Raporty bieżące EBI - 2020

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

23-12-2020 20:01:17 | Bieżący | EBI | 18/2020

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 17/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczącego zwołania na dzień 22 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ), informuje, że w porządku obrad NWZ zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian Statutu.
Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, Spółka przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

 • zmiany-statutu-zalacznik_2020.pdf Pobierz

23-12-2020 14:31:46 | Bieżący | EBI | 17/2020

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 22 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza – Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • tresc-ogloszenia-nwz-black-point-22.01.2021.pdf Pobierz

 • pelnom.-na-zwza-bp-22.01.2021.pdf Pobierz

 • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-23-12-2020.pdf Pobierz

13-11-2020 16:08:46 | Bieżący | EBI | 16/2020

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego, polegającym na niepublikowaniu raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2020 r. (Raport Okresowy) w dniu 12 listopada 2020 r., czyli terminem zgodnym z harmonogramem, o którym mowa w raporcie EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
Powodem niedotrzymania ogłoszonego wcześniej terminu publikacji Raportu Okresowego były problemy techniczne związane z organizacją pracy w związku z epidemią COVID-19 i brak możliwości publikacji raportu przez Operatora EBI. Emitent przekazał Raport Okresowy do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby sytuacja ta nie wystąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  26-10-2020 12:19:42 | Bieżący | EBI | 14/2020

  Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta (ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce) w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

  Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

   21-10-2020 09:06:47 | Bieżący | EBI | 13/2020

   Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta (ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce) w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

   Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

    15-10-2020 08:31:05 | Bieżący | EBI | 12/2020

    Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
    Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta (ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce) w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

    Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

     30-09-2020 08:47:47 | Bieżący | EBI | 11/2020

     Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
     Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta (ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce) w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

     Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

      17-06-2020 09:48:09 | Bieżący | EBI | 9/2020

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 16 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

      Powołani zostali:
      Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

      W załączeniu życiorys

      Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      Załączniki

      • zyciorysy-zarzad-kadencji-2020-2021.pdf Pobierz

      17-06-2020 09:42:42 | Bieżący | EBI | 8/2020

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

      W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
      Piotr Kolbusz
      Szczepan Czyczerski
      Anna Skałecka
      Leszek Jurasz
      Michał Zawisza

      W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      Załączniki

      • zyciorysy-rn-kadencji-2020-2021.pdf Pobierz

      17-06-2020 09:36:13 | Bieżący | EBI | 7/2020

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 16 czerwca 2020 roku.

      Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      Załączniki

      • tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza-black-point-s.a.16.06.2020.pdf Pobierz

      21-05-2020 15:15:01 | Bieżący | EBI | 6/2020

      Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
      Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.
      Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      Załączniki

      • tresc-ogloszenia-o-zwolaniu-zwza-bp-wraz-z-projektami-uchwal-16.06.2020.pdf Pobierz

      • formularz-glosowania-peln.zwza-bp-16.06.2020.pdf Pobierz

      • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-21.05.2020.pdf Pobierz

      21-04-2020 17:17:42 | Bieżący | EBI | 3/2020

      Zarząd BLACK POINT S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. („Raport Okresowy”).

      Raport Okresowy, którego termin publikacji został ustalony na 24 kwietnia 2020 r., Emitent opublikuje 5 maja 2020 r.

      Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

       31-01-2020 10:54:06 | Bieżący | EBI | 1/2020

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020.
       Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
       – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 roku – w dniu 14 lutego 2020 roku,
       – Raport okresowy roczny za 2019 rok – w dniu 24 kwietnia 2020 roku,
       – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 14 maja 2020 roku,
       – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 14 sierpnia 2020 roku,
       – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 12 listopada 2020 roku.

       Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”