Raporty bieżące ESPI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

13-01-2023 09:16:11 | Bieżący | ESPI | 1/2023 Zawarcie umowy pożyczki BLACK POINT S.A.

Zarząd Black Point S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 r. zawarł z Universal Mind Sp. z o.o. – akcjonariuszem Emitenta oraz podmiotem zależnym od Pana Piotra Kolbusza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – umowę, na mocy której Universal Mind Sp. z o.o., jako pożyczkodawca, udzieli Emitentowi pożyczki w wysokości 1 mln zł z okresem spłaty do 31 grudnia 2024 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Zgoda na zawarcie niniejszej umowy została wyrażona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 grudnia 2022 r. _Uchwała nr 6/12/2022_.

  23-12-2022 22:35:45 | Bieżący | ESPI | 23/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2022 r.

  Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 grudnia 2022 r. _NWZ_, posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZ.
  – Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, następca prawny Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol _Cypr_, reprezentująca łącznie 8.360.789 akcji, co stanowi łącznie 69,67% kapitału zakładowego.

   05-12-2022 16:20:54 | Bieżący | ESPI | 22/2022 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.

   Zarząd Black Point S.A. _Spółka_, w związku z wpłynięciem do Spółki żądania od akcjonariusza, Spółki Universal Mind Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. _NWZ_, niniejszym informuje o zmianie porządku obrad NWZ.
   Zmiana dotychczasowego porządku obrad NWZ polega na uzupełnieniu go o punkt nr 6 b: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także o punkt 6 c: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
   W załączeniu Spółka przekazuje tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierający nowy porządek obrad NWZ wraz projektami uchwał uwzględniającymi nowy porządek obrad.

   Załączniki

   • Ogloszenie_NWZA_23.12.22_uzupelnionione_projekty_uchwal_05.12.2022.pdf Pobierz

   30-11-2022 13:02:36 | Bieżący | ESPI | 21/2022 Korekta: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.

   Zarząd Black Point S.A. przekazuje korektę raportu ESPI 21/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. pt. „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.”

   Korekta polega na uzupełnieniu występującego w załączniku do tego raportu projektu Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Projekt uchwały zostaje uzupełniony o proponowane nowe brzmienie art. 7 Statutu spółki.
   Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
   Pełna poprawna treść raportu:
   „Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy _ Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.”

   Załączniki

   • Ogloszenie_NWZA_23.12.22_uzupelnionione_projekty_uchwal_30.11.2022.pdf Pobierz

   25-11-2022 16:10:21 | Bieżący | ESPI | 21/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.

   Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy _ Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

   Załączniki

   • Ogloszenie_NWZA_i_tresc_uchwal_23.12.2022_r..pdf Pobierz

   09-11-2022 15:49:43 | Bieżący | ESPI | 20/2022 Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za III kwartał 2022 r.

   Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2022 r, tj. za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
   Przychody: 6,3 mln PLN wobec 5,07 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
   EBITDA: 0,60 mln PLN wobec 0,73 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
   EBIT: 0,27 mln PLN wobec 0,41 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
   Zysk netto: 0,11 mln PLN wobec 0,31 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.
   Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z realizacją umowy inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. i spadkiem zaangażowania Emitenta w kapitale Eco Service sp. z o.o. do 40% _o czym Emitent informował raportem ESPI 19/2022 w dniu 1 października 2022 r._, począwszy od dnia 30.09.2022 r. Emitent nie jest podmiotem dominującym wobec Eco Service Sp. z o.o. oraz nie konsoliduje danych finansowych. Operacja zbycia i odpłatnego umorzenia udziałów Spółki Eco Service Sp. z o.o. spowodowała obniżenie wyniku netto o wartość 0,04 mln PLN
   Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za III kwartał 2022 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 10 listopada 2022 r.

    01-10-2022 17:32:55 | Bieżący | ESPI | 19/2022 Umorzenie udziałów w spółce zależnej BLACK POINT S.A.

    Zarząd Black Point S.A. _Emitent_, w nawiązaniu do raportu ESPI 18/2022 z dnia 30 września 2022 r., informuje, że w dniu 30 września 2022 r. zgromadzenie wspólników Eco Service podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 1 tys. udziałów własnych o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
    Po umorzeniu łączna liczba udziałów Eco Service wynosi 1 tys. Emitent posiada 400 udziałów tej spółki, co stanowi 40% jej kapitału.
    Umorzenie udziałów, o którym mowa w niniejszym raporcie, oznacza realizację umowy inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. z późniejszymi aneksami, o których Emitent informował w raportach ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., ESPI 12/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz ESPI 20/2021 z dnia 30 września 2021 r.

     30-09-2022 15:28:23 | Bieżący | ESPI | 18/2022 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej BLACK POINT S.A.

