Raporty bieżące ESPI - 2010

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

13-12-2010| Bieżący | ESPI | 11/2010

Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:30 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a _biurowiec GLOBIS_ II p. we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
_zwanym dalej w skrócie: „NWZ”_:

I. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki:
1. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, tj. na dzień 29 grudnia 2010 r.
2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. do dnia 30 grudnia 2010 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZ Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

II. Sposoby wykonywania prawa głosu:
1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4_ Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki,
c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ Spółki.
8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZ Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZ Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
9_ Po przybyciu na NWZ, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

III. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZ Spółki.

IV. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
_1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 24 grudnia 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
_2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
_3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ.

VI. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

VII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 11 stycznia 2011 r. do dnia 13 stycznia 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

VIII. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

IX. Informacje dotyczące NWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

  22-10-2010| Bieżący | ESPI | 10/2010

  Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2010 roku otrzymał od IPOPEMA TFI informacje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. IPOPEMA TFI informuje, że w wyniku nabycia w dniu 14 października 2010 roku akcji Spółki firmy Black Point S. A., udział ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

  Przed ww. nabyciem akcji Spółki, ALIOR SFIO posiadał 548 819 akcji, stanowiących 4,99 % kapitału zakładowego Spółki, dających 548 819 głosów, co stanowiło 4,99 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  W chwili niniejszej zawiadomienia ALIOR SFIO posiada 556 771 akcji Spółki, co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego Spółki i daje 556 771 głosów oraz 5,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   14-10-2010| Bieżący | ESPI | 9/2010

   Zarząd spółki Black Point S.A. informuje, iż dnia 13.10.2010 wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

   W zawiadomieniu Członek Rady Nadzorczej Spółki Black Point S.A. informuje o zbyciu 44 986 akcji Spółki Black Point S.A. po cenie nominalnej. Łączna wartość transakcji wyniosła 2 249,30 PLN. Zbycie nastąpiło poprzez wniesienie akcji aportem do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niepowiązanej z Black Point S.A. oraz niepowiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej.

   Transakcja zbycia akcji dokonana została dnia 7.10.2010 r. we Wrocławiu.

   Członek Rady Nadzorczej nie wyraża zgody na publikację danych osobowych, zgodnie z par 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku.

    01-10-2010 | Bieżący | ESPI | 7/2010

    Celem uzupełnienia raportu nr 6/2010 Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 1 października 2010r.

    Piotr KOLBUSZ : 8.644.986 szt. akcji zwykłych.
    Liczba przysługujących głosów 8.644.986, co daje 99,88% głosów zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 78,59% w ogólnej liczbie głosów.

     01-10-2010 | Bieżący | ESPI | 6/2010

     Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 1 października 2010r.

      03-09-2010 | Bieżący | ESPI | 5/2010

      Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 01 października 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej J.A. Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a _biurowiec GLOBIS_ II p. we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

      1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
      2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
      3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
      4. Przyjęcie porządku obrad.
      5. Zmiana uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.
      6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

      Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
      _zwanym dalej w skrócie: „NWZ”_:

      I. Prawo uczestnictwa w NZW Spółki:
      1. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ _dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ_ tj. na dzień 15 września 2010 r.
      2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. w dniu 16 września 2010 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.
      3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZ Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej celem okazania Spółce przed rozpoczęciem obrad NWZ Spółki.
      3. Listę uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

      II. Sposoby wykonywania prawa głosu:
      1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
      2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
      3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
      4_ Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
      5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
      6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
      a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
      b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki,
      c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
      d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
      7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ Spółki.
      8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZ Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na NWZ zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZ Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
      9_ Po przybyciu na NWZ, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

      III. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZ Spółki.

      IV. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
      _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 10 września 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
      _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
      _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

      V. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ.

