Point z sukcesem organizuje Akademię Black Point na terenie fabryki, gdzie regularnie zaprasza i szkoli największych partnerów handlowych. Uruchomiono także centrum serwisowe w myśl hasła: ?wiedza kluczem do sukcesu, którego głównym celem jest rozwój wiedzy i kompetencji sprzedawcy marki Black Point poprzez specjalistyczne, techniczne szkolenia, dzięki którym zwiększone zostaną kompetencje sprzedawcy,
    – docenienie jakości marki Black Point w niezależnych badaniach i rankingach, m.in. uzyskanie prestiżowych tytułów: Dobra Marka oraz Jakość Roku 2014.

    Pozytywne sygnały płyną również ze spółki M Service, która uruchomiła w 2014 roku recykling kartridży laserowych nienadających się do reprodukcji.

    Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za II kwartał roku 2014, którego termin publikacji przypada na 12 listopada 2014 roku. Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za III kwartał 2014 roku.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

     24-07-2014 11:54:47 | Bieżący | EBI | 13/2014

     Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

     Zgodnie z szacunkami, w II kwartale roku obrotowego 2014 wartość przychodów ze sprzedaży skorygowanej o bonusy posprzedażowe wyniosła:
     – Obrót skonsolidowany za II kwartał 2014 r. w wysokości ok. 14,46 mln PLN
     – Obrót jednostkowy Black Point za II kwartał 2014 r. w wysokości ok. 8,03 mln PLN

     Obiektywne porównanie jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych osiągniętych w II kwartale 2014 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego nie jest możliwe, gdyż w okresie od października 2012 roku do września 2013 roku wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Black Point powiększone były o przychody spółki SCOT Sp. z o.o., które obejmowały poza sprzedażą alternatywnych materiałów eksploatacyjnych Black Point i Printé, także szeroką ofertę produktów SCOT, w tym m.in. sprzęt drukujący.

     Miniony kwartał był ważnym etapem dla spółek Grupy Kapitałowej w odzyskiwaniu sprawności operacyjnej i kapitałowej. Zarząd zaktualizował strategię działania w ramach Grupy, a na jej podstawie wyznaczone zostały cele oraz kierunki działania. Zarząd Emitenta skupił się na:
     – doskonaleniu jakości produktów, zwłaszcza marki Printé i nieustannym podnoszeniu wskaźników niezawodności, wydajności i sprawności;
     – wzmocnieniu oferty Black Point i Printé poprzez:
     ? dywersyfikację oferty, głównie poprzez wprowadzanie nowości, a także aktywizację sprzedaży zwłaszcza w strategicznej grupie produktowej tonerów monochromatycznych i kolorowych,
     ? recertyfikację zintegrowanego systemu zarządzania jakością według norm ISO 9001: 2008, 14001:2004,
     ? przeprowadzenie badania zgodności produktów Black Point i Printé i oznaczenie produktów znakiem CE,
     ? przeprowadzenie testów niezawodności i wydajności produktów i uzyskanie akredytacji przez niezależne laboratorium badawcze AGH w Krakowie,
     ? proces budowy strategii rynkowej i ofertowej, którego nadrzędnym celem jest wyostrzenie wizerunku Black Point jako eksperta w branży oferującego użytkownikom biurowym i domowym wysokiej jakości materiały do drukowania i najwyższej jakości usługi szkoleniowe i serwisowe,
     ? zintensyfikowanie działań promocyjnych i marketingowych, nowe narzędzia marketingowe, ulotki, katalogi, nowe prezentacje przewag konkurencyjnych oferty Black Point oraz Printé;
     – poprawie komunikacji zarówno w ramach Grupy Kapitałowej jak i z Partnerami Handlowymi:
     ? Emitent intensywnie rozwijał działalność szkoleniowo ? doradczą poprzez cykle szkoleń pod tytułem ?Akademia Black Pointa? organizowanych dla klientów na produkcji atramentów i tonerów Black Point oraz Printé,
     ? w maju br. ruszyły prace wdrożeniowe innowacyjnej platformy sprzedażowo ? serwisowej (B2B), która ma być najnowocześniejszą platformą w branży,
     ? Emitent rozwijał i umacniał marketing, m.in. uruchomiliśmy nową stronę www.blackpoint.pl, kanał na Linkedin, Youtube, oraz BLOG techniczny, który jest jednym z elementów komunikacji z użytkownikiem finalnym i w którym będziemy opisywać najistotniejsze dla branży techniczne kwestie.