     Zarząd Black Point S.A. _Emitent_, w nawiązaniu do raportów ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., ESPI 12/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz ESPI 20/2021 z dnia 30 września 2021 r. informuje, że w dniu 30 września 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przez Emitenta na rzecz spółki zależnej, Eco Service sp. z o.o. _Eco Service_, 1 tys. udziałów Eco Service o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł, za wynagrodzeniem 500 tys. zł płatnym do dnia 31 grudnia 2022 r. Udziały zostały nabyte przez Eco Service w celu ich umorzenia, na które Emitent oraz zgromadzenie wspólników Eco Service w dniu dzisiejszym wyrazili zgodę.
     Przed powyższą transakcją Emitent posiadał 1400 udziałów Eco Service, stanowiących 70% kapitału zakładowego tej spółki. Po powyższej transakcji Emitent posiada 400 udziałów Eco Service, z chwilą publikacji niniejszego raportu stanowiących 20% kapitału zakładowego Eco Service, natomiast po umorzeniu, udział ten wyniesie 40%.
     Umorzenie udziałów będących przedmiotem powyższej transakcji nastąpi w dniu dzisiejszym, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

      30-06-2022 09:28:38 | Bieżący | ESPI | 17/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

      Zarząd Black Point S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
      W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

      Załączniki

      • Universal_Mind_zawiadomienie_o_transakcjach_29.06.2022.pdf Pobierz

      24-06-2022 20:11:29 | Bieżący | ESPI | 16/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2022

      Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2022 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA.
      1. Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, następca prawny Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol _Cypr_, reprezentujący 7.322.256 akcji
      2. Piotr Kolbusz reprezentujący 230.000 akcji

       24-06-2022 08:23:40 | Bieżący | ESPI | 15/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

       Zarząd Black Point S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
       W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

       Załączniki

       • zawiadomienie_Uniwersal_Mind__23.06.2022_2.pdf Pobierz

       • zawiadomienie_Uniwersal_Mind__23.06.2022_3.pdf Pobierz

       • zawiadomienie_Uniwersal_Mind__23.06.2022_2.pdf Pobierz

       06-06-2022 09:58:37 | Bieżący | ESPI | 14/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

       Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniach 3 czerwca oraz 6 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

       W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

       Załączniki

       • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_3.06.2022.pdf Pobierz

       • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_6.06.2022.pdf Pobierz

       02-06-2022 15:20:12 | Bieżący | ESPI | 13/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

       Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

       W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

       Załączniki

       • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_2.06.2022.pdf Pobierz

       01-06-2022 11:39:56 | Bieżący | ESPI | 12/2022

       Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniach: 31 maja oraz 1 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

       W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienień.

       Załączniki

       • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_31.05.2022.pdf Pobierz

       • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_1.06.2022.pdf Pobierz

       27-05-2022 12:24:27 | Bieżący | ESPI | 11/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

       Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy _ Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
       Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

       Załączniki

       • Ogłoszenie i tresc uchał_ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

       06-05-2022 10:42:54 | Bieżący | ESPI | 10/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

       Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

       Zawiadomienie dotyczy wejścia w posiadanie przez Universal Mind Sp. z o.o. 9.160.789 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 76,34% w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 9.160.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,34% głosów, w związku z transakcją połączenia spółek Universal Mind Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Limited.

       W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

       Załączniki

       • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_05.05.2022.pdf Pobierz

       06-05-2022 10:39:52 | Bieżący | ESPI | 9/2022 Nabycie znacznego pakietu akcji BLACK POINT S.A.

       Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał zawiadomienie od Universal Mind Sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

       Zawiadomienie dotyczy wejścia w posiadanie przez Universal Mind Sp. z o.o. 9.160.789 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 76,34% w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 9.160.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,34% głosów, w związku z transakcją połączenia spółek Universal Mind Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Limited.

       W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

       Załączniki

       • 22.05.05_zawiadomienie KNF_Universal Mind_art 69 ustawy o ofercie.pdf Pobierz

       05-05-2022 16:54:11 | Bieżący | ESPI | 8/2022 Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego BLACK POINT S.A.

       Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość dywidendy należnej od spółki zależnej – Eco Service Sp. z o.o. – w wysokości 1 mln PLN. Decyzja została podjęta w związku z rosnącym ryzykiem niewywiązania się przez spółkę Eco Service z tego zobowiązania w terminie wymagalności, tj. do 31 grudnia 2022 3. Dokonany odpis aktualizacyjny wpłynie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta za 2021 r. o kwotę 1 mln PLN.

        12-04-2022 15:41:35 | ESPI | 7/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_08.04.2022.pdf Pobierz

        06-04-2022 15:33:54 | ESPI | 6/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_06.04.2022.pdf Pobierz

        05-04-2022 14:28:08 | ESPI | 5/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.
        Załączniki

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_04.04.2022.pdf Pobierz

        17-03-2022 15:01:26 |ESPI | 4/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_16.03.2022.pdf Pobierz

        14-03-2022 11:57:29 | ESPI | 3/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_11.03.2022.pdf Pobierz

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_11.03.2022_2.pdf Pobierz

        08-03-2022 12:33:57 | ESPI | 2/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 7 i 8 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_07.03.2022.pdf Pobierz

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_08.03.2022.pdf Pobierz

        02-03-2022 12:55:12 | ESPI | 1/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR BLACK POINT S.A.

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
        W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień z dnia 21.02.2022, z dnia 23.02.2022 oraz powiadomienie pierwotne wraz z korektą z dnia 25.02.2022

        Załączniki

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_21.02.2022.pdf Pobierz

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_23.02.2022.pdf Pobierz

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_25.02.2022_pierwotny.pdf Pobierz

        • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_25.02.2022_korekta.pdf Pobierz