      VI. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiadanie się w trakcie NWZ ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

      VII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 28 września 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
      VIII. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

      IX. Informacje dotyczące NWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

       03-09-2010| Bieżący | ESPI | 5/2010

       Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 01 października 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej J.A. Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a _biurowiec GLOBIS_ II p. we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

       1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
       2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
       3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
       4. Przyjęcie porządku obrad.
       5. Zmiana uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.
       6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

       Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
       _zwanym dalej w skrócie: „NWZ”_:

       I. Prawo uczestnictwa w NZW Spółki:
       1. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ _dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ_ tj. na dzień 15 września 2010 r.
       2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. w dniu 16 września 2010 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.
       3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZ Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej celem okazania Spółce przed rozpoczęciem obrad NWZ Spółki.
       3. Listę uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

       II. Sposoby wykonywania prawa głosu:
       1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
       2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
       3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
       4_ Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
       5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
       6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
       a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
       b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki,
       c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
       d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
       7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ Spółki.
       8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZ Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na NWZ zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZ Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
       9_ Po przybyciu na NWZ, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

       III. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZ Spółki.

       IV. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
       _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 10 września 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
       _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
       _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

       V. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ.

       VI. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiadanie się w trakcie NWZ ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

       VII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 28 września 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
       VIII. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

       IX. Informacje dotyczące NWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

        28-06-2010 | Bieżący | ESPI | 4/2010

        Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 25 czerwca 2010r.

        1. Piotr KOLBUSZ : 8.644.986 szt. akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 8.644.986, co daje 90,90% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 78,59% w ogólnej liczbie głosów.
        2. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 715. 109 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 715. 109, co daje 7,52% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 6,50% w ogólnej liczbie głosów.

         28-05-2010 | Bieżący | ESPI | 3/2010

         Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc przy ul. Powstańców Śląskich 7a _biurowiec GLOBIS_ II p. we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

         1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
         2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
         3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
         4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
         5. Przyjęcie porządku obrad.
         6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
         7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok obrotowy 2009.
         8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok obrotowy 2009.
         9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
         a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
         b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;
         c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej BLACK POINT;
         d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2009;
         e_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych;
         f_ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009;
         g_ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
         h_ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
         i_ powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
         j_ ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
         k_ zmiany Statutu Spółki w niżej wskazanym zakresie;
         l_ upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;
         10.Zamknięcie obrad.

         Proponowane zmiany Statutu Spółki:

         Aktualnie obowiązująca treść Artykułu 7 Statutu Spółki:
         „Przedmiotem działalności Spółki według PKD _Polskiej Klasyfikacji Działalności_ jest:
         Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji _PKD 22_,
         Produkcja wyrobów chemicznych _PKD 24_,
         Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych _PKD 26_,
         Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 29_,
         Produkcja maszyn biurowych i komputerów _PKD 30_,
         Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 31_,
         Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych _PKD 32_,
         Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 36.63.Z_,
         Przetwarzanie odpadów _PKD 37_,
         Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych _PKD 50_,
         Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami _PKD 51_,
         Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego _PKD 52_,
         Hotele i restauracje _PKD 55_,
         Działalność związana z turystyką _PKD 63.3_,
         Pośrednictwo finansowe pozostałe _PKD 65.2_,
         Obsługa nieruchomości _PKD 70_,
         Informatyka _PKD 72_,
         Działalność badawczo-rozwojowa _PKD 73_,
         Badanie rynku i opinii publicznej _PKD 74.13.Z_,
         Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania _PKD 74.14_,
         Działalność holdingów _PKD 74.15_,
         Reklama _PKD 74.40.Z_,
         Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników _PKD 74.50.A_,
         Działalność związana z organizacją targów i wystaw _PKD 74.87.A_,
         Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD PKD 74.87.B_,
         Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego _PKD 74.20.A_,
         Kształcenie ustawiczne dorosłych, pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane _PKD 80.42.B_,
         Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała _PKD 92.3_,
         Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 92.72.Z_
         Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej _PKD 93.04.Z_,
         Gospodarowanie odpadami _PKD 90.02.Z_.

