Raporty bieżące EBI - 2015

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

26-09-2015 14:47:52 | Bieżący | EBI | 19/2015

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 25 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
– Piotr Kolbusz z dniem 1 listopada 2015 r.
– Dirk Jenkis z dniem 1 października 2015 r.

W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • zyciorys-czlonkow-rady-nadzorczej-powolanych-25.09.2015.pdf Pobierz

26-09-2015 14:45:23 | Bieżący | EBI | 18/2015

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 25 września 2015 roku.
Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza-25.09.2015.pdf Pobierz

14-09-2015 10:42:13 | Bieżący | EBI | 17/2015

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Black Point) informuje, iż rozpoczęte przez Black Point innowacyjne projekty dotyczące m.in. recyklingu kartridży laserowych nienadających się do reprodukcji, usług zarządzania drukiem czy nowych technologii druku wielowymiarowego, stanowiące odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość technologiczną i rynkową wymagają posunięć organizacyjnych. W związku z powyższym, Pan Piotr Kolbusz, założyciel i pośrednio główny udziałowiec Black Point, w dniu 14.09.2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31.10.2015 r. Również 14.09.2015 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Black Point ze skutkiem od 31.10.2015 r. rezygnację złożył Michał Dubas, którego Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14.09.2015 r. powołała od dnia 1.11.2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing spółki Black Point oraz za zarządzanie całą Grupą Black Point.

Załącznik: życiorys Michała Dubasa.

Ponadto, Paweł Puterko, w dniu 14.09.2015 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Black Point ze skutkiem od 30.09.2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

01-09-2015 20:53:09 | Bieżący | EBI | 16/2015

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez pana Marcina Kubackiego z powodów osobistych, ze skutecznością na dzień 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  28-08-2015 16:16:02 | Bieżący | EBI | 15/2015

  Zarząd spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje poniżej planowane zmiany Statutu Emitenta, które zostaną uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Black Point S.A. w dniu 25 września 2015 r. (dalej: „NWZA”).

  Uchwałą nr 6 NWZA postanawia zmienić artykuł 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

  Artykuł 7

  Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
  – produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
  – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
  – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
  – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
  – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
  – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
  – pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
  – naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń (PKD 33),
  – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
  – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  – działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
  – działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
  – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
  – działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
  – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania I analizy techniczne (PKD 71),
  – badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  – wynajem i dzierżawa (PKD 77),
  – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
  – naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95).?

  Poprzednie brzmienie artykułu 7

  Artykuł 7

  Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
  1) produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
  2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
  3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
  4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
  5) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
  6) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
  7) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
  8) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
  9) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
  10) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
  11) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39),
  12) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  13) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  14) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
  15) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
  16) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  17) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
  18) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
  19) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95).

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   28-08-2015 15:15:11 | Bieżący | EBI | 14/2015

   Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 25 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.

   W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-na-25.09.2015.pdf Pobierz

   30-06-2015 10:04:07 | Bieżący | EBI | 12/2015

   Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej w akcie notarialnym Nr 10368/2015 – Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point w uchwale nr 9, błędnie wpisano, że została podjęta dnia 26 czerwca 2015 r., zamiast 24 czerwca 2015 r.
   W związku z powyższym na podstawie art. 80 par. 4 ustawy z dnia 14.02.1991 r. ? Prawo o notariacie sprostowano oczywistą pomyłkę.

   W związku z powyższym Emitent publikuje skorygowany akt notarialny zawierający prawidłową treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2015 r.

   Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • protokol-zwza-black-point-24.06.2015-korekta.pdf Pobierz

   25-06-2015 22:06:58 | Bieżący | EBI | 11/2015

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

   Powołani zostali:
   Pan Piotr Kolbusz – Prezes Zarządu
   Pani Kamila Yamasaki – Wiceprezes Zarządu
   Pan Marcin Kubacki – Wiceprezes Zarządu

   W załączeniu życiorysy członków zarządu.

   Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • zyciorysy-zarzadu-black-point-s.a.-kadencji-2015-2016.pdf Pobierz

   25-06-2015 22:04:11 | Bieżący | EBI | 10/2015

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

   W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
   – Szczepan Czyczerski
   – Leszek Jurasz
   – Anna Skałecka
   – Paweł Puterko
   – Michał Dubas

   W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

   Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • zyciorysy-rady-nadzorczej-black-point-s.a.-kadencji-2015-2016.pdf Pobierz

   25-06-2015 14:42:46 | Bieżący | EBI | 9/2015

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 24 czerwca 2015 roku.

   Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • protokol-zwza-black-point-24.06.2015.pdf Pobierz

   29-05-2015 14:36:00 | Bieżący | EBI | 8/2015

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).

   W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • ogloszenia-o-zwolaniu-zwza-projekty-uchwal-24.06.2015.pdf Pobierz

   • pelnomocnik-zwza-24.06.2015.pdf Pobierz

   • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-29-05-2015.pdf Pobierz

   22-05-2015 13:30:50 | Bieżący | EBI | 6/2015

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok, którego pierwotny termin został określony raportem bieżącym nr 2/2015 z 23 stycznia 2015 r. na dzień 29 maja 2015 r.

   Raport okresowy roczny za 2014 rok zostanie opublikowany 28 maja 2015r.

   Pozostałe daty przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian.