     Zarząd informuje, iż Emitent rozwija ekologiczny aspekt swojej aktywności. Grupa inwestuje w rozwój działalności recyklingowej, która opiera się na utylizacji zużytych kartridży nienadających się do reprodukcji i odzysku surowców wtórnych, co leży w kompetencjach Eco Service i jej spółek zależnych. W II kwartale, po zakończonych pracach instalacyjnych uruchomiono produkcję przemiału z tworzyw sztucznych oraz jego sprzedaż.

     Obecnie Grupa Black Point wyposażona jest nie tylko w właściwe kompetencje ale przede wszystkim odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia pełnego odzysku surowców pochodzących ze zużytych kartridży do drukarek.

     W II kwartale 2014 roku działalność spółki Eco Service polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek została certyfikowana zgodnie z normą ISO 9001:2008.

     Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za II kwartał roku 2014, którego termin publikacji przypada na 12 sierpnia 2014 roku. Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za II kwartał 2014 roku.

     Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

      27-06-2014 20:08:21 | Bieżący | EBI | 12/2014

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

      Powołani zostali:
      Pan Piotr Kolbusz – Prezes Zarządu
      Pani Kamila Yamasaki – Wiceprezes Zarządu

      W załączeniu życiorysy osób powołanych do Zarządu.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      Załączniki

      • zyciorysy-zarzadu-powolanego-26.06.2014.pdf Pobierz

      27-06-2014 20:03:46 | Bieżący | EBI | 11/2014

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 29 o zmianie Statutu Emitenta.

      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanawiało zmienić Statut Emitenta, w ten sposób, że art. 8 otrzymał następujące brzmienie:

      ?Artykuł 8
      1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 14.900.000 (czternaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:
      a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;
      b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;
      c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;
      d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000;
      e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000;
      f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001do nie więcej niż G 300.000.
      1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Go wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G000.001 do nie więcej niż do G300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
      2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.?

      Poprzednie brzmienie art. 8:

      ?Artykuł 8
      1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:
      a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;
      b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;
      c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;
      d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000 oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000;
      e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000;
      f) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000.
      1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1 w ramach II transzy emisyjnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.
      1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 2, wyemitowanych na podstawie oświadczenia II złożonego przez przedstawiciela jedynego obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 30 października 2012 r.
      2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

      Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       27-06-2014 20:02:24 | Bieżący | EBI | 10/2014

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

       W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
       – Anna Skałecka
       – Szczepan Czyczerski
       – Leszek Jurasz
       – Jolanta Rycerz
       – Michał Dubas

       W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

       Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       Załączniki

       • zyciorysy-rady-nadzorczej-powolanej-26.06.2014.pdf Pobierz

       27-06-2014 19:56:05 | Bieżący | EBI | 9/2014

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 26 czerwca 2014 roku.

       Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       Załączniki

       • tresc-uchwal-podjetych-zwza-26.06.2014.pdf Pobierz

       30-05-2014 19:46:28 | Bieżący | EBI | 8/2014

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 13:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).

       W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

       Podstawa prawna:
       § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       Załączniki

       23-04-2014 15:56:27 | Bieżący | EBI | 4/2014

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, respektując zasady przekazywania rzetelnych informacji oraz przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

       Zgodnie z szacunkami, w I kwartale roku obrotowego 2014 wartość przychodów ze sprzedaży skorygowanej o bonusy posprzedażowe wyniosła:
       -Obrót skonsolidowany za I kwartał 2014 r. w wysokości ok. 16, 81 mln PLN;
       -Obrót jednostkowy Black Point S.A. za I kwartał 2014 r. w wysokości ok. 9, 15 mln PLN.

       Obiektywne porównanie jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych osiągniętych w I kwartale 2014 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego nie jest możliwe, gdyż w I kwartale roku ubiegłego wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Black Point powiększone były o przychody spółki SCOT Sp. z o.o., które obejmowały poza sprzedażą alternatywnych materiałów eksploatacyjnych Black Point i Printé, także szeroką ofertę produktów SCOT , w tym m.in. sprzęt drukujący.

       I kwartał 2014 r. zakończył w Spółce Black Point złożony proces odtwarzania podstawowych funkcji sprzedażowo-dystrybucyjnych oraz obsługowo-magazynowych, w których osiągnięto bardzo dobrą sprawność operacyjną.

