Raporty bieżące ESPI - 2016

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

23-12-2016| Bieżący | ESPI | 11/2016

Zarząd Black Point SA _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 23 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała informację iż została wybrana jako preferowany dostawca alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do druku pod marka Black Point dla całej sieci Media Saturn Holding Polska _”MSHP”_. W związku z tą decyzja począwszy od początku stycznia 2017 r. produkty Spółki będą dostępne we wszystkich halach MSHP w Polsce, co oznacza wzrost liczby obsługiwanych przez Spółkę hal o blisko 100% w porównaniu do dotychczasowej ilości. Zarząd szacuje, ze w wyniku tej decyzji obroty roczne w kanale marketów _sprzedaży detalicznej_ przekroczą 20% całkowitego obrotu Spółki.

  05-12-2016 | Bieżący | ESPI | 10/2016

  Zarząd Spółki Black Point S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 5 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Waffen Investment Ltd. będące korektą zawiadomienia z dnia 25.11.2016 r. dot. transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce i blisko związanej, opublikowanego raportem nr 9/2016 w dniu 25-11-2016 r.

  Zawiadomienia te stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki

  • Waffen_-_Zawiadomienie_BP_Zmiana_5_XII_2016_korekta_zawiadomienia_25.11.2016.pdf Pobierz

  25-11-2016 | Bieżący | ESPI | 9/2016

  Zarząd Spółki Black Point S.A. niniejszym informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. Spółka
  otrzymała zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.
  Zawiadomienia te stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki

  • Waffen_-_Zawiadomienie_KNF_25_XI_2016.pdf Pobierz

  21-11-2016 | Bieżący | ESPI | 8/2016

  Zarząd Spółki Black Point S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

  Zawiadomienia te stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki

  08-11-2016| Bieżący | ESPI | 7/2016

  Zarząd BLACK POINT S.A. _”Spółka”_ informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał 2016 r., tj. za okres 1.07.2016-30.09.2016:

  Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za 3q’2016 r. :
  Przychody: 5,82 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,27 mln PLN,
  EBITDA: -0,07 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,34 mln PLN
  EBIT: – 0,43 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,35 mln PLN,
  strata brutto: 0,51 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,37 mln PLN

  Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BLACK POINT za 3q’2016 r. :
  Przychody: 11,49 mln PLN, co stanowi spadek o 1,97 mln PLN,
  EBITDA: – 0,19 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,64 mln PLN,
  EBIT: -0,57 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0, 65 mln PLN,
  Strata brutto: 0, 72 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,70 mln PLN.

  Istotnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na wyniki skonsolidowane oraz jednostkowe była planowana i przewidywana strategiczna decyzja o wdrożeniu w całej Grupie nowego systemu klasy ERP.
  To przedsięwzięcie mocno zaangażowało całą organizację i miało krótkoterminowo negatywny wpływ na sprawność operacyjną i sprzedaż, niemniej jednak było krokiem koniecznym dla zapewnienia dalszego rozwoju Grupy i jej spółek.
  Czynnikami wpływającymi niekorzystnie na zmianę dynamiki wyniku skonsolidowanego była wyższa niż w roku 2015 sezonowa dekoniunktura na światowym rynku zużytych kartridży, zwłaszcza na jednym z istotnych rynków działalności spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o.

   20-10-2016| Bieżący | ESPI | 6/2016

   Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny, wyrokiem ogłoszonym dnia 19.10.2016 r. w sprawie powództwa HP Inc. w Palo Alto, USA _dalej: HP_, wobec Emitenta, oddalił apelacje stron, tym samym podzielając w całości stanowisko Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W wyroku z dnia 01 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w większości roszczenia HP skierowane wobec Emitenta uznając, iż Emitent nie wytwarzał produktów naruszających patenty, jednakże w związku z sytuacją mającą miejsce przed 2012 r., przyjął iż doszło do wprowadzenia do obrotu produktów nowych i zasądził na rzecz HP kwotę 60,5 tys. PLN tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez Emitenta korzyści.
   Sąd Okręgowy oddalił w całości roszczenia HP o nakazanie Emitentowi: zaniechania wprowadzania kartridży do obrotu, wycofania kartridży z obrotu, zniszczenia kartridży będących w obrocie, publikacji orzeczenia, stwierdzając, iż Black Point nie wprowadza do obrotu produktów naruszających patenty HP. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego.
   W związku z oddaleniem przez Sąd Apelacyjny w całości apelacji HP, Sąd Apelacyjny zasądził od HP na rzecz Emitenta koszty postępowania apelacyjnego.
   Wyrok jest prawomocny.

    05-08-2016| Bieżący | ESPI | 4/2016

    Zarząd Black Point S.A. _dalej: Emitent_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za II kwartał 2016 r., opublikowaną dnia 2 sierpnia 2016 roku _raport bieżący nr 3/2016_.

