Raporty bieżące EBI - 2016

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

10-06-2016 20:28:16 | Bieżący | EBI | 10/2016

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 10 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.
Powołani zostali:
Pan Michał Dubas -Prezes Zarządu
Pani Kamila Yamasaki – Wiceprezes Zarządu
W załączeniu życiorysy członków zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • zyciorysy-zarzadu-black-point-s.a.-kadencji-2016-2017.pdf Pobierz

10-06-2016 20:26:21 | Bieżący | EBI | 9/2016

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 10 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.
W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
– Szczepan Czyczerski
– Piotr Kolbusz
– Leszek Jurasz
– Anna Skałecka
– Dirk Jenkis
W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • zyciorysy-czlonkow-rn-kadencji-2016-2017.pdf Pobierz

10-06-2016 20:22:28 | Bieżący | EBI | 8/2016

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 10 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • tresc-uchwal-podjtych-na-zwza-10.06.2016.pdf Pobierz

13-05-2016 18:08:03 | Bieżący | EBI | 7/2016

Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 10 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • ogloszenie-o-zwza-10-06-2016.pdf Pobierz

01-04-2016 20:22:29 | Bieżący | EBI | 4/2016

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy wyrokiem ogłoszonym dnia 1.04.2016 r. w sprawie powództwa HP Inc. w Palo Alto, USA (dalej: HP) wobec Emitenta o naruszenia praw patentowych produktów wprowadzanych przez Emitenta do obrotu na terenie Polski w 2010 i 2011 roku, oddalił roszczenia HP w 93% oraz uznał, że od ponad 4 lat Emitent nie wprowadza do obrotu produktów naruszających prawa patentowe oraz nie ma zagrożenia, że będzie je wprowadzał w przyszłości.

Sąd uznał że Emitent nie wytwarzał produktów naruszających patenty, jednakże w związku z sytuacją mającą miejsce przed 2012 r., przyjął iż doszło do wprowadzenia do obrotu produktów nowych i zasądził na rzecz HP kwotę 60,5 tys. PLN tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez Emitenta korzyści.

Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  12-02-2016 09:16:14 | Bieżący | EBI | 2/2016

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 lutego 2016 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8-02-2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki w zakresie wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki.
  Wysokość kapitału zakładowego Spółki została obniżona o kwotę 130.000 PLN, to jest z kwoty 730.000 PLN do kwoty 600.000 PLN oraz – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – z kwoty nie więcej niż 745.000 PLN do kwoty nie więcej niż 615.00 PLN. Zmiana wysokości kapitału zakładowego została przyjęta uchwałą nr 5 i 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2014 roku, zgodnie z którym 2.600.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 PLN każda mają zostać umorzone. Zgodnie z uchwałą umorzenie akcji własnych nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji. 2.600.000 akcji serii E zostało nabyte przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2014 roku na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2014 roku (Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 22/2014). Po dokonaniu zmian ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 12.000.000. Jednocześnie kapitał zakładowy podwyższony jest nadal warunkowo o kwotę 15.000 PLN, co odpowiada liczbie 300.000 akcji. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki było przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
  Spółka poniżej podaje treść Statutu Spółki zmienionego na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2014 roku:
  Artykuł 8 Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie:
  ?Artykuł 8
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 12.300.000 (dwa-naście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:
  a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;
  b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;
  c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000,
  d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000
  e) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 2.600.001 do E 3.400.000;
  f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż G 300.000.
  1a. (uchylony).
  1b. (uchylony).
  1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż do G 300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
  2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.?

  Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   27-01-2016 21:48:25 | Bieżący | EBI | 1/2016

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016.
   Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
   – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 roku – w dniu 15 lutego 2016 roku,
   – Raport okresowy roczny za 2015 rok – w dniu 26 kwietnia 2016 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 roku – w dniu 12 maja 2016 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku – w dniu 12 sierpnia 2016 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 10 listopada 2016 roku.

   Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”