Raporty bieżące ESPI - 2015

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

05-10-2015 | Bieżący | ESPI | 7/2015

Zarząd Black Point S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 25 września 2015 r.
1. Waffen Investments Limited: 8.030.000 głosów _8.030.000 akcji_, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZA i 55% w ogólnej liczbie głosów.

  28-08-2015| Bieżący | ESPI | 5/2015

  Zarząd BLACK POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych _dalej jako: KSH_, zwołuje na dzień 25 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Zaolziańska 4 _na parterze budynku RODIS_, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  a_ powołania nowych Członków Rady Nadzorczej;
  b_ zmiany Statutu Spółki;
  c_ upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  7. Zamknięcie obrad.

  Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy _zwanym dalej w skrócie: „NWZA”_: 1. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki:
  1. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_ tj. na dzień 09 września 2015 roku.
  2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 września 2015 r., żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
  1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2_ liczbę akcji,
  3_ rodzaj i kod akcji,
  4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
  5_ wartość nominalną akcji,
  6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
  7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
  8_ cel wystawienia zaświadczenia,
  9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa
  uczestnictwa danej osoby w NWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w
  NWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa
  powyżej.
  2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
  1_ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  2_ Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
  3_ Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  4_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  5_ O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
  6_ Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
  a_ sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
  b_ sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki,
  c_ stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
  d_ potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
  7_ Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w
  postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA Spółki.
  8_ Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
  9_ Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
  3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZA Spółki.
  4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
  _1_ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 04 września 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
  _2_ Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
  _3_ Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  5. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
  6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. począwszy od dnia 22 września 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZA Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
  8. Informacje dotyczące NWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

   29-06-2015| Bieżący | ESPI | 4/2015

   Zarząd Black Point S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2015 r.

   1. Waffen Investments Limited: 8.030.000 głosów _8.030.000 akcji_, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZA i 55% w ogólnej liczbie głosów.

    29-05-2015| Bieżący | ESPI | 2/2015

    Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.

    W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

    Załączniki

    • Ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_projekty_uchwal_24.06.2015.pdf Pobierz

    16-01-2015| Bieżący | ESPI | 1/2015

    Zarząd Black Point S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2015 r. otrzymał dwa zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Loquinar Limited, których treść przekazuje w załączeniu.

    Załączniki

    • LOQUINAR-zawiadomienie_13.01.2015.pdf Pobierz

    • LOQUINAR-zawiadomienie_14.01.2015.pdf Pobierz