   Postawa prawna:
   § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    28-01-2015 14:28:12 | Bieżący | EBI | 3/2015

    Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, wyznając zasady przekazywania rzetelnych informacji i realizując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy osiągnięte w IV kwartale 2014 r.

    Zgodnie z szacunkami, Spółka i Grupa Black Point w IV kwartale roku obrotowego 2014 osiągnie następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
    – Obrót skonsolidowany za IV kwartał 2014 r. w wysokości ok. 14, 74 mln PLN
    – Obrót jednostkowy Black Point za IV kwartał 2014 r. w wysokości ok. 8, 19 mln PLN

    Prezentowane przez Grupę poziomy przychodów są skorygowane o wartość należnych w danym kwartale i wypłaconych bonusów sprzedażowych.
    Porównując osiągnięte w IV kwartale 2014 roku wyniki sprzedażowe Spółki Black Point S.A. z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowujemy obniżenie przychodu o około 25 %. W tym samym okresie przychód skonsolidowany jest niższy o około 17 %.

    Wyniki IV kwartału 2014 r. na tle ostatniego półrocza 2014 r. pokazują natomiast tendencje wzrostowe podstawowych wskaźników analizy sprzedaży.
    Przychód Spółki Black Point w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r. zwiększył się o 6 % a w stosunku do trzeciego kwartału o 15 %. Podobnie marża handlowa ? w stosunku do drugiego kwartału 2014 r. wzrosła o 12 %, – do trzeciego o 18 %.
    W ocenie Zarządu bardzo ważny jest fakt, że znacznie szybciej rośnie marża wypracowana na strategicznej dla Spółki grupie produktowej, która wzrosła, mimo niższych wartości przychodu ilościowego i wartościowego w stosunku do IV kwartału 2013 r. o 2 %, a w porównaniu do drugiego kwartału 2014 r. o 18 %, w stosunku do trzeciego kwartału 2014 r. aż o 22 %.
    Przychód skonsolidowany, w porównaniu do drugiego kwartału 2014 r. wzrósł o 2 %, – w stosunku do trzeciego kwartału – o 10 %.
    Od dłuższego czasu wyniki spółek Grupy Black Point są efektem sytuacji rynkowej w branży materiałów alternatywnych, która odczuwa regres w związku z rosnącą pozycją producentów urządzeń drukujących, którzy przez ostatnie lata intensyfikowali kampanie marketingowe, ofertowe oraz technologiczne wymierzone w branżę producentów alternatywnych. Nie bez znaczenia dla przychodów Grupy pozostaje także malejący popyt na materiały eksploatacyjne, głównie w wyniku ogromnego postępu nowych technologii i kanałów komunikacji.
    Dodatkowo, w związku z agresywną konkurencją, jaka od kilku lat ma miejsce na rynku materiałów eksploatacyjnych, w koniunkturze sprzedaży danego produktu coraz większego znaczenia nabiera odpowiednie, umiejętne wykorzystanie narzędzi marketingowych i reklamowo – promocyjnych.
    Na rezultaty sprzedaży Spółki Black Point S.A. niewątpliwie duży wpływ miała także zmiana uwarunkowań i struktury sprzedaży, głównie w związku z oddzieleniem się od spółki SCOT Sp. z o.o. i dywersyfikacji oferty Black Point o nową markę Printé, a w dalszej kolejności także w związku z odstąpieniem od bezpośredniej obsługi firm najniższego segmentu rynku, a ostatecznie także- po zaprzestaniu działalności przez Spółkę SCOT Sp. z .o.o. utrata czołowego dystrybutora i odbiorcy.
    Wszelkie planowane przez Zarząd i podejmowane obecnie działania skupiają się z jednej strony na odzyskaniu sprawności operacyjnej, co zaczyna mieć odzwierciedlenie w wynikach Spółki i Grupy.
    Z drugiej strony Zarząd analizując obecne szanse i zagrożenia na rynku, opracował nową strategię działania i nowy model biznesowy działalności, który zakłada wprowadzenie w 2015 roku szeregu innowacyjnych produktów i usług, które pozwolą Grupie Black Point zrewolucjonizować nie tylko portfel produktów i usług ale także rynek na którym działa.
    Zarząd Grupy Black Point uznaje, że nowy model biznesowy oraz skuteczne wdrożenie zaplanowanych projektów pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki i Grupy Black Point oraz poprawę rentowności biznesu.

    Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za IV kwartał roku 2014, którego termin publikacji przypada na 13 lutego 2015 roku.
    Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za IV kwartał 2014 roku.

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

     23-01-2015 15:22:34 | Bieżący | EBI | 2/2015

     Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

     Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
     – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 roku – w dniu 13 lutego 2015 roku,
     – Raport okresowy roczny za 2014 rok – w dniu 29 maja 2015 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku – w dniu 13 maja 2015 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 roku – w dniu 12 sierpnia 2015 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 roku – w dniu 12 listopada 2015 roku.

     Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

      22-01-2015 09:03:01 | Bieżący | EBI | 1/2015

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zgodnie z art. 359 § 3 i art. 456 par. 1 KSH oraz z Uchwałą nr 5 i 6 z dnia 19 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu, w dniu 21 stycznia 2015 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13/2015 (4644), poz. 717, ogłoszenie w tej sprawie (w załączeniu).

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

      Załączniki