Raporty bieżące ESPI - 2019

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

09-12-2019 | Bieżący | ESPI | 19/2019

Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI 18/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
W raporcie omyłkowo podano datę wypłaty dywidendy przez Eco Service Sp. z o.o. do dnia 30.06.20121 r. Prawidłową datą jest 30.06.2021 r.

Pełna, skorygowana treść raportu bieżącego ESPI 18/2019:

Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eco Service Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta _Przedsiębiorstwo_, w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 1.000.000 zł dywidendy z kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta. Dywidenda zostanie wypłacona do dnia 30.06.2021 r.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą informacją za istotną z uwagi za potencjalny znaczący wpływ wypłaty dywidendy na przyszłe wyniki Emitenta.

  09-12-2019| Bieżący | ESPI | 19/2019

  Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r. oraz ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umów sprzedaży udziałów Eco Service Sp. z o.o. _Przedsiębiorstwo_ na rzecz Pana Marcina Adamskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa, oraz Pana Grzegorza Sokołowa, Członka Zarządu Przedsiębiorstwa _Nabywcy_.

  Przedmiotem umów sprzedaży jest łącznie 600 udziałów Przedsiębiorstwa _Udziały_, tj. po 300 udziałów na rzecz każdego z Nabywców, o wartości nominalnej po 500 zł każdy, stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa. Łączna cena nabycia udziałów wynosi 300 tys. zł, czyli po 150 tys. zł płatnych przez każdego z Nabywców. Przeniesienie własności Udziałów na rzecz Nabywców nastąpi z dniem 9 grudnia 2019 r.
  Emitent uznał powyższą informację za istotną w kontekście realizacji założeń umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem ESPI 4/2019 z dnia 21 maja _Umowa Inwestycyjna_, a także z uwagi na znaczący wpływ działalności Przedsiębiorstwa na biznes Emitenta oraz potencjalną istotną zmianę udziału Emitenta w kapitale Przedsiębiorstwa w przypadku realizacji dalszych założeń Umowy Inwestycyjnej.

   06-12-2019| Bieżący | ESPI | 18/2019

   Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eco Service Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta _Przedsiębiorstwo_, w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 1.000.000 zł dywidendy z kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta. Dywidenda zostanie wypłacona do dnia 30.06.20121 r.
   Zarząd Emitenta uznał niniejszą informacją za istotną z uwagi za potencjalny znaczący wpływ wypłaty dywidendy na przyszłe wyniki Emitenta.

    23-10-2019 | Bieżący | ESPI | 17/2019

    Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał roku obrotowego 2019, tj. za okres 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.:

    Dane jednostkowe:
    Przychody: 5,51 mln PLN, wobec 5,57 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
    EBITDA: 0,79 mln PLN, wobec 0,65 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
    EBIT: 0,47 mln PLN, wobec 0,31 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
    Zysk netto: 0,42 mln PLN, wobec 0,25 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

    Dane skonsolidowane:
    Przychody: 11,36 mln PLN, wobec 11,38 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
    EBITDA: 0,83 mln PLN wobec 0,83 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
    EBIT: 0,45 mln PLN wobec 0,44 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
    Zysk netto: 0,42 mln PLN wobec 0,39 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka Black Point S.A. w III kwartale 2019 r. zrealizowała przyjęty plan budżetowy, wypracowała 50 % wyższy zysk operacyjny oraz niemal 70 % wyższy zysk netto w stosunku do III kwartału ubiegłego roku.
    Grupa Black Point w III kwartale 2019 r. osiągnęła 2 % wyższy zysk operacyjny oraz 7 % wzrostu zysku netto, pomimo słabszej koniunktury w branży i spadków sprzedaży pustych kartridży na światowych rynkach w III kwartale.

    Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za III kwartał 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 listopada 2019 roku.

     10-10-2019 | Bieżący | ESPI | 16/2019

     Zarząd Black Point S.A. informuje, że w dniu 10 października 2019 r. roku otrzymał powiadomienie od osoby będącej Przewodniczącym Rady Nadzorczej Black Point S.A. _t.j. osoby pełniącej obowiązki zarządcze_ o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

     W załączeniu przekazujemy treść Powiadomienia.