    Było:
    Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BLACK POINT.:
    Przychody: 17, 04 mln PLN
    EBITDA: 0,45 mln PLN,
    EBIT: 0,08 mln PLN,
    Strata brutto: 0,01 mln PLN,

    Jest:
    Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BLACK POINT.:
    Przychody: 14,55 mln PLN
    EBITDA: 0,44 mln PLN,
    EBIT: 0,07 mln PLN,
    Strata brutto: 0,03 mln PLN,

    Korekta skonsolidowanych wyników finansowych spowodowana jest błędem popełnionym przez obsługujące Grupę Kapitałową zewnętrzne biuro rachunkowe przy sporządzaniu konsolidacji wyników finansowych i sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
    W szacunkowych wynikach skonsolidowanych nie dokonano wyłączenia obrotów wewnątrzgrupowych pomiędzy spółkami Black Point S.A i Eco Service Sp. z o.o. oraz niezrealizowanej poza Grupą Kapitałową marży.

     02-08-2016| Bieżący | ESPI | 3/2016

     Zarząd BLACK POINT S.A. _”Spółka”_ informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał 2016 r., tj. za okres 1.04.2016-30.06.2016:

     Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za 2q’2016 r. :
     Przychody: 6,21 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,30 mln PLN, tj. o 5 % rdr
     EBITDA: 3 tyś PLN, co stanowi spadek rdr o 0,24 mln PLN, tj. 98 % rdr
     EBIT: – 0,35 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,24 mln PLN,
     Zysk brutto: 0,20 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,19 mln PLN, tj. 0 49 %

     Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BLACK POINT.:
     Przychody: 17,04 mln PLN, co stanowi wzrost o 2,52 mln PLN, tj. o 17 % rdr
     EBITDA: 0,45 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,14 mln PLN, tj. o 24 % rdr
     EBIT: 0,08 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,14 mln PLN, tj. o 63% rdr
     Strata brutto: 0,01 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,53 mln PLN

     Pomimo, że szacunkowe wyniki jednostkowe i skonsolidowane Black Point S.A. za II kwartał 2016 r. nie odbiegają od oczekiwań i planów Zarządu, Zarząd zdecydował o publikacji niniejszego komunikatu ponieważ uznał, że istotną informacją jest znacząca zmiana bezwzględnej dynamiki _w %_ kwartalnych wyników w stosunku do historycznych okresów porównywalnych.

     Istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę dynamiki wyniku skonsolidowanego były nadzwyczajne wyniki sprzedaży spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2015 roku, których powtórzenia w 2016 roku Zarząd nie planował.
     W przypadku wyników jednostkowych Black Point S.A., czynnikiem wpływającym na zmianę dynamiki była wypłata o połowę mniejszej dywidendy ze spółki zależnej Eco Service _0,6 mln PLN w H1 2016 r., 1,2 mln PLN w H1 2015 r._.

      13-05-2016| Bieżący | ESPI | 1/2016

      Zarząd BLACK POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych _dalej jako: KSH_, zwołuje na dzień 10 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Zaolziańska 4 _na parterze budynku RODIS_, z następującym porządkiem obrad:
      1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
      2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
      3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
      4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
      5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
      6.Przyjęcie porządku obrad.
      7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
      a_Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
      b_Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015;
      c_Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2015;
      d_Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2015;
      e_Podjęcie uchwały o podziale zysku/ wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty;
      f_Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2015,
      g_Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
      h_Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
      7.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

      Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy _zwanym dalej w skrócie: „ZWZA”_:

      1. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki:
      1.Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_ tj. na dzień 25 maja 2016 r.
      2.W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 27 maja 2016 r., żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
      1_firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
      2_liczbę akcji,
      3_rodzaj i kod akcji,
      4_firmę _nazwę_, siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
      5_wartość nominalną akcji,
      6_imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
      7_siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
      8_cel wystawienia zaświadczenia,
      9_datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
      10_podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
      3.W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa
      uczestnictwa danej osoby w ZWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w
      ZWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa
      powyżej.
      2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
      1_Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
      2_Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
      3_Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
      4_Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
      5_O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
      6_Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
      a_sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa _ciągu pełnomocnictw_, a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
      b_sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki,
      c_stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
      d_potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za
      pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
      7_Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w
      postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA Spółki.
      8_Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa _substytucji_.
      9_Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
      3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZA Spółki.
      4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
      _1_Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 20 maja 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
      _2_Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
      _3_Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
      5. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
      6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. począwszy od dnia 7 czerwca 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
      7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZA Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
      8. Informacje dotyczące ZWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

       19-02-2016| Bieżący | ESPI | 2/2016

       Black Point S.A. _dalej: „Spółka”_ działając na podstawie art. 70 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: „Ustawa”_, informuje o otrzymaniu w dniu 18.02.2016 r. zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy od Waffen Investment Limited, o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta i zmianie ogólnej liczby głosów posiadanych na WZA Spółki przez Waffen Investment Limited.

       Treść zawiadomienia otrzymanego od Waffen Investment Limited Emitent przekazuje w załączniku.

       Załączniki

       • zawiadomienie_Waffen_18_II_2016.pdf Pobierz

       19-02-2016| Bieżący | ESPI | 1/2016

       Black Point S.A. _dalej: „Spółka”_ działając na podstawie art. 70 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: „Ustawa”_, informuje o otrzymaniu w dniu 18.02.2016 r. zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy od Piotra Kolbusza, o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta i zmianie ogólnej liczby głosów posiadanych na WZA Spółki przez Piotra Kolbusza wspólnie z podmiotem zależnym Waffen Investment Limited.

       Treść zawiadomienia otrzymanego od Piotra Kolbusza Emitent przekazuje w załączniku.

       Załączniki

       • zawiadomienie_Piotr_Kolbusz_18_II_2016.pdf Pobierz