Raporty bieżące EBI 2022

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

23-12-2022 22:26:24 | Bieżący | EBI | 23/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2022 r.

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 grudnia 2022 r. (NWZ)
Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad NWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

23-12-2022 22:24:30 | Bieżący | EBI | 22/2022 Zmiany w statucie Black Point Spółka Akcyjna

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje zakres uchwalonych zmian Statutu.
Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

 • zmiany-statutu-bp-23.12.2022.pdf Pobierz

23-12-2022 22:18:11 | Bieżący | EBI | 21/2022 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dotyczącej dywidendy Black Point Spółka Akcyjna

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Kwota dywidendy wynosi 9 000 000 PLN tj. 0.75 zł na jedną akcję Spółki.
Dzień dywidendy ustalono na 30 grudnia 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 13 stycznia 2023 r.
Dywidendą objęte będą wszystkie akcje Spółki, tj. 12.000.000 sztuk.
Szczegółowa podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  05-12-2022 16:16:27 | Bieżący | EBI | 20/2022 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka), w związku z wpłynięciem do Spółki żądania od akcjonariusza, Spółki Universal Mind Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. (NWZ), niniejszym informuje o zmianie porządku obrad NWZ.

  Zmiana dotychczasowego porządku obrad NWZ polega na uzupełnieniu go o punkt nr 6 b: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także o punkt 6 c: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
  W załączeniu Spółka przekazuje tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierający nowy porządek obrad NWZ wraz projektami uchwał uwzględniającymi nowy porządek obrad.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • Ogloszenie-nwza-23.12.22-uzupelnionione-projekty-uchwal-05.12.2022.pdf Pobierz

  05-12-2022 16:12:27 | Bieżący | EBI | 19/2022 Żądanie akcjonariusza dotyczące rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 grudnia 2022 r. od akcjonariusza, firmy Universal Mind Sp. z o.o. (Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. (NWZ).

  Akcjonariusz wniósł o rozszerzenie porządku obrad NWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
  Projekt uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • projekty-uchwal-wniosek-uniwersal-mind-2.12.22.pdf Pobierz

  30-11-2022 13:39:24 | Bieżący | EBI | 18/2022 Korekta: Zamierzone zmiany Statutu Black Point

  Zarząd Black Point S.A., przekazuje korektę raportu EBI 17/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., pt. „Zamierzone zmiany Statutu”.
  Korekta polega na uzupełnieniu raportu o załącznik zawierający zakres proponowanych zmian.
  Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
  Pełna poprawna treść raportu:
  „Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., skorygowanego raportem EBI 16/2022 w dniu 30 listopada 2022 r., informuje, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zamieszczono podjęcie Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  W załączeniu Spółka przekazuje zakres proponowanych zmian Statutu.
  Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
  Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki

  • planowane-zmiany-statutu-bp-23.12.2022.pdf Pobierz

  30-11-2022 13:11:51 | Bieżący | EBI | 17/2022 Zamierzone zmiany Statutu Black Point Spółka Akcyjna

  Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., skorygowanego raportem EBI 16/2022 w dniu 30 listopada 2022 r., informuje, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zamieszczono podjęcie Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  W załączeniu Spółka przekazuje zakres proponowanych zmian Statutu.
  Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
  Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   30-11-2022 13:07:40 | Bieżący | EBI | 16/2022 Korekta: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.

   Zarząd Black Point S.A. przekazuje korektę raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. pt. „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.”

   Korekta polega na uzupełnieniu występującego w załączniku do tego raportu projektu Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Projekt uchwały zostaje uzupełniony o proponowane nowe brzmienie art. 7 statutu Spółki.
   Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
   Pełna poprawna treść raportu:
   „Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • formularz-glosowania-peln.nwza-bp-23.12.2022-r.pdf Pobierz

   • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-25-11-2022.pdf Pobierz

   • pelnom.-na-nwza-bp-23.12.2022.pdf Pobierz

   • Ogloszenie_NWZA_23.12.22_uzupelnionione_projekty_uchwal_30.11.2022.pdf Pobierz

   25-11-2022 16:16:03 | Bieżący | EBI | 15/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • Ogloszenie_NWZA_i_tresc_uchwal_23.12.2022_r..pdf Pobierz

   01-07-2022 15:39:18 | Bieżący | EBI | 11/2022 Powołanie osób zarządzających Black Point

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

   Powołani zostali:
   Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

   zał. Życiorys

   Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • Zyciorys_zarzadu_kadencji_2022_2023.pdf Pobierz

   01-07-2022 15:38:08 | Bieżący | EBI | 10/2022 Powołanie osób nadzorujących Black Point

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

   W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
   Piotr Kolbusz
   Szczepan Czyczerski
   Anna Skałecka
   Leszek Jurasz
   Michał Zawisza
   Magdalena Kolbusz
   Joanna Ostrzewska

   W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

   Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • Zyciorysy_RN BP_kadencji_2022_2023.pdf Pobierz

   24-06-2022 20:16:55 | Bieżący | EBI | 9/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 24 czerwca 2022 roku.

   Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   27-05-2022 12:28:44 | Bieżący | EBI | 7/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • Pełnom. ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

   • Ogłoszenie i tresc uchał_ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

   • Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2022.pdf Pobierz

   • Formularz głosowania pełn.zwza BP 24.06.2022.pdf Pobierz

   05-05-2022 15:56:27 | Bieżący | EBI | 4/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.

   Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin publikacji został ustalony na 9 maja 2022 r., zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.

   Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    04-03-2022 13:33:14 | Bieżący | EBI | 3/2022 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

    Zarząd Black Point S.A. (Emitent, Spółka) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego, polegającym nieterminowym opublikowaniu informacji o powiadomieniach otrzymanych w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
    Emitent przekazał informację o otrzymaniu ww. powiadomień raportem ESPI 1/2022 w dniu 2 marca 2022 r., czyli w terminie późniejszym niż wynikającym z art. 19 ust. 3 MAR. Sytuacja ta miała związek z tymczasowym problemem technicznym skutkującym nieodebraniem powiadomień w czasie rzeczywistym. Zarząd Black Point S.A. podjął odpowiednie środki zaradcze, w tym procedury organizacji pracy zapobiegające powstaniu podobnej sytuacji w przyszłości.

    Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

     20-01-2022 11:54:24 | Bieżący | EBI | 1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.

     Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
     Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
     – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14 lutego 2022 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 roku,
     – Raport okresowy roczny za 2021 rok – w dniu 9 maja 2022 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 roku,
     – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku.

     Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”