     Załączniki

     • Zawiadomienie_KNF_10.10.2019.pdf Pobierz

     30-09-2019| Bieżący | ESPI | 15/2019

     Zarząd BLACK POINT S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30 września 2019 r.:
     1. Waffen Investments Limited: 7.230.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 60,25% w ogólnej liczbie głosów.

      10-09-2019 | Bieżący | ESPI | 14/2019

      Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2019 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 13/2019 z dnia 3 września 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek formalny Akcjonariusza: Waffen Investments LTD.
      Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów oznaczonych jako pkt 8 oraz pkt 9 , o treści:
      – 8 pkt Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki,
      – 9 pkt Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
      Treść nowych i zmienionych uchwał Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
      Nowy porządek obrad:
      1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
      2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
      3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
      4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
      5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
      6. Przyjęcie porządku obrad.
      7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
      10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

      Załączniki:
      – Projekt uchwały nr 2/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
      – Projekt uchwały nr 6/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
      – Projekt uchwały nr 7/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

      Załączniki

      • Uchwala_nr_2_30.09.2019_NWZA_w_sprawie_zatwierdzenia_porzadku_obrad.pdf Pobierz

      • Uchwala_nr_6_30.09.2019_NWZA_w_sprawie_likwidacji_kapitalu_rezerwowego_i_przeniesienia_kwoty_na_kapital_zapasowy.pdf Pobierz

      • Uchwala_nr_7_30.09.2019_NWZA_w_sprawie_uzycia_czesci_kapitalu_zapasowego_na_wyplate_na_rzecz_akcjonariuszy.pdf Pobierz

      03-09-2019 | Bieżący | ESPI | 13/2019

      Zarząd BLACK POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych _dalej jako: KSH_, zwołuje na dzień 30 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Zaolziańska 4 _na parterze budynku RODIS_.
      Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

      Załączniki

      • BP_ogloszenie_o_NWZA_30.09.2019.pdf Pobierz

      09-08-2019 | Bieżący | ESPI | 12/2019

      W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., Zarząd BLACK POINT S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. pomiędzy Spółką a Panem Marcinem Adamskim oraz Panem Grzegorzem Sokołowem podpisany został Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

      Zgodnie z zawartym Aneksem, do podpisania umowy przenoszącej własność udziałów dojdzie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

      Pozostałe zapisy Umowy Inwestycyjnej nie ulegają zmianie.

       22-07-2019| Bieżący | ESPI | 11/2019

       Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał roku obrotowego 2019, tj. za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.:

       Dane jednostkowe:
       Przychody: 5,50 mln PLN, wobec 5, 97 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBITDA: 0,59 mln PLN, wobec 0,81 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBIT: 0,27 mln PLN, wobec 0,47 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       Zysk netto: 2,73 mln PLN, wobec 0,41 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

       Dane skonsolidowane:
       Przychody: 12,38 mln PLN, wobec 11, 99 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBITDA: 0,74 mln PLN wobec 1,07 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBIT: 0,36 mln PLN wobec 0,68 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       Zysk netto: 0,27 mln PLN wobec 0,59 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na wyniki jednostkowe II kwartału 2019 r. mają spadkowy trend sprzedaży asortymentu kartridży do drukarek atramentowych wynikający ze zmieniających się tendencji konsumenckich oraz spadki sprzedaży w kanale retail wynikające z ograniczenie handlu w niedzielę. Wpływ na poziom zysku jednostkowego netto ma wartość dywidendy należnej od Spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. o wartości 2,5 mln PLN.

       Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za II kwartał 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 9 sierpnia 2019 roku.

       Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

        05-07-2019| Bieżący | ESPI | 10/2019

        Zarząd Black Point S.A. informuje, że w dniu 5 lipca 2019 r. otrzymał zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
        W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

        Załączniki

        • 2019-07-05_Zawiadomienie_MAR (1).pdf Pobierz

        03-07-2019| Bieżący | ESPI | 9/2019

        Zarząd Black Point S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2019 r. 1. Waffen Investments Limited: 7.230.000 akcji, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym.

