Raporty bieżące ESPI - 2011

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

22-12-2011| Bieżący | ESPI | 17/2011

Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 22.12.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby obowiązanej. Zgodnie z zawiadomieniem, dnia 20.12.2011 dokonano transakcji nabycia 14.000 szt. akcji o łącznej wartość 42.000 PLN _9 409,66 EUR_. Średnia cena za akcję wyniosła 3,00 PLN _0,67 EUR_. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku NewConnect.
Wartości transakcji wyrażone w walucie Euro zostały przeliczone wg kursu z dnia wykonania transakcji tj. 1EUR=4,4635 PLN wg tabeli nr 245/A/NBP/2011.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, osoba obowiązana do przekazania zgłoszenia z art. 160 ustawy o obrocie i nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

  18-11-2011| Bieżący | ESPI | 16/2011

  Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 14 listopada 2011 r.
  1. Piotr KOLBUSZ : 560.000 szt. akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 560.000, co daje 6,53% głosów zarejestrowanych na tym walnym zgromadzeniu i stanowi 5,00% w ogólnej liczbie głosów.
  2. WAFFEN INVESTMENTS LIMITED: 8.016.000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 8.016.000, co daje 93,47% na tym walnym zgromadzeniu i stanowi 71,57% w ogólnej liczbie głosów.

   10-11-2011| Bieżący | ESPI | 15/2011

   Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 9 listopada 2011 r. wpłynęło do spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z treścią zawiadomienia, osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 160 ust 1,dnia 4 listopada 2011r. poza rynkiem regulowanym, dokonała transakcji zbycia 20.000 sztuk akcji poprzez wniesienie ich aportem do spółki z o.o. za łączną kwotę 1.000 PLN. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

    19-10-2011| Bieżący | ESPI | 14/2011

    Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14.11.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej TARKOWSKI przy ul. Zaolziańskiej nr 4 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
    6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
    _zwanym dalej w skrócie: „NWZ”_:

    I. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki:
    1. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_, tj. na dzień 29.10.2011 r.
    2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 31.10.2011 r., złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.
    3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZ Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

    II. Sposoby wykonywania prawa głosu:
    1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
    2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
    3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
    4_ Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
    5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
    6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
    a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
    b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki,
    c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
    d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
    7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ Spółki.
    8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZ Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZ Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
    9_ Po przybyciu na NWZ, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

    III. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZ Spółki.

    IV. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
    _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 24.10.2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
    _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
    _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

    V. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ.

    VI. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

    VII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 08.11.2011 r. do dnia 10.11.2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

    VIII. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

    IX. Informacje dotyczące NWZ Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

     14-09-2011| Bieżący | ESPI | 13/2011

     Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14.09.2011r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Piotra Kolbusza, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Black Point S.A.
     Zgodnie z zawiadomieniem dnia 07.09.2011r. wolumen transakcji osiągnął wartość 35.000PLN. Transakcja nabycia 10.000 szt. akcji _średnia cena za akcję 3,50PLN_ została zrealizowana za pośrednictwem Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol w którym pan Piotr Kolbusz pełni również funkcje kierownicze. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku NewConnect.

      13-09-2011| Bieżący | ESPI | 12/2011

      Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2011 roku otrzymał od IPOPEMA TFI informacje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. IPOPEMA TFI informuje, że w wyniku zbycia w dniu 7 września 2011 roku akcji Spółki firmy Black Point S. A., udział ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej 5%.
      Przed ww. zbyciem akcji Spółki, ALIOR SFIO posiadał 560 923 akcji, stanowiących 5,1 % kapitału zakładowego Spółki, dających 560 923 głosów, co stanowiło 5,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
      Na moment niniejszego zawiadomienia ALIOR SFIO posiada 549 608 akcji Spółki, co stanowi 4,996 % kapitału zakładowego Spółki i daje 549 608 głosów oraz 4,996 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

       25-08-2011 | Bieżący | ESPI | 11/2011

       Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 24.08.2011r.

       Piotr KOLBUSZ: 580000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 580000, co daje 6,76% na tym walnym zgromadzeniu i stanowi 5,27% w ogólnej liczbie głosów.
       WAFFEN INVESTMENTS LIMITED: 8006000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 8006000, co daje 93,24% na tym walnym zgromadzeniu i stanowi 72,78% w ogólnej liczbie głosów.

        26-07-2011 | Bieżący | ESPI | 10/2011

        Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

        Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu _na parterze budynku RODIS_, z następującym porządkiem obrad:
        1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
        2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
        3.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
        4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
        5.Przyjęcie porządku obrad.
        6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
        7.Zamknięcie obrad.

        Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy _zwanym dalej w skrócie: „NWZA”_:

        1. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki:
        1.Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_ tj. na dzień 08 sierpnia 2011 roku.
        2.W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZA, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Spółki, tj. w dniu 26 lipca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. najpóźniej w dniu 09 sierpnia 2011 roku, złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.
        3.W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.
        3.Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

        2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
        1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
        2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
        3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
        dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
        reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
        akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
        4_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
        5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
        6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
        a_sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
        b_sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki,
        c_stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
        d_potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za
        pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
        7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w
        postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA Spółki.
        8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
        9_ Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

        3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZA Spółki.

        4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
        _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 3 sierpnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
        _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
        _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

        5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZA.

        6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

        7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. począwszy od dnia 19 sierpnia 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

        8. Informacje dotyczące NWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

         26-07-2011| Bieżący | ESPI | 9/2011

         W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2011 Zarząd Black Point S.A. przekazuje skorygowany wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Black Point SA w dniu 27 maja 2011r. W wyniku omyłki pisarskiej błędnie podano procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ Black Point SA. Poniżej wykaz uwzględniający korektę.

