Raporty bieżące ESPI - 2013

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

23-04-2013| Bieżący | ESPI | 5/2013

Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. W zawiadomieniu spółka Waffen Investments Limited informuje, iż jej udział w ogólnej liczbie głosów Black Point S.A. uległ zmianie w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału spółki Black Point S.A. w dniu 12 kwietnia 2013 roku, o której Waffen Investments Limited powzięła informację w dniu 19 kwietnia 2013 roku.
Aktualnie Waffen Investments Limited posiada 8.030.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 55,00% kapitału zakładowego, dających prawo do 55,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału spółka Waffen Investments Limited posiadała 8.030.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 71,70% kapitału zakładowego, dających prawo do 71,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A.

Jednocześnie Waffen Investments Limited informuje, iż podmioty zależne od Waffen Investments Limited nie posiadają akcji Black Point S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

  23-04-2013| Bieżący | ESPI | 4/2013

  Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Pawła Pernala pełniącego funkcję Członka Zarządu Black Point S.A. o nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.
  Zgodnie z treścią zawiadomienia, spółka Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji _Cypr_, w której Pan Paweł Pernal posiada 100% udziałów, objęła w dniu 26 listopada 2012 roku 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Black Point S.A. po cenie emisyjnej 1,75 PLN, w wyniku wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2012 roku. Akcje zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 kwietnia 2013 roku, o której to rejestracji Loquinar Limited powzięła informację w dniu 19 kwietnia 2013 roku.

   23-04-2013| Bieżący | ESPI | 3/2013

   Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3_ Ustawy o ofercie publicznej. W zawiadomieniu Pan Paweł Pernal informuje, iż jego udział w ogólnej liczbie głosów Black Point S.A. uległ zmianie w wyniku objęcia przez Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze 3.400.000 akcji Black Point S.A. zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 kwietnia 2013 roku, o czym Pan Pernal powziął informację w dniu 19 kwietnia 2013 roku. Pan Paweł Pernal jest właścicielem 100% udziałów Loquinar Limited.

   Aktualnie Pan Paweł Pernal posiada _bezpośrednio i pośrednio_ 3.440.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 23,56% kapitału zakładowego, dających prawo do 23,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A., w tym bezpośrednio 40.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,27% kapitału zakładowego, dających prawo do 0,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A. oraz pośrednio, poprzez Loquinar Limited 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 23,29% kapitału zakładowego, dających prawo do 23,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A.

   Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału Pan Paweł Pernal posiadał 40.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,36% kapitału zakładowego, dających prawo do 0,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A., natomiast spółka Loquinar Limited nie posiadała akcji Black Point S.A.

   Pan Paweł Pernal jednocześnie informuje, iż brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

    23-04-2013| Bieżący | ESPI | 2/2013

    Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
    W zawiadomieniu spółka Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze informuje, iż jej udział w ogólnej liczbie głosów Black Point S.A. uległ zmianie w wyniku objęcia 3.400.000 akcji Black Point S.A. zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 kwietnia 2013 roku, o której to rejestracji Loquinar Limited powzięła informację w dniu 19 kwietnia 2013 roku.
    Aktualnie Loquinar Limited posiada 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 23,29% kapitału zakładowego, dających prawo do 23,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Point S.A.

    Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału spółka Loquinar Limited nie posiadała akcji Black Point S.A.

    Jednocześnie Loquinar Limited informuje, iż podmioty zależne od Loquinar Limited nie posiadają akcji Black Point S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

    100% udziałowcem spółki Loquinar Limited jest Paweł Pernal Członek Zarządu Black Point S.A.

     12-02-2013| Bieżący | ESPI | 1/2013

     Zarząd Black Point S.A. informuje, iż w wyniku problemu technicznego opublikowano niepełną treść raportu bieżącego nr 1/2013.

     Poniżej pełna treść raportu nr 1/2013.

     „Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 11 lutego 2013 r. otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: IPOPEMA TFI_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zbycia akcji Emitenta przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI _dalej: Fundusze_ w transakcjach przeprowadzonych w alternatywnym systemie obrotu w dniu 4 lutego 2013 r., a rozliczonych w dniu 7 lutego 2013 r., łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%.

     Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 597.769 akcji Black Point S.A., co stanowiło 5,43% kapitału zakładowego Emitenta oraz posiadały 597.769 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,43% w ogólnej liczbie głosów.
     Na dzień zawiadomienia Fundusze nie posiadają akcji Emitenta.”

      12-02-2013 | Bieżący | ESPI | 1/2013

      Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że w dniu 11 lutego 2013 r. otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: IPOPEMA TFI_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zbycia akcji Emitenta przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI _dalej: Fundusze_ w transakcjach przeprowadzonych w alternatywnym systemie obrotu w dniu 4 lutego 2013 r., a rozliczonych w dniu 7 lutego 2013 r., łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%.