         31-05-2019| Bieżący | ESPI | 8/2019

         Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 09:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.
         Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

         Załączniki

         • Tresc_ogloszenia_ZWZA_BP_projekty_uchwal_26.06.2019.pdf Pobierz

         31-05-2019| Bieżący | ESPI | 7/2019

         Zarząd Black Point S.A. odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 24 czerwca 2019 roku. Przyczyną odwołania jest błąd operatora i nie zachowanie wymaganego terminu 26-ciu dni od daty ogłoszenia do dnia Walnego Zgromadzenia.

         W związku z powyższym Spółka ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o czym ogłosi w odrębnym raporcie bieżącym.

          30-05-2019 | Bieżący | ESPI | 6/2019

          Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.
          Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

          Załączniki

          23-05-2019| Bieżący | ESPI | 5/2018

          Zarząd BLACK POINT S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 maja 2019 r., podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

          Zarząd Emitenta rekomenduje, aby zysk netto za 2018 r., w wysokości 1 858 459,97 zł _słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100_ przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
          Jednocześnie zarząd rekomenduje, aby straty wynikające z korekty błędów w ubiegłych latach w kwotach:
          -171 457,28 zł z 2014 r.
          -37 751,46 zł z 2018 r.
          pokryć z kapitału zapasowego.

          Powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

           21-05-2019| Bieżący | ESPI | 4/2019

           Zarząd BLACK POINT S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 21 maja 2019 r., za zgodą Rady Nadzorczej, podpisał Umowę Inwestycyjną dotyczącą warunkowej sprzedaży łącznie 600 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących łącznie 30% udziałów spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. _”Przedsiębiorstwo”_, w której w dniu dzisiejszym posiada 100% udziałów, na rzecz Pana Marcina Adamskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa oraz Pana Grzegorza Sokołowa, członka zarządu _łącznie dalej: „Nabywcy”_.
           Przedmiotem warunkowej sprzedaży jest 600 udziałów, tj. po 300 udziałów, Przedsiębiorstwa o wartości nominalnej po 500 zł każdy, na rzecz każdego z Nabywców. Łączna cena nabycia udziałów została ustalona według ich wartości godziwej na podstawie zamówionej wyceny na 300 tys. zł, czyli po 150 tys. zł płatnych przez każdego z Nabywców.
           Warunkiem zaoferowania przez Emitenta nabycia udziałów Przedsiębiorstwa i zawarcia Umowy Sprzedaży udziałów jest wypłata przez Przedsiębiorstwo na rzecz Emitenta dywidendy w wysokości co najmniej 1 mln zł, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2019 r.
           Złożenie oferty sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa przez Emitenta nastąpi w terminie do 30 dni po stwierdzeniu przez Emitenta, iż doszło do spełnienia wyżej wskazanego warunku, lecz nie później niż do dnia 14 sierpnia 2019 r.
           Ponadto Strony zawartej Umowy Inwestycyjnej postanowiły, że Emitent wyrazi zgodę na dobrowolne i odpłatne umorzenie, z kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa, posiadanych przez Emitenta 1 tys. udziałów Przedsiębiorstwa, pod określonymi warunkami. Umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem na rzecz Emitenta wynoszącym 500 tys. zł. Warunkami wyrażenia zgody na umorzenie są 1_ Zawarcie wspomnianej powyżej umowy sprzedaży 600 udziałów Przedsiębiorstwa; 2_ wypłata przez Przedsiębiorstwo na rzecz Emitenta dywidendy w wysokości co najmniej 1,5 mln zł, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku spełniania obu warunków, do umorzenia udziałów dojdzie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.
           W razie spełnienia określonych powyżej warunków, w wyniku sprzedaży udziałów oraz umorzenia, Nabywcy osiągną łącznie 60% udziałów w kapitale Przedsiębiorstwa, a Emitent zmniejszy udział w Przedsiębiorstwie do 40%.
           Celem umowy inwestycyjnej jest wycofanie przez Emitenta zgromadzonych w Przedsiębiorstwie aktywów i przeznaczenie ich na własne cele rozwojowe z jednoczesnym umożliwieniem zarządowi Przedsiębiorstwa rozwijanie go w wybranym przez siebie kierunku. Przed dokonaniem w/w sprzedaży udziałów Emitent planuje dokonać zmian w umowie spółki Przedsiębiorstwa zapewniających mu w przyszłości stosowny głos w kluczowych kwestiach strategicznych.
           O zawarciu Umowy Sprzedaży udziałów, o której mowa powyżej oraz o umorzeniu udziałów Przedsiębiorstwa lub o niespełnieniu warunków przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej, Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.
           Emitent uznał powyższą informację za istotną, z uwagi na znaczący wpływ działalności Przedsiębiorstwa na biznes Emitenta, a także możliwą istotną zmianę udziału Emitenta w kapitale Przedsiębiorstwa w przypadku realizacji opisanych powyżej założeń Umowy Inwestycyjnej.