         1. Piotr Kolbusz : 580.000 szt. akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 580.000 co daje 6,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5,27% w ogólnej liczbie głosów.
         2. WAFFEN INVESTMENTS LIMITED WAFFEN: 8.000.000 szt. akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 8.000.000 co daje 91,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 72,73% w ogólnej liczbie głosów.

          15-07-2011| Bieżący | ESPI | 8/2011

          Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A. w dniu 27 maja 2011r.

          1_ WAFFEN INVESTMENTS LIMITED WAFFEN: 8.000.000 szt. akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 8.000.000 co daje 83,09% głosów zarejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 72,73% w ogólnej liczbie głosów.
          2_ Piotr Kolbusz : 580.000 szt. akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 580.000 co daje 6,02% głosów zarejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5,27% w ogólnej liczbie głosów.

          Raport nie został przekazany w regulaminowym terminie ze względu na przeoczenie Emitenta.

           27-05-2011 | Bieżący | ESPI | 7/2011

           Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 27.05.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Kamili Yamasaki, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Black Point SA. Zgodnie z zawiadomieniem dnia 25.05.2011 r. wolumen transakcji osiągnął wartość 22.475,75,- PLN. Transakcja nabycia 4.500 szt. akcji _średnia cena za akcję 4,995,- PLN_ została dokonana na sesji zwykłej na rynku NewConnect.

            25-05-2011| Bieżący | ESPI | 6/2011

            Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24.05.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Piotra Kolbusza, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Black Point S.A. Zgodnie z zawiadomieniem dnia 20.05.2011 r. wolumen transakcji osiągnął wartość 30.000,- PLN. Transakcja nabycia 6.000 szt. akcji _średnia cena za akcję 5,- PLN_ została zrealizowana za pośrednictwem Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol w którym pan Piotr Kolbusz pełni również funkcje kierownicze. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku NewConnect.

             29-04-2011| Bieżący | ESPI | 5/2011

             Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 _na parterze budynku RODIS_ we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
             1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
             2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
             3.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
             4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
             5.Przyjęcie porządku obrad.
             6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
             7.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2010.
             8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2010.
             9.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
             a_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
             b_zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
             c_zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej BLACK POINT;
             d_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2010;
             e_zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2010;
             f_przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010;
             g_udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
             h_udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
             i_powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
             j_ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
             k_zmiany treści uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.06.2010 r.
             10. Zamknięcie obrad.

             Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy _zwanym dalej w skrócie: „ZWZA”_:

             1. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki:
             1. Prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_ tj. na dzień 11 maja 2011 roku.
             2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Spółki i nie później niż w pierwszym
             dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 12 maja 2011 r., żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
             1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
             2_ liczbę akcji,
             3_ rodzaj i kod akcji,
             4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
             5_ wartość nominalną akcji,
             6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
             7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
             8_ cel wystawienia zaświadczenia,
             9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
             10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
             3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa
             uczestnictwa danej osoby w ZWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w
             ZWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa
             powyżej.
             4. Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

             2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
             1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
             2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
             3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
             reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
             akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
             4_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
             5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
             6_Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
             a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
             b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki,
             c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
             d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za
             pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
             7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w
             postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA Spółki.
             8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
             9_ Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

             3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZA Spółki.

             4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
             _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 6 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
             _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
             _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

             5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZA.

             6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

             7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. począwszy od dnia 24 maja 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

             8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZA Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

             9. Informacje dotyczące ZWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

              04-02-2011 | Bieżący | ESPI | 4/2011

              Zarząd Black Point S.A. informuje, iż dnia 4 lutego 2011 r. wpłynęło do spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W zawiadomieniu Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol informuje, iż na skutek wniesienia akcji aportem przez Piotra Kolbusza dnia 31 stycznia 2011 weszła w posiadanie 8.000.000 akcji spółki Black Point. Piotr Kolbusz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w Black Point SA pełni również funkcję kontrolną w Waffen Investments Limited. Stan posiadania akcji spółki Black Point SA przez spółkę Waffen Investments Limited na dzień wpłynięcia zawiadomienia wynosi 8.000.000 co stanowi 72,73 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem transakcji, spółka Waffen Investments Limited nie posiadała akcji spółki Black Point S.A. Waffen Investments Limited informuje również, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Black Point.

               04-02-2011]| Bieżący | ESPI | 3/2011

               Zarząd spółki Black Point S.A. informuje, iż dnia 4 lutego 2011 do spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. –Piotr Kolbusz informuje o zbyciu 8.000.000 akcji spółki Black Point S.A. po cenie nominalnej. Zbycie nastąpiło poprzez wniesienie akcji aportem do spółki zarejestrowanej na Cyprze, w której Piotr Kolbusz pełni funkcję kontrolną, co ustanawia spółkę cypryjską podmiotem powiązanym osobą Piotra Kolbusza ze spółką Black Point. Transakcja zbycia akcji dokonana została dnia 31 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 69 pkt 1 Ustawy o ofercie członek Rady Nadzorczej informuje również, iż na skutek dokonanej transakcji zmianie uległ udział w posiadanej liczbie głosów. Na dzień wpłynięcia zgłoszenia Piotr Kolbusz posiada 5,45 % ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji Piotr Kolbusz posiadał 8.600.000 akcji, co stanowiło 78,18 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członek rady nadzorczej Piotr Kolbusz informuje również, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Black Point.

                17-01-2011 | Bieżący | ESPI | 2/2011

                Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Black Point S.A. w dniu 14 stycznia 2011r.

                Piotr KOLBUSZ : 8.600.000 szt. akcji zwykłych.
                Liczba przysługujących głosów 8.600.000, co daje 100% na tym zgromadzeniu i stanowi 78,18 % w ogólnej liczbie głosów.