         Nowa treść Artykułu 7 Statutu Spółki _PKD_:
         „Przedmiotem działalności Spółki według PKD _Polskiej Klasyfikacji Działalności_ jest:
         Produkcja papieru i wyrobów z papieru _PKD 17_,
         Poligrafia i Reprodukcja zapisanych nośników informacji _PKD 18_,
         Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych _PKD 20_,
         Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych _PKD 22_,
         Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń _PKD 25_,
         Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych _PKD 26_,
         Produkcja urządzeń elektrycznych _PKD 27_,
         Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 28_,
         Pozostała produkcja wyrobów _PKD 32_,
         Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców _PKD 38_,
         Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami _PKD 39_,
         Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi _PKD 46_,
         Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi _PKD 47_,
         Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport _PKD 52_,
         Działalność firm centralnych _head Offices_; doradztwo związane z zarządzaniem _PKD 70_,
         Badania naukowe i prace rozwojowe _PKD 72_,
         Wynajem i dzierżawa _PKD 77_,
         Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej _PKD 82_,
         Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego _PKD 95_.” Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy _zwanym dalej w skrócie: „ZWZA”_:

         1. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki:

         1_ Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_ tj. na dzień 09 czerwca 2010 roku.
         2_ W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Spółki i nie później niż w pierwszym
         dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 czerwca 2010 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.
         3_ W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa
         uczestnictwa danej osoby w ZWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w
         ZWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa
         powyżej.
         4_ Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

         2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
         1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
         2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
         3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
         dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
         reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
         akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
         4_ Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
         5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
         6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
         a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
         b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki,
         c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
         d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za
         pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
         7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w
         postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA Spółki.
         8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
         9_ Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

         3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZA Spółki.

         4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
         _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 4 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
         _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
         _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

         5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZA.

         6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

         7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. począwszy od dnia 22 czerwca 2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

         8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZA Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

         9. Informacje dotyczące ZWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

          18-05-2010 | Bieżący | ESPI | 2/2010

          Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 17.05.2010 roku otrzymał od „INVEST PBB Sp. z o.o.” S.K.A. informacje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. „INVEST PBB Sp. z o.o.” S.K.A. informuje, że w wyniku uzyskania w dniu 13 maja 2010 roku przez spółkę Black Point S.A. _”Spółka”_ statusu spółki publicznej w związku z dematerializacją akcji Spółki na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A., „INVEST PBB Sp. z o.o.” S.K.A. posiada głosy, których udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza próg 5%.

          Na dzień niniejszego zawiadomienia „INVEST PBB Sp. z o.o.” S.K.A. posiada łącznie 600 000 akcji Spółki, co stanowi 5,45% kapitału zakładowego Spółki i dalej 600 000 głosów oraz 5,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

          Zawiadomienie nie było dokonane w związku z nabyciem akcji spółki publicznej, które powoduje przekroczenie progów, o których mowa art. 69 Ustawy, ale w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje _jako spółki niepublicznej_ „INVEST PBB Sp. z o.o.” S.K.A. posiadał już wcześniej. W związku z powyższym nie podaje się informacji o uprzednio posiadanej liczbie akcji Spółki, ich procentowym udziale w kapitale zakładowym ani o liczbie głosów z tych akcji i ich udziale w ogólnej liczbie głosów, ponieważ dane te zarówno przed osiągnięciem przez Spółkę statutu spółki publicznej, jak i po osiągnięciu tego statusu są tożsame.

           13-05-2010| Bieżący | ESPI | 1/2010

           Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 13.05.2010 roku otrzymał od IPOPEMA TFI informacje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. IPOPEMA TFI informuje, że w wyniku uzyskania w dniu 13 maja 2010 roku przez spółkę Black Point S.A. _”Spółka”_ statusu spółki publicznej w związku z dematerializacją akcji Spółki na podstawie uchwały Zarządu KDPW S.A., fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają głosy, których udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza próg 5%.

           Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 600 000 akcji Spółki, co stanowi 5,45% kapitału zakładowego Spółki i dalej 600 000 głosów oraz 5,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

           Zawiadomienie nie było dokonane w związku z nabyciem akcji spółki publicznej, które powoduje przekroczenie progów, o których mowa art. 69 Ustawy, ale w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje _jako spółki niepublicznej_ fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały już wcześniej. W związku z powyższym nie podaje się informacji o uprzednio posiadanej liczbie akcji Spółki, ich procentowym udziale w kapitale zakładowym ani o liczbie głosów z tych akcji i ich udziale w ogólnej liczbie głosów, ponieważ dane te zarówno przed osiągnięciem przez Spółkę statutu spółki publicznej, jak i po osiągnięciu tego statusu są tożsame.