            17-05-2019| Bieżący | ESPI | 3/2019

            Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Eco Service Sp. z o.o. _Spółka Zależna_, w której Emitent posiada 100% udziałów, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 2.500.000zł dywidendy z kapitału zapasowego Spółki Zależnej na rzecz Emitenta w następujących terminach:
            – kwota 1.000.000zł zostanie wypłacona do dnia 30 czerwca 2019r.
            – kwota 1.500.000zł zostanie wypłacona do dnia 30 czerwca 2020r.

            Zarząd Emitenta uznał niniejszą informacją za istotną z uwagi za potencjalny znaczący wpływ wypłaty dywidendy na przyszłe wyniki Emitenta.

             09-05-2019| Bieżący | ESPI | 2/2019

             Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2019, tj. za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.:

             Dane jednostkowe:
             Przychody: 6,16 mln PLN, wobec 6,39 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
             EBITDA: 0,80 mln PLN, wobec 0,97 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
             EBIT: 0,47 mln PLN, wobec 0,64 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
             Zysk netto: 0,44 mln PLN, wobec 0,60 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

             Dane skonsolidowane:
             Przychody: 13,19 mln PLN, wobec 11,86 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
             EBITDA: 1,17 mln PLN wobec 0,64 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
             EBIT: 0,52 mln PLN wobec 1,32 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
             Zysk netto: 0,74 mln PLN wobec 0,51 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednym z kluczowych czynników wpływających niekorzystnie na wyniki jednostkowe I kwartału 2019 r. był trend spadkowy sprzedaży asortymentu kartridży do drukarek atramentowych wynikający ze zmieniających się tendencji konsumenckich. Znaczący wpływ na sprzedaż w kanale retail miało także ograniczenie handlu w niedzielę.
             Natomiast wyniki skonsolidowane uległy znaczącej poprawie rdr. co jest efektem wdrożonych optymalizacji w Spółce zależnej Eco Service Sp. z o. o. i poprawie efektywności działania.

             Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za I kwartał 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 maja 2019 roku.

             Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

              05-02-2019| Bieżący | ESPI | 1/2019

              Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres 01.10.2018-31.12.2018 r.

              Dane jednostkowe:
              Przychody: 6,76 mln PLN, wobec 7,30 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
              EBITDA: 1,01 mln PLN, wobec 0,84 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
              EBIT: 0,68 mln PLN, wobec 0,49 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
              Zysk netto: 0,58 mln PLN, wobec 0,48 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

              Dane skonsolidowane:
              Przychody: 12,70 mln PLN, wobec 12,32 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
              EBITDA: 0,92 mln PLN wobec – 0,64 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
              EBIT: 0,52 mln PLN wobec – 0,98 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
              Zysk netto: 0,35 mln PLN wobec – 2,20 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

              Poprawa wyników działalności Spółki Black Point S.A. wypracowanych w IV kwartale 2018 r. jest efektem wprowadzanych optymalizacji i restrukturyzacji.
              Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za IV kwartał 2018 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 lutego 2019 roku.

              Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.