Raporty bieżące EBI - 2019

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

30-09-2019 15:29:48 | Bieżący | EBI | 17/2019

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 września 2019 r. oraz informację o dokonanych zmianach Statutu.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2), 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki

 • nwza-30.09.2019-tresc-uchwal.pdf Pobierz

30-09-2019 15:27:14 | Bieżący | EBI | 16/2019

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę dywidendy.
Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki wynosi 2 400 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), tj. 0,20 zł na 1 akcję. Wypłata dywidendy objęte są wszystkie akcje, tj. 12.000.000 akcji Emitenta.
Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, wyznaczono na dzień 15.10.2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31.10.2019 r.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO

  10-09-2019 16:09:25 | Bieżący | EBI | 15/2019

  Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2019 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 13/2019 z dnia 3 września 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek formalny Akcjonariusza: Waffen Investments LTD.
  Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów oznaczonych jako pkt 8 oraz pkt 9 , o treści:
  -8 pkt Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki,
  – 9 pkt Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
  Treść nowych i zmienionych uchwał Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
  Nowy porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Załączniki:
  – Projekt uchwały nr 2/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
  – Projekt uchwały nr 6/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
  – Projekt uchwały nr 7/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki

  • uchwala-nr-2-30.09.2019-nwza-w-sprawie-zatwierdzenia-porzadku-obrad.pdf Pobierz

  • uchwala-nr7-30.09.2019-nwza-kapital-zapasowy-na-wyplate-na-rzecz-akcjonariuszy.pdf Pobierz

  03-09-2019 17:49:40 | Bieżący | EBI | 14/2019

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 30 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

  Załączniki

  • ogloszenie-o-nwza-30.09.2019.pdf Pobierz

  • pelnom-na-nwza-black-point-30.09.2019.pdf Pobierz

  26-06-2019 15:40:30 | Bieżący | EBI | 12/2019

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

  Powołani zostali:
  Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

  W załączeniu życiorys Zarządu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • zyciorys-zarzadu-black-point-s.a.-kadencji-2019-2020.pdf Pobierz

  26-06-2019 15:37:27 | Bieżący | EBI | 11/2019

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

  W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
  Piotr Kolbusz
  Szczepan Czyczerski
  Anna Skałecka
  Leszek Jurasz
  Piotr Stawiński

  W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • zyciorysy-rn-kadencji-2019-2020.pdf Pobierz

  26-06-2019 15:22:24 | Bieżący | EBI | 10/2019

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 26 czerwca 2019 roku.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • protokol-zwza-black-point-sa-26.06.2019.pdf Pobierz

  31-05-2019 19:05:58 | Bieżący | EBI | 9/2019

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 09:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • tresc-ogloszenia-zwza-bp-projekty-uchwal-26.06.2019.pdf Pobierz

  • pelnom.-na-zwza-bp-26.06.2019.pdf Pobierz

  • formularz-glosowania-peln.-zwza-bp-26.06.2019.pdf Pobierz

  31-05-2019 18:57:06 | Bieżący | EBI | 8/2019

  Zarząd Black Point S.A. odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 24 czerwca 2019 roku. Przyczyną odwołania jest błąd operatora i nie zachowanie wymaganego terminu 26 –ciu dni od daty ogłoszenia do dnia Walnego Zgromadzenia.

  W związku z powyższym Spółka ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o czym ogłosi w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   30-05-2019 18:10:42 | Bieżący | EBI | 7/2019

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • ogloszenie-zwza-bp-24.06.2019.pdf Pobierz

   • pelnom.-zwza-bp-24.06.2019.pdf Pobierz

   • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-30-05-2019.pdf Pobierz

   26-04-2019 14:05:57 | Bieżący | EBI | 4/2019

   Zarząd BLACK POINT S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. („Raport Okresowy”).

   Raport Okresowy, którego termin publikacji został ustalony na 26 kwietnia 2019 r., Emitent opublikuje 10 maja 2019 r.
   Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    26-04-2019 14:05:53 | Bieżący | EBI | 3/2019

    Zarząd BLACK POINT S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. („Raport Okresowy”).

    Raport Okresowy, którego termin publikacji został ustalony na 26 kwietnia 2019 r., Emitent opublikuje 10 maja 2019 r.
    Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

     30-01-2019 20:02:17 | Bieżący | EBI | 1/2019

     Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019.
     Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
     – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku – w dniu 14 lutego 2019 roku,
     – Raport okresowy roczny za 2018 rok – w dniu 26 kwietnia 2019 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku – w dniu 14 maja 2019 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 roku – w dniu 9 sierpnia 2019 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 roku – w dniu 14 listopada 2019 roku.

     Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”