       W kwartale tym Spółka wdrożyła nową politykę produktową i cenową dla produktów Black Point i zakupionej od SCOT marki Printe.

       I kwartał 2014 r. to okres intensywnych prac nad dostosowaniem organizacji do aktualnych warunków rynkowych oraz optymalizacji kosztowych, których owoce powinny być widoczne począwszy od II kwartału 2014 r.

       Grupa Kapitałowa Black Point nadal duży potencjał upatruje w rozwoju działalności recyklingowej, która opiera się na utylizacji zużytych kartridży nienadających się do reprodukcji i odzysku surowców wtórnych, co leży w kompetencjach Eco Service i jej spółek zależnych.

       W związku z uzyskaniem przez jedna z nich pod koniec 2013 roku zezwolenia na taka działalność, w I kwartale 2014 r. zbudowana została odpowiednia instalacja i w kwietniu br. próbnie uruchomiona. W II kwartale przewiduje się pierwsze przychody z tytułu sprzedaży przemiału z tworzyw sztucznych.

       Informacje i liczby mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym Black Point S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014, którego termin publikacji przypada na 13 maja 2014 r.

       Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

        31-01-2014 15:01:30 | Bieżący | EBI | 2/2014

        Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014.

        Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
        – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 roku – w dniu 12 lutego 2014 roku,
        – Raport okresowy roczny za 2013 rok – w dniu 30 maja 2014 roku,
        – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 roku – w dniu 13 maja 2014 roku,
        – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 roku – w dniu 12 sierpnia 2014 roku,
        – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku – w dniu 12 listopada 2014 roku.

        Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

         22-01-2014 12:12:51 | Bieżący | EBI | 1/2014

         Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, respektując zasady przekazywania rzetelnych informacji oraz przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

         Zgodnie z szacunkami, w IV kwartale roku obrotowego 2013 wartość przychodów ze sprzedaży skorygowanej o bonusy posprzedażowe wyniosła:
         -Obrót skonsolidowany za IV kwartał 2013 r. w wysokości ok. 17,70 mln PLN;
         -Obrót jednostkowy Black Point S.A. za IV kwartał 2013 r. w wysokości ok. 10,65 mln PLN.

         Powyższe szacunkowe jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki finansowe nie powinny być zestawiane z wynikami analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na ich nieporównywalność wynikająca z odstąpienia na pod koniec III kwartału 2013 r. od umowy sprzedaży udziałów krakowskiej spółki SCOT Sp. z o.o. (dalej: SCOT).

         Ponadto w IV kwartale 2012 r. w wyniku przejęcia przez SCOT funkcji dystrybutora, a co za tym idzie także obsługi magazynu handlowego Black Point S.A., Emitent dokonał sprzedaży wszystkich zapasów towarów handlowych do SCOT, co przełożyło się na wyższe wartości jednostkowej i skonsolidowanej sprzedaży w tym okresie. Wyniki sprzedażowe w IV kwartale 2012 r. obejmowały także szeroką ofertę produktów SCOT.

         W III i IV kwartale 2013 r. spółka Black Point S.A. dokonała przesunięcia wszystkich towarów handlowych marki Black Point oraz Printé do magazynów w siedzibie firmy w Bielanach Wrocławskich, a także przejęła funkcje dystrybucyjne swoich marek. Co więcej, Emitent nie posiada już w swojej ofercie sprzętu drukującego oraz pozostałych produktów producentów sprzętu.

         Zarząd Grupy Black Point pozytywnie ocenia wydarzenia IV kwartału 2013 r., w którym z powodzeniem udało się odtworzyć kompetencje obsługowe i magazynowe, oraz uruchomić sprzedaż i dystrybucję towarów handlowych marek własnych, a także pomyślnie zakończyć negocjacje z najlepszymi i najważniejszymi dystrybutorami oraz partnerami handlowymi w kraju oraz zagranicą. W opinii Zarządu, wprowadzone zmiany oraz ambitne plany rozwojowe wpłyną korzystnie na sprzedaż Grupy Kapitałowej Black Point, oraz na rozwój i wzrost sprzedaży partnerów handlowych Emitenta.

         Informacje i liczby mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym Black Point S.A. za IV kwartał roku obrotowego 2013. Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie okresowym za IV kwartał 2013 